FORVALTNINGSDATABASEN

Husaas, Hanne Merete Johnsen (2008):

Politisk tillit: Hvilke inntrykk har befolkningen av offentlige organisasjoner i Norge?

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/14715/masteroppgavexHannexHusaas.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/14715?show=full

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2950

Disse opplysningene er sist endret:

16/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Holdninger til det offentlige er både tidsaktuelt igjennom den offentlige debatt, og samtidig kontinuerlig aktuelt for vi som er opptatt av et levende folkestyre og en relevant offentlig forvaltning. Formålet med denne oppgaven er å beskrive og å forklare noen variasjoner i folks tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner. Det holdes et fokus på sentrale politiske og administrative organisasjoner: Regjering, Storting, Departementene, Direktorater og tilsyn, Forsvaret, Politiet og Domstolene. Jeg trekker også inn resultater og elementer fra to typer private organisasjoner: Den norske kirke og de politiske partiene. Utgangspunktet for oppgaven er to undersøkelser gjort av Markeds- og Mediainstituttet (MMI) fra 2004 og 2005 om inntrykk av offentlige etater og frivillige organisasjoner i Norge. Problemstillingen i oppgaven min er: a) Hvor stor tillit har respondentene i MMI-undersøkelsene til ni hovedgrupper av organisasjoner i Norge? b) Hvorfor/hvorfor ikke, ser man større grad av tillit til noen av organisasjoner enn andre? c) Bør man ut fra dette datagrunnlaget forstå Totalinntrykk som et adekvat mål på tillit til disse organisasjonene? For å imøtekomme denne problemstillingen har jeg valgt to grupper av teoritilnærminger i denne oppgaven, den ene er teorier om organisasjoner og den andre er teorier om tillit.