FORVALTNINGSDATABASEN

Norges sjømatråd AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1991 Nyopprettelse

Navn: Eksportutvalget for fisk (EFF)
Kort navn: EFF
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Fiskeridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1902 Tromsø

Eksportutvalget for fisk (EFF) ble opprettet av Stortinget 1. juli 1991 og virksomheten er hjemlet i fiskeeksportloven. Utvalget ivaretar forvaltningsoppgaver og er rådgiver til Fiskeridepartementet. EFFs tilknytningsform ble bl.a. vurdert av Statskonsult i 2002; jfr. http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-04.htm) Rapport 2002:4 Eksportutvalget for fisk - evaluering av tilknytningsform. Her kommer det fram at Eksportutvalget ikke er etablert som et eget rettssubjekt, og at det derved pr. definisjon framstår som et forvaltningsorgan. Dette innebærer at Fiskeridepartementet har full organisasjons- og instruksjonsmyndighet overfor utvalget.

Utvalgets sekretariat hadde pr. 31. desember 2001 en bemanning på 61 personer, hvorav 45 var sysselsatt ved hovedkontoret i Tromsø. Virksomheten er i sin helhet finansiert av næringen gjennom lovpålagt avgift som fastsettes av Fiskeridepartementet, og ledes av et utvalg (styre) som etter tilrådning fra organisasjonene i fiskerinæringen oppnevnes av Fiskeridepartementet for to år. Godkjenning av eksportører, informasjon til næringen og fellesmarkedsføring av norsk sjømat i inn- og utland er oppgaver som EFF er pålagt gjennom lovverket. Som markedsorgan skal EFF gjennom aktiv påvirkning, og ved å sette agenda, bidra til å sikre omdømmet til Norsk Sjømat ute og hjemme. EFF skal i tillegg være kontaktledd mellom utdanning, forskning og næring når det gjelder markedsføring av sjømat.

Utvalgets administrasjon har hovedkontor i Tromsø og utekontor i Tyskland (Hamburg), Frankrike (Paris), Spania (Madrid), Brasil (Rio de Janeiro), Japan (Tokyo) og Kina (Hong Kong og Beijing).

NB:
Fiskeridepartementet ønsker å se arbeidet med framtidig organisering av Eksportutvalget for fisk i sammenheng med Nærings- og handelsdepartementets reorganisering av det offentlig finansierte næringsrettede virkemiddelapparatet (jfr. (http://odin.dep.no/nhd/norsk/publ/stprp/024001-030016/index-dok000-b-n-a.html) St.prp.nr.51 2002-2003). Det er vedtatt å opprette en ny innovasjons- og internasjonaliseringsenhet som erstatter SND, Norges Eksportråd, SVO og Norges Turistråd. Den nye enheten vil bli organisert som særlovselskap.

Arbeidet med ny tilknytningsform for EFF vil bli fulgt opp våren 2004. I den forbindelse vil det også være naturlig å vurdere organisering av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Virksomheten til Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond er i prinsippet organisert på samme måte som EFF. Iverksettelse av ny tilknytningsform planlegges gjort gjeldende fra andre halvår 2004.

01.09.2005 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Eksportutvalget for fisk (EFF) ble omgjort til statlig aksjeselskap fra 1. september 2005. Aksjene vil i sin helhet være eid av staten med Fiskeri- og kystdepartementet som forvalter av eierskapet. EFF ble opprettet i 1991 og har som formål å øke verdiskapningen i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom økt etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat i inn- og utland. I denne perioden har EFF vært organisert som et offentlig organ underlagt Fiskeri- og kystdepartementet. EFF mottar ikke bevilgninger over statsbudsjettet og har ikke vært underlagt ordinære styringsverktøy som gjelder for ordinære offentlige organer.

Driften av selskapet finanssieres fullt ut av fiskeri- og havbruksnæringen gjennom en markedsavgift hjemlet i lov om eksportavgift på fiskevarer.

For utdypende detaljer i saken vises det til Ot.prp.nr.88 (2004-2005).
Se også Pressemelding Nr.: 58/2005 (dato: 01.09.2005) fra FKD.

Se også Lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer [fiskeeksportloven]:
§ 2. Norges sjømatråd AS
Norges sjømatråd AS (Sjømatrådet) er et aksjeselskap. Aksjeloven gjelder for Sjømatrådet om ikke annet følger av denne lov. Staten skal eie alle aksjer i Sjømatrådet.
Styret skal være representativt for fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om sammensetningen av styret.
Sjømatrådet skal utføre de oppgaver som er fastsatt i denne lov eller i forskrifter gitt med hjemmel i loven. For øvrig skal Sjømatrådet gi råd til departementet i spørsmål som angår eksport eller omsetning og produksjon i sammenheng med eksport.
Forvaltningsloven gjelder ikke for Sjømatrådet, unntatt i saker om enkeltvedtak som Sjømatrådet treffer etter § 3 i loven her.
Endret ved lover 17 juni 2005 nr. 80 (ikr. 1 sep 2005 iflg. res. 19 aug 2005 nr. 904), 9 des 2011 nr. 56 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 9 des 2011 nr. 1221).

01.01.2012 Navneendring

Navn: Norges sjømatråd AS
Kort navn: Sjømatrådet

Selskapet endret navn 1.januar 2012, fra Eksportutvalget for fisk AS til Norges sjømatråd AS. Bakgrunnen for endringen er at Norges sjømatråd (Norwegian Seafood Council) vurderes å være et mer dekkende navn for selskapets samlede virksomhet, herunder også den betydelig økte satsingen i det norske markedet.

Kilde: Årsberetning 2011

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.