FORVALTNINGSDATABASEN

Kvalvåg, Marianne Iselin, Ingvaldsen, Nina, Grøtnes, Endre (2006):

Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren

Oslo, Statskonsult, Rapport 2006:21

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2006/2006-21.htm

Antall sider:

68

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2581

Disse opplysningene er sist endret:

27/8 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

På oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet har Statskonsult gjennomført en evaluering av tilskudd til KITH knyttet til Standardiserings- og samarbeidsprogrammet (SSP) og programmet for Kodeverk, klassifikasjoner og termer i helse- og sosialsektoren (KoK). Et av hovedmålene med evalueringen er å finne ut om tilskuddene blir brukt på en mest mulig hensiktsmessig måte. Våre vurderinger baseres på funn samlet inn gjennom dokumentstudier, møter med oppdragsgiver og referansegruppe, samt en rekke intervjuer med ulike representanter for aktører på ulike nivå. I rapporten drøfter Statskonsult direktoratets forvaltning av midlene og organisering og styring av programmene i KITH. Vi har også sett på effekter av tilskuddene og alternativ virkemiddelbruk. KITH utfører i dag viktige samfunnsoppgaver og tilskuddsmidlene fra Sosial- og helsedirektoratet er sentrale for å sikre eksistensen til KITH. De nasjonale oppgavene på standardisering og kodeverksområdet som KITH i dag utfører må anses som kollektive goder som samfunnet som sådan har stor nytte av blir utført og som markedet selv vanskelig kan dekke. Sett i forhold til oppgavenes betydning får staten mye ut av tilskuddene til KITH. Samtidig er det klart at det er rom for oppnå større effekter. For det første er det behov for å effektivisere bruken av midlene i KITH i form av nye arbeidsformer, spissing av virksomheten mm. Videre vil en større tydeliggjøring av roller og ansvar mellom aktørene, spesielt på standardiserings- og samordningsområdet kunne gi større effekter. Som tilskuddsforvalter bør direktoratet lage et rollenotat som klargjør forholdet mellom departementet, direktoratet og KITH og ev. andre tilgrensende aktører. Videre bør direktoratet tydeliggjøre behovet for standardisering og samordning overfor sentrale beslutningstakere slik at området prioriteres i tilstrekkelig grad.