FORVALTNINGSDATABASEN

Etatsoversikt - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ordinært regulativlønte per etat, år 2014
Ansatte Årsverk
Kode Etat Departementsområde Antall Andel % Antall Andel %
1 UTENRIKSDEPARTEMENTET UTENRIKSDEPARTEMENTET 5042 3.3 4909.5 3.5
2 18762 12.3 17505.0 12.5
3 7928 5.2 7578.3 5.4
4 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1373 0.9 1329.8 0.9
5 25166 16.6 24351.5 17.4
6 6949 4.6 6250.9 4.5
7 16436 10.8 15812.7 11.3
8 45256 29.8 38558.2 27.5
9 8647 5.7 8373.0 6.0
10 1119 0.7 1078.9 0.8
11 LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 1558 1.0 1474.1 1.1
12 507 0.3 486.2 0.3
13 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 314 0.2 290.3 0.2
14 1686 1.1 1624.3 1.2
15 2669 1.8 2509.9 1.8
16 FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET 948 0.6 915.2 0.7
17 FORSVARSDEPARTEMENTET FORSVARSDEPARTEMENTET 858 0.6 831.3 0.6
18 1268 0.8 1219.7 0.9
19 408 0.3 397.2 0.3
20 11 0.0 6.1 0.0
21 900 0.6 861.9 0.6
22 883 0.6 861.4 0.6
23 597 0.4 538.2 0.4
24 20 0.0 19.6 0.0
28 11 0.0 8.9 0.0
30 19 0.0 18.5 0.0
31 70 0.0 66.4 0.0
32 51 0.0 49.6 0.0
33 441 0.3 410.4 0.3
34 KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 129 0.1 125.4 0.1
35 NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 54 0.0 49.0 0.0
36 61 0.0 59.5 0.0
37 34 0.0 33.0 0.0
38 35 0.0 32.0 0.0
42 KUNNSKAPSDEPARTEMENTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 15 0.0 12.3 0.0
43 56 0.0 54.0 0.0
45 67 0.0 62.4 0.0
48 58 0.0 51.0 0.0
51 SAMEDIGGI / SAMETINGET SAMEDIGGI / SAMETINGET 1648 1.1 1521.0 1.1

Kolonnene "Andel %" viser etatens andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.