FORVALTNINGSDATABASEN

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.05.1986 Ny via utskilling

Navn: Statens Teleforvaltning
Kort navn: STF
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Utskilt fra:

St.prp.nr. 98, 1985/86 om etableringen av STF, ble lagt fram 30. mai. 1986. Stortinget vedtok enstemmig forslaget om opprettelse av STF, og etableringen tok til umiddelbart etter Stortingets behandling. Over halvparten av stillingene skulle overføres fra etablerte stillinger i Teledirektoratet (Ref. Kjøllestad 1988; kap.5 - hovedfagsoppg. inst. for adm.org.)Statens teleforvaltning tok i løpet av 1987 over Televerkets forvaltningsmyndighet for tildeling av konsesjoner og radiofrekvenser og for typegodkjenning av utstyr som skal knyttes til nettet.

Bakgrunnen for etableringen av Statens teleforvaltning i 1987 var liberaliseringen av telekommunikasjonsområdet og etterfølgende behov for deling av regulatør- og operatørrollen for å sikre nødvendig habilitet i forvaltningsavgjørelser. 1. januar 1988 ble det norske markedet for teleterminalutstyr åpnet for konkurranse, og senere har Statens teleforvaltning gradvis tatt over flere forvaltningsoppgaver og etablert nye ordningar i takt med liberaliseringen av det norske telemarkedet..

01.01.1987* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1993 Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Tilhører etat: Statens Teleforvaltning
Type enhet: Hovedkontor

Statens teleforvaltning (STF) ble opprettet i 1987 uten distriktskontor. Fra 1.1.1993 ble ytre etat overført fra Televerket med til sammen 8 distriktskontor.

01.06.1997 Navneendring

Navn: Post- og teletilsynet
Kort navn: PT

1. juni 1997 fekk Statens teleforvaltning også ansvaret for tilsyn med postsektoren i Norge. For å påse at krav som ble stilt i den nye postloven, konsesjoner, forskrifter etc. ble oppfyllt, ble det fra 1. Juni 1997 etablert et tilsynsorgan på postområdet. Dette ble integrert som en egen enhet i Statens teleforvaltning. For å synliggjøre det nye forvaltningsområdet skiftet Statens teleforvaltning derfor navn til Post- og teletilsynet 1. Juni 1997. Den nye postloven trådte i kraft 1. Juli 1997.
Internett: www.npt.no

------------------------------------------------------------

Post- og teletilsynets hovedoppgaver er å føre tilsyn med markedene for post og elektronisk kommunikasjon, og føre kontroll med at regelverket etterleves. Tilsynet bistår Samferdselsdepartementet ved utarbeidelse av lov- og forskriftsutkast på post- og ekomområdet. Det treffer enkeltvedtak om markedsregulering og forvalter radiofrekvens-, navn- og nummerressurser. Videre forestår tilsynet markedskontroll av radio- og terminalutstyr, og utfører løpende oppgaver i forbindelse med sikkerhet og beredskap på ekommarkedet. Tilsynet representerer også norske interesser internasjonalt på post- og ekomområdet.

14.05.2007 Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 926 Lillesand
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Stortinget vedtok 6. juni 2003 å flytte PT fra Oslo til Lillesand. Etter planen vil PT være på plass i Sørlandsbyen i løpet av første kvartal 2007.

Våren 2005 etablerte PT et midlertidig kontor i Lillesand.

------------------------------------------------------------

Historikk i flyttesaken

05.12.2002: Regjeringen varsler flytting av åtte tilsyn. PT flyttes til ”Agderbyen”
23.01.2003: Statsråd Torild Skogsholm kunngjør at PT skal etableres i Lillesand
24.01.2003: Regjeringen vedtar flytting
06.06.2003: Stortinget stadfester vedtaket
13.11.2003: Avtale mellom AAD og organisasjonene
14.03.2005: Etablering av lokalkontor i Lillesand
30.08.2005: PT offentliggjør valg av kontorbygg og tomt i Lillesand
23.11.2005: PT og Lillesand Næringsbygg AS signerer kontrakten om leie av kontorbygg på Nygårds jorde
17.04.2007: PT overtar lokalene 17. april 2007.
14.05.2007: Flyttingen av PT fra Oslo til nytt kontorbygg i Lillesand skjer 11.-14. mai 2007.

01.01.2015 Navneendring

Navn: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Kort navn: Nkom

Post- og teletilsynet ( PT) endrer navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fra 1. januar 2015.

Nkom er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Samferdselsdepartementet (SD) har fagansvaret for saker på postområdet.

03.05.2019 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Det overordnede ansvaret for Nkom ble i statsråd 22. januar 2019 besluttet overført fra Samferdselsdepartementet (SD) til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Kongen har i statsråd i dag (3.5. 2019) besluttet de endringene i departementsstrukturen som ble varslet ved endringene i regjeringen 22. januar 2019. De budsjettmessige konsekvensene av ny departementsstruktur er innarbeidet i statsbudsjettet for 2019. Endringene trer i kraft 3. mai 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etatsstyringsansvaret for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Den faglige styringen av postsaker i Nkom ivaretas fortsatt av Samferdselsdepartementet.

Kilde: Pressemelding | Dato: 03.05.2019, Endringer i departementsstrukturen
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-departementsstrukturen2/id2643749/)

Jf. Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019). Innstilling avgitt 11.04.2019, behandlet i Stortinget: 25.04.2019, endringen trer i kraft 3. mai 2019 kl. 12.00.

01.01.2024 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomheten overføres fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) i forbindelse med opprettelsen av DFD.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.