FORVALTNINGSDATABASEN

Utvalget for rustningskontroll og nedrustning

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalget for rustningskontroll og nedrustning" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalget for rustningskontroll og nedrustning
Utvalgsnummer: 1025000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1961
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 30.06.1961 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Opprettet 30.06.1961 ved kongelig resolusjon under navnet Det norske nedrustningsutvalg. Ved kgl. res. av 23. januar 1970 ble utvalget reorganisert og gitt sitt nåværende navn. Ved kgl. res. av 29. januar 1982 ble utvalgets mandat ytterligere presisert, og utvalget ble hovedsakelig sammensatt av forskere og andre repr. som har spesiell kompetanse i spm. som berører nedrustning og rustningskontroll. Utvalget er et sakkyndig rådgivende organ for Utenriksdepartementet i spm. som angår rustningskontroll og nedrustning. Utvalget forutsettes å ta stilling til saker på dette felt som Utenriksdepartementet måtte ønske vurdert, og kan selv ta initiativ til framleggelse av konkrete forslag. Spørsmål vedrørende rustningskontroll og nedrustning forutsettes vurdert innen en samlet sikkerhetspolitisk ramme. Utvalget skal stimulere forskning og utredning på feltet rustningskontroll / nedrustning, iverksette konkrete prosjekter samt bidra til informasjonsvirksomhet om nedrustning og rustningskontroll overfor presse, organisasjoner og opinionen generelt.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Rådgivende organ
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 22 0 7 147000 Vedkommende departement
1981 Utenriksdepartementet 22 0 6 1000000 Vedkommende departement
1982 Utenriksdepartementet 13 2 4 1200000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 13 0 5 1109211 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 13 0 5 1388000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 13 0 4 1388000 Vedkommende departement
1986 Utenriksdepartementet 13 0 6 1477000 Vedkommende departement
1987 Utenriksdepartementet 13 0 6 87000
1988 Utenriksdepartementet 13 0 5 25000
1989 Utenriksdepartementet 13 0 4 30000
1990 Utenriksdepartementet 13 0 8 2178000
1991 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1992 Utenriksdepartementet 13 0 8 2270000
1993 Utenriksdepartementet 13 0 4 1850000
1994 Utenriksdepartementet 13 0 10 2100000
1995 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1996 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1997 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
2002 Utenriksdepartementet 6 20797952
2003 Utenriksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Andre tilknyttede personer Thorleif Stokke 1 301 Undervisningsinspektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 1201 Førsteamanuensis Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Johan J. Jacobsen 1 1703 Stortingsrepresentant Av departement 1970
1982 Vanlig medlem Just Faaland 1 0 Avdelingsdirektø 1970 1970
1982 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder 1970
1982 Leder Oscar Værnø 1 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Fil.Dir. I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Frode Fonnum 1 301 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1982 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1983 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Oscar Værnø 1 301 Ambassadør I statsråd 1970 1970
1984 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Rolf Berg 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Stålsett 1 301 Generalsekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1970
1985 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 1901 Oberst I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Gullow Gjeseth 1 219 Oberst Ii I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 219 Avdelingsdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Førstekonsulent I kraft av stilling 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Kai Sandaker 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1986 Leder Bjørn Inge Kristvik 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Finn Sollie 1 301 Utredningsleder I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Kommandørkaptein I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Lege I statsråd 1970 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Johan Ludvig Løvald 1 301 Byråsjef I kraft av stilling 1970
1986 Vanlig medlem Tertit Von Hann Aasland 2 301 Førstekonsulent I statsråd 1970
1986 Sekretær, ikke medlem Svein Andreassen 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem John A. Lunde 1 301 Byråsjef I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem John Kristen Skogan 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Øyvind Østerud 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Regine Ramm Bjerke 2 301 Advokat I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1986 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Bonde I statsråd 1970
1986 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 1902 Professor I statsråd 1970 1970
1987 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 219 Avdelingsdirekt I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Byråsjef I kraft av stilling 1970
