FORVALTNINGSDATABASEN

Hans Christian Holte (Leder), Terje Wold, Håkon Grimstad, Lillian Røstad, Torgeir A. Waterhouse, Marie Moe, Lee A. Bygrave og Therese Steen (2018):

NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd - Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/0d408600df2f4738a9bbb85040b02b59/no/pdfs/nou201820180014000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-14/id2621037/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. september 2017
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018

Antall sider:

152

ISBN-nummer:

978-82-583-1373-8

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4538

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet:
1) Ny lov om IKT-sikkerhet for samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning,
2) Krav om IKT-sikkerhet ved anskaffelser,
3) Etablere et nasjonalt IKT-sikkerhetssenter,
4) Tydelig regulering og ansvar for tilkoblede produkter og tjenester, og
5) Tydeligere styring og bedre koordinering av nasjonal IKT-sikkerhet.