FORVALTNINGSDATABASEN

Utlendingsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser oversikt over lokale avdelinger/satellitter.

Fra Til Navn Kommune Kommentar
1.1.2005 Landinfo 301 Oslo Om Landinfo
Landinfo ble opprettet 1. januar 2005 etter en politisk beslutning i Kommunal- og regionaldepartementet. Eksisterende informasjonsenheter i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemda (UNE) ble da slått sammen til en felles fagenhet.

Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI. Enheten er faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål. Landinfos medarbeidere tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE. Vi tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet. Landinfos medarbeidere formidler det som etter vår vurdering er relevant landinformasjon, men vi har ingen innflytelse på hvordan informasjonen blir brukt.

Landinfo har sitt hovedfokus på menneskerettighetssituasjonen i land Norge mottar flyktninger og asylsøkere fra. Situasjonen for etniske og religiøse minoriteter, politisk opposisjonelle, menneskerettighetsforkjempere og sårbare sosiale grupper står sentralt. Landinfo innhenter også informasjon om andre forhold som kan innebære en sikkerhetsrisiko for søkerne ved retur. Spørsmål knyttet til straffepraksis og rettssikkerhet er svært viktige i denne sammenheng. Sterke menneskelige hensyn kan gi søkere opphold på humanitært grunnlag. Landinfo innhenter informasjon om ulike samfunnsforhold som kan ha betydning for slike saker.

Det er også Landinfos oppgave å bistå med landinformasjon UDI og UNE trenger i behandlingen av søknader om familiegjenforening, arbeids- og studietillatelser, visum og statsborgerskapssaker. Her vil det ofte være snakk om informasjon vedrørende utstedelse av dokumenter, samt statsborgerskaps- og familielovgivning i opprinnelseslandene.