1987 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1987 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling 1970
1988 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd 1970
1988 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling 1970
1989 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensi I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Lærer I statsråd 1970
1989 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling 1970
1990 Vanlig medlem Kjell Skjelsbæk 1 301 Førsteamanuensis I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd 1970
1990 Leder Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Direktør I statsråd 1970
1990 Sekretær, ikke medlem Helge Ystgaard 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1990 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Elise Klouman Bekken 2 301 Generalsekretær I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Bjørn Kibsgaard 1 301 Viseadmiral I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1970
1990 Vanlig medlem Anne-Lise Mellbye 2 412 Leder I statsråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Personaldirektø I statsråd 1970 1970
1991 Vanlig medlem Svein Ole Sæther 1 231 Spesialrådgiver I kraft av stilling 1970
1991 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Statssekretær I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd 1970
1991 Leder Ole Peter Kolby 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1991 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 301 Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Arild Underdal 1 301 Professor Av departement 1970
1992 Leder Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1992 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 9951 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Sverre Lodgaard 1 0 Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsråd Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Arild Underdal 1 301 Professor Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass. Direktør I statsråd 1970
1993 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement 1970
1993 Leder Hans Jacob Biør Lian 1 301 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Rådgiver I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1994 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Ridgiver Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Ragnvald Harry Solstrand 1 228 Forskningssjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ole-Gerh Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd 1970
1994 Vanlig medlem Helga Marie Hernes 2 301 Direktør Av departement 1970 1970
1994 Leder Finn K. Fostervoll 1 301 Nedrustningsrid Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Arne Olav Brundtland 1 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Anne Kristin Sydnes 2 301 Forsker I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ragnhild Sohlberg 2 301 Ass Direktør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Geir Lundestad 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Lillian Krokan 2 604 Avdelingssjef I statsråd 1970 1970
1994 Vanlig medlem Astri Suhrke 2 1201 Forskningsleder Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1995 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Ole-Gerh Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd 1970
1995 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Knut Paus 1 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1996 Sekretær, ikke medlem Eli Jonsvik 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Ole-Gerhard Røn 1 301 Kommandør Ii I statsråd 1970
1996 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Gunnar Listerud 1 213 Informasjonssje I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Jens Erik Fenstad 1 219 Professor I statsråd 1970
1997 Sekretær, ikke medlem Eli Jonsvik 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole-Gerhard Røn 1 301 Flaggkommandør I statsråd 1970
1997 Vanlig medlem Ivan Kristoffersen 1 1902 Redaktør I statsråd 1970
2002 Jacob Børresen 219 Stabssjef
2002 Ragnvald Harry Solstrand 228 Forskningssjef
2002 Annika Susanne Hansen 301 Forsker
2002 Anders C. Sjaastad 301 Direktør
2002 Helene Sjursen 301 Forsker
2002 Christian Borch 301 Programmedarbeider
2002 Liv Astrid Sverdrup 301 Rådgiver
2002 Geir Lundestad 301 Direktør
2002 Sverre Lodgaard 301 Direktør
2002 Anne Kristin Sydnes 301 Spesialrådgiver
2002 Kåre Reidar Aas 301 Underdirektør
2002 Kari Vogt 301 Førsteamanuensis
2002 Arne Olav Brundtland 301 Forsker
2002 Nina Græger 301 Forsker
2002 Anita S. Nergård 1804 Student
2002 Randi Storset Pierre 1805 Fagkonsulent
2002 Ole Danbolt Mjøs 1902 Professor
2003 Kari Vogt Førsteamanuensis
2003 Nina Græger Forsker
2003 Randi Storset Pierre Fagkonsulent
2003 Geir Lundestad Direktør
2003 Leder Kåre Reidar Aas Underdirektør
2003 Sverre Lodgaard Direktør
2003 Ole Danbolt Mjøs Professor
2003 Anders C. Sjaastad Direktør
2003 Helene Sjursen Forsker
2003 Anne Kristin Sydnes Spesialrådgiver
2003 Arne Olav Brundtland Forsker
2003 Annika Susanne Hansen Forsker
2003 Ragnvald Harry Solstrand Forskningssjef
2003 Christian Borch Programmedarbeider
2003 Jacob Børresen Stabssjef
2003 Anita S. Nergård Student
2003 Liv Astrid Sverdrup Rådgiver