FORVALTNINGSDATABASEN

Karlsen, Elin (2011):

NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/13081/MASTEROPPGAVE.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/13081?show=full

Antall sider:

88

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2982

Disse opplysningene er sist endret:

22/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven tar for seg NAV-partnerskapet. Studien er en kvantitativ analyse av innholdet i samarbeidsavtalene som ligger til grunn for dette partnerskapet. Som følge av NAV-reformen ble det opprettet NAV-kontorer i alle landet kommuner. Innenfor disse kontorenes vegger skal stat og kommune samarbeide om en felles førstelinjetjeneste til de samlede arbeids- trygde og sosialtjenestene. I forbindelse med dette partnerskapet ble partene stilt relativt fritt til å velge innhold mht. blant annet ledelsesmodell og antall sosiale tjenester som skulle legges til NAV-kontorene. Dette har ført til en stor variasjon i antall sosiale tjenester de ulike NAV-kontorene tilbyr. Denne oppgavens mål er å forklare denne variasjonen, der oppgaven avgrenses til å se variasjonen fra kommunenes ståsted. For å finne frem til sentrale forklaringer anvender denne oppgaven det instrumentelle perspektivet. På bakgrunn av perspektivet tar oppgaven utgangspunkt i tre hovedtyper av forklaring. Disse er: "Formell organisering og kapasitet", "ulike interesser" og "trekk ved omgivelsene." Med utgangspunkt i disse hovedtypene av forklaringer stipuleres hypoteser, som avslutningsvis i oppgaven testes ut ved hjelp av sekvensielle regresjonsanalyser.