FORVALTNINGSDATABASEN

Pedersen, Ida Kristin (2012):

Oppfølging av rapporterings- og dokumentasjonskrav i profesjonelle byråkratier

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136532/Pedersen%2c%20Ida%20Kristin%20Oppgave.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136532

Antall sider:

103

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3141

Disse opplysningene er sist endret:

8/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utgangspunktet for denne studien var å undersøke hva som kunne forklare en påstått vekst i administrative stillinger ved sykehus og universiteter. Gjennom en pilotstudie som inkluderte personlige intervjuer med administrativt ansatte, ble det poengtert at økte dokumentasjons-, rapporterings- og handlingskrav var hovedårsaken til veksten i administrative stillinger. Omfanget av rapporterings-, dokumentasjons- og handlingskrav ved sykehus og universiteter er et tema som har blitt mye debattert også i media. Flere aktører peker på at det har vært en stor økning i slike krav, og at de ansatte ved sykehus og universiteter i stadig større grad må forholde seg til krav om dokumentasjon og rapportering. På bakgrunn av funnet i pilotstudien, valgte jeg å fokusere på disse kravene om rapportering og dokumentasjon. Studien legger til grunn at slike krav kan behandles og følges opp av de ansatte på ulike måter, og dermed føre til at kravene blir implementert i varierende grad. Hvordan kravene blir implementert, vil igjen kunne påvirke administrasjonens størrelse. Det som undersøkes i denne studien er hvordan ansatte ved sykehus og universiteter behandler og følger opp dokumentasjons-, rapporterings- og handlingskrav, samt hva som kan forklare variasjoner i hvordan slike krav behandles. I tillegg til at studien søker å skaffe en forståelse for hvordan krav om rapportering og dokumentasjon implementeres ved sykehus og universiteter, er dette en studie av ansattes atferd i organisasjoner. Personers atferd i organisasjoner er et tema i flere organisasjonsteoretiske tilnærminger. Ved hjelp av disse teoretiske tilnærmingene søker oppgaven å gi en forståelse for hvorfor de ansatte behandler kravene slik de gjør, samt at den fremmer ulike alternativer for hvordan de ansatte på en hensiktsmessig måte kan forholde seg til kravene om rapportering og dokumentasjon. Studiens hovedfunn er at ansatte ved universiteter og sykehus i stor grad kan sies å være nøye med å følge opp dokumentasjons- og rapporteringskrav, også når det gjelder krav som de anser som unødvendige. Vi finner samtidig tydelige variasjoner i dette funnet. Faktorer som forklarer variasjoner er blant annet hvordan de ansatte oppfatter kravene, fra hvilket hold kravene kommer fra samt hvor respondenten er ansatt.