FORVALTNINGSDATABASEN

Helse Midt-Norge RHF

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via omorganisering

Navn: Helse Midt-Norge RHF
Kort navn: Helse Midt-Norge RHF
Tilknytningsform: Helseforetak
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1714 Stjørdal
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:
  • De fylkeskommunale spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern

Regjeringen fremmet forslag om statlig eierskap til offentlige sykehus gjennom Ot.prp.nr.66 2000-2001 Om lov om helseforetak m.m., som Stortinget sluttet seg til , ref. Innst.O.nr.118 2000-2001. Det er de offentlige finansierte spesialisthelsetjenestene innen det somatiske helsevern som i sin helhet er omfattet av reformen om statlig overtakelse. Driftsansvaret knyttet til sykestuer og spesialsykehjem overtas av staten der fylkeskommunen pr 2001 har et slikt ansvar. Reformen medfører at det etableres fem regionale helseforetak med til sammen 47 foretak. Det etableres også en ny eieravdeling i Helsedepartementet med to seksjoner - økonomi og helsefag.Virksomhetene i Helse Midt-Norge RHF har ca 14 000 ansatte (pr 2002) og forvalter om lag 7 mrd kroner i året (pr 2002). Helse Midt-Norge består av syv helseforetak hvor følgende Institusjoner er sammen i helseforetak:

Helse Sunnmøre HF (www.smr.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Volda sjukehus
- Ålesund sjukehus
- Vegsund psykiatriske senter
- Sjøholt psykiatriske senter
- Mork rehabiliteringssenter
- Nevrohjemmet rehabiliteringssenter

Helse Nordmøre og Romsdal HF hvor følgende sykehus inngår:
- Molde sjukehus
- Eide psykiatriske senter
- Halsa psykiatriske poliklinikk
- Nordlandet psykiatriske senter
- Tingvoll psykiatriske senter

St. Olavs Hospital HF (www.rit.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Munkvoll Rehabiliteringssenter,
- Hjerteklinikken St. Elisabeth og
- Røros sykehus

Orkdal sanitetsforenings sykehus HF (www.orkdal-sykehus.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Orkdal sanitetsforenings sykehus.

Psykiatrisk helsevern i Sør-Trøndelag HF hvor følgende sykehus inngår:
- Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus. ( 3 sykehus; Østmarka, Haukåsen og Brøset).
- Voksenpsykiatriske poliklinikker
- Bo- og behandlingssentra (BOB)
- Avdelingen for forskning og utvikling (AFFU)
- Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP)
- Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT)
- Fosenteamet
- Habiliteringstjenesten for voksne

Helse Nord Trøndelag HF (www.hnt.no) hvor følgende sykehus inngår:
- Sykehuset Namsos
- Sykehuset Levanger
- DPS (Distriktspsykiatrisk senter), Kolvereid
- DPS (Distriktspsykiatrisk senter), Stjørdal

Sykehusapotekene i Midt-Norge HF hvor følgende sykehus inngår:
- Sykehusapotekene i regionen.

Internett: www.helse-midt.no

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selskaper under Helse Midt-Norge RHF pr. 2016:
- Sykehusapotekene i Midt-Norge HF: Hovedkontor Trondheim. 6 driftssteder. 235 ansatte /179 årsverk. Driftskostnader 896 mill. kroner.
- Helse Midt-Norge IT (HEMIT): Avd. av RHF. Hovedkontor Trondheim, 8 driftssteder. 310 ansatte/297 årsverk. Driftskostnader 1,1 mrd. kroner.


Felleseide selskaper; eid av alle de regionale helseforetakene:
- Luftambulansetjenesten ANS: Hovedkontor i Bodø. 29 ansatte fordelt på Bodø, Trondheim og Tromsø.
- Pasientreiser ANS: Hovedkontor i Skien. 82 ansatte.
- Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO HF): Hovedkontor i Gjøvik. 60 ansatte.
- Nasjonal IKT HF: Hovedkontor i Bergen. 18 ansatte.
- Sykehusbygg HF: Hovedkontor i Trondheim, lokalkontor i Oslo og prosjektkontor i Stavanger. Selskapet har 76 ansatte.
- Sykehusinnkjøp HF: Hovedkontor i Vadsø. Medarbeiderne i HINAS (53 ansatte) skal overføres ved virksomhetsoverdragelse til Sykehusinnkjøp HF ultimo 2016. De regionale innkjøpsressursene skal også overføres til Sykehusinnkjøp HF. Selskapet skal ha regionale enheter.


Kilde: NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.