FORVALTNINGSDATABASEN

Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov (2006):

Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-12.htm

Antall sider:

80

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2543

Disse opplysningene er sist endret:

23/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Rikstrygdeverket har Statskonsult evaluert ordningen for akutt
reparasjon av utlånte hjelpemidler. En ny ordning ble etablert i oktober 2004,
og tilbyr alle brukere av trygdens hjelpemidler en mulighet til å få utbedret feil og mangler ved eget hjelpemiddel innen 24 timer på grunnlag av brukerens
sitasjonsbeskrivelse. For å evaluere ordningen har vi i perioden mars-august 2006 gjennomført en brukerundersøkelse blant faktiske og potensielle brukere av ordningen i 7 utvalgte fylker, og i de samme fylkene intervjuet ansatte ved hjelpemiddelsentralene og gjennomført en e-postundersøkelse blant deres samarbeidspartnere om ordningen (bl.a. i kommunene, hjelpemiddeleleverandører m.m.). I tillegg er det gjennomført bakgrunnsintervjuer og dokumentstudier.