FORVALTNINGSDATABASEN

Nils-Henrik Mørch von der Fehr (leder), Sandra Riise, Lars Detlie, Anne Lise Fimreite, Bente Fylken, Jan Magnus, Bjørn Røse (2004):

NOU 2004: 12 Bedre skatteoppkreving

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ba4d1d10d9174a96b397fc8838a74b76/no/pdfs/nou200420040012000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-12/id386163/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26. mai 2003.
Avgitt 12. mai 2004.

Antall sider:

200

ISBN-nummer:

82-583-0779-7

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Sverige

NSD-referanse:

2719

Disse opplysningene er sist endret:

15/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Finansdepartementet oppnevnte 26. mai 2003 et utvalg som skulle foreslå tiltak for å forbedre skatteoppkreverfunksjonen.
Skatteoppkreverutvalget legger med dette frem sin utredning

Utredningen inneholder 10 hovedkapitler. Noen av disse kapitlene er korte beskrivelser og sammendrag som er nærmere utdypet i vedlegg til utredningen. For disse kapitlene er det ikke utarbeidet spesielle sammendrag. Vi henviser i stedet til kortversjonene.