FORVALTNINGSDATABASEN

Amundsen, Kristin, Bakli, Oddbjørg (1996):

Samordning av tilsynsoppgaver - internkontroll

Oslo, Statskonsult, Rapport 1996:13

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1996/1996-13.htm

Antall sider:

28

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2641

Disse opplysningene er sist endret:

11/9 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Type effekt:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Myndighetene har som mål at tilsynsetater skal samordne sine tilsynsoppgaver for å sikre effektiv ressursbruk og en enhetlig tilsynspraksis. Sentrale rammebetingelser for etater som fører tilsyn med virksomheter mht. helse, miljø og sikkerhet er kartlagt; bl.a. etatenes roller og strategier, regelverk, organisering og gebyrpraksis. Rapporten viser til erfaringer fra tre forsøksprosjekter i Vestfold, Troms og Sør-Trøndelag hvor tilsynsetatene har prøvet ut samordnet tilsyn i samsvar med internkontrollen. Rapporten munner ut i følgende forslag til tiltak: Samordning av regelverk, mer enhetlig styring av tilsynsetatene, avklaring av samordningsansvar på regionalt nivå, felles opplæringstiltak og utvikling av felles database for tilsynsetatene.