FORVALTNINGSDATABASEN

Runar Torgersen (leder), Lars Groth, Kristin Fagerheim Hammervik, Hans-Petter Jahre, Erik Keiserud, Torunn E. Kvisberg, Tor Langbach, Marianne Lie, Jon Petter Rui, Trond Eirik Schea, Inger Marie Sunde, Ida Melbo Øystese (2016):

NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6fe1d875248042b4a09b43b85aa46832/no/pdfs/nou201620160024000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-24/id2517932/

Kommentar:

Utredning fra Straffeprosessutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014.
Avgitt til Justis- og beredskapsdepartementet 3. november 2016.

Antall sider:

788

ISBN-nummer:

978-82-583-1305-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4617

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Straffeprosessutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 20. juni 2014 for å foreta «en bred vurdering av lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i samsvar med sine vurderinger legge frem forslag til en ny alminnelig lov som skal avløse denne».

Utvalget avgir med dette sin utredning med utkast til lov om behandling av straffesaker (straffeprosessloven). Med få unntak er innstillingen enstemmig.