FORVALTNINGSDATABASEN

Tora Aasland (leder), Thore Desserud, (nestleder), Knut Andresen, Tore Berntsen, Kristen Grieg Bjerke, Ove Magnus Bore, Anne Sigrid Hamran, Espen Hernes, Tor Kubberud, Sissel Rønbeck, Frode Sannum, Audhild Schanche, Elin Schanche, Elisabeth Seip, Kristian Skjølaas, Christian Sulheim, Janne Wilberg (2002):

NOU 2002: 1 Fortid former framtid — Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/974383179d6b4264bfe16f1f309f1742/no/pdfa/nou200220020001000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2002-1/id380082/

Kommentar:

Utredning fra kulturminneutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. april 1999.
Avgitt til Miljøverndepartementet 21. desember 2001.

Antall sider:

298

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4654

Disse opplysningene er sist endret:

24/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Kulturminneutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 9. april 1999 for å vurdere mål, strategier og virkemidler i kulturminnepolitikken. Utvalget legger med dette fram sin utredning. Utvalgets mindretall, medlemmene Elin Schanche og Christian Sulheim har en særmerknad som er inntatt i sin helhet som kapittel 15. Disse medlemmene vil ikke tiltre anbefalingene fra utvalgets flertall. Utvalgets flertall, medlemmene Knut Andresen, Tore Berntsen, Kristen Grieg Bjerke, Ove Magnus Bore, Thore Desserud, Anne Sigrid Hamran, Espen Hernes, Tor Kubberud, Sissel Rønbeck, Frode Sannum, Audhild Schanche, Elisabeth Seip, Kristian Skjølaas, Janne Wilberg og Tora Aasland viser til at særmerknaden ble lagt fram på utvalgets siste møte 17. desember 2001. Utvalgets flertall har derfor ikke hatt mulighet til å drøfte innholdet i særmerknaden.