FORVALTNINGSDATABASEN

Klepsvik, Knut, Fosseng, Arne, Kvalvåg, Marianne og Wærness, Marit Stadler (2000):

Å styre det komplekse

Oslo, Statskonsult, Rapport 2000:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2000/2000-07.htm

Antall sider:

77

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2410

Disse opplysningene er sist endret:

17/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

På oppdrag fra Rikshospitalet har Statskonsult gjennomført en komparativ studie av intern styring ved Rikshospitalet, Haukeland sykehus, H:S Rigshospitalet i København, Regionsjukhuset i Örebro, Universitetet i Bergen og Det norske Veritas. Alle de seks virksomhetene kan beskrives som komplekse og multi-profesjonelle kunnskapsorganisasjoner. I litteraturen om slike organisasjoner diskuteres et antall spesielle styringsmessige utfordringer. Analysen har vært konsentrert om følgende virkemidler i den interne styringen; fordeling av roller, ansvar og fullmakter internt i organisasjonen, styringsdokumenter, styringsarenaer og prosesser, styringspraksis og administrative hjelpesystemer. Spennvidden i styringssystemene beskrives og forskjeller og likheter mellom virksomhetene analyseres og vurderes. Ut fra teoriene på området og den empiriske analysen trekkes generelle lærdommer om intern styring i multiprofesjonelle kunnskapsorganisasjoner.