FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Nord RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Helse Nord RHF
Kort navn: Helse Nord RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1804 Bodø
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • De fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern

Regjeringen fremmet forslag om statlig eierskap til offentlige sykehus gjennom Ot.prp.nr.66 2000-2001 Om lov om helseforetak m.m., som Stortinget sluttet seg til , ref. Innst.O.nr.118 2000-2001. Det er de offentlige finansierte spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern som i sin helhet er omfattet av reformen om statlig overtakelse. Driftsansvaret knyttet til sykestuer og spesialsykehjem overtas av staten der fylkeskommunen pr 2001 har et slikt ansvar. Reformen medfører at det etableres fem regionale helseforetak med til sammen 47 foretak. Det etableres også en ny eieravdeling i Helsedepartementet med to seksjoner - økonomi og helsefag.Virksomhetene i Helse Nord RHF har ca 10 000 ansatte (pr 2002) og forvalter 4,5 mrd kroner i året (pr 2002). Helse Nord RHF består av seks helseforetak og følgende Institusjoner er sammen i helseforetak:Helse Finnmark HF hvor følgende sykehus inngår:

- Hammerfest sykehus, (ymir.finnmark-f.kommune.no/hsyweb)
- Kirkenes sykehus, (www.kisy.no)
- DPS Vest-Finnmark,
- DPS Øst-Finnmark,
- DPS Midt-Finnmark,
- Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem,
- BUP Kirkenes,
- BUP Hammerfest,
- BUP Alta og
- BUP Karasjok,
- ambulanse og spesialister med driftsavtale.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) hvor følgende sykehus inngår:
- Regionsykehuset i Tromsø, (www.unn.no)
- Longyearbyen sykehus,
- Troms militære sykehus,
- Psykiatrisk senter Midt-Troms,
- Psykiatrisk senter Nord-Troms,
- BUP Tromsø,
- Silsand,
- BUP Storslett,
- Ungdomspsykiatrisk institusjon i Tromsø og
- Berglund Behandlingshjem,
- ambulanse og spesialister med driftsavtale.

Hålogalandssykehuset HF hvpr følgende sykehus inngår:
- Harstad sykehus, (www.harstad-sykehus.no)
- Narvik sykehus, (www.narvik-sykehus.no)
- Stokmarknes sykehus, (www.stsh.no)
- BUP Sjøvegan,
- BUP Harstad og
- ambulanse og spesialister med driftsavtale.

Nordlandssykehuset HF hvor følgende sykehus inngår:
- Nordland sentralsykehus, (www.nss.nl.no)
- Nordland psykiatriske sykehus, (www.nps.nl.no)
- Lofoten sykehus.(www.lofoten-sykehus.no)

Helgelandssykehuset HF hvor følgende sykehus inngår:
- Rana sykehus, (www.rasyk.nl.no)
- Vefsn sykehus, (www.vesyk.nl.no)
- Sandnessjøen sykehus, (www.sasyk.nl.no)
- ambulanse og spesialister med driftsavtale.

Sykehusapotek Nord HF hvor følgende virksomheter inngår:
- Sykehusapoteket i Bodø og
- sykehusapoteket i Tromsø.

Internett: www.helse-nord.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selskaper under Helse Nord RHF pr. 2016:
- Sykehusapotek Nord HF: Hovedkontor i Tromsø. Utsalg i Tromsø, Bodø, Harstad. Farmasifaglig kompetanse v/alle sykehus unntatt Hammerfest. 122 ansatte/112 årsverk. Driftskostnader 450 mill. kroner.
- Helse Nord IKT: Avd. av RHF. Hovedkontor i Tromsø. Arbeidssted på 11 sykehus. 270 ansatte/260 årsverk. Driftskostnader 480 mill. kroner. Vedtatt etablert som eget HF fra 1.1.2017.
- Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE): Avd. av RHF i Tromsø. 26 ansatte/23 årsverk. Driftskostnad 33 mill. kroner.


Felleseide selskaper; eid av alle de regionale helseforetakene:
- Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og Tromsø.
- Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82 ansatte.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
- Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18 ansatte.
- Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim, lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger. Selskapet har 76 ansatte.
- Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø. Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.

Kilde: NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.