FORVALTNINGSDATABASEN

Hasselgård, Anders (2009):

Norges Fotballforbund i norsk utviklings- og utenrikspolitikk : Den norske fotballmodellen

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/14997/MasterxHasselgxrd.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/14997?show=full

Antall sider:

103

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2960

Disse opplysningene er sist endret:

17/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

I denne oppgaven studeres samspillet mellom UD/Norad og Norges Fotballforbund (NFF). NFF er ingen bistandsorganisasjon, men driver i dag et aktivt freds- og utviklingsarbeid, der fotball blir brukt som et virkemiddel (fotballbistand). Studien tar for seg tre prosjekter der NFF gjennom statlige tilskudd til å drive freds- og utviklingsarbeid forholder seg til UD og Norad. Det legges vekt på å studere hva som motiverer UD og Norad til å yte finansiell støtte til NFFs arbeid for fred og utvikling. Ønsket er å avdekke hva UD/Norad oppfatter som riktig tilnærming til fotballbistand og om det er i samsvar med NFFs oppfatning. Oppgaven tar utgangspunkt i den norske modellen som beskriver hvordan norske myndigheter bevisst har forsøkt å samordne statens og NGOers interesser og aktiviteter. I 2005 lanserte UD "Strategi for Norges kultur- og idrettssamarbeid med land i sør". I kapittel "Idrettssamarbeid med land i sør" ser vi et forsøk på å samordne statens og idrettsorganisasjonenes interesser og aktiviteter innenfor idrettsbistanden. Det kan derfor hevdes at også idrettsorganisasjoner kan oppfattes som tilhørende den norske modellen når de får tilskudd av UD og Norad til å drive freds- og utviklingsarbeid (idrettsbistand). Denne oppgaven tar imidlertid utgangspunkt i at politikk skapes sjelden som en konsekvens av utredninger og offentlige planer. Det er ingen garanti for at UDs strategi for idrettssamarbeid med land i sør blir en rettesnor for idrettsbistandspolitikken i UD, Norad eller NFF. De ulike seksjonene i UD og avdelingene i Norad kan ha ulike interesser og handle ut ifra ulike motiver. Denne oppgaven tar sikte på å avklare om NFF og norsk fotballbistand kan relateres til den norske modellen gjennom samhandlingen med Norads avdeling for sivilt samfunn, UDs seksjon for Vest-Balkan og seksjon for fred og forsoning. Jeg viser i oppgaven at det ikke er én samlet forståelse om fotballbistand og at det ikke foreliggeren en samlet forståelse av NFF som aktør. Konsekvensen av dette er potensielle konflikter mellom det norske myndigheter og NFF oppfatter som riktig fotballpolitikk. Det kan få konsekvenser for samspillet og for fremtidig fotballbistand.