FORVALTNINGSDATABASEN

SAUDA, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SAUDA (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66 36 102 66 21 87 15 15
1981 70 32 102 69 15 84 1 17 18
1982 74 39 113 74 21 95 18 18
1983 75 35 110 75 17 92 18 18
1984 67 36 103 66 18 84 1 18 19
1985 68 40 108 67 19 86 1 21 22
1986 68 38 106 67 22 89 1 16 17
1987 73 42 115 70 25 95 3 17 20
1988 56 46 102 55 24 79 1 22 23
1989 56 50 106 54 23 77 2 27 29
1990 56 50 106 54 22 76 2 28 30
1991 51 54 105 49 25 74 2 29 31
1992 14 42 56 14 20 34 22 22
1993 12 50 62 12 19 31 31 31
1994 10 39 49 10 15 25 24 24
1995 12 49 61 12 17 29 32 32
1996 12 45 57 12 13 25 32 32
1997 12 42 54 12 17 29 25 25
1998 13 43 56 12 18 30 1 25 26
1999 13 31 44 11 13 24 2 18 20
2000 19 28 47 16 13 29 3 15 18
2001 11 19 30 11 9 20 10 10
2002 11 17 28 11 9 20 8 8
2003 9 17 26 9 12 21 5 5
2004 12 20 32 11 11 22 1 9 10
2005 12 20 32 11 13 24 1 7 8
2006 12 24 36 11 11 22 1 13 14
2007 12 20 32 9 11 20 3 9 12
2008 13 21 34 11 17 28 2 4 6
2009 15 28 43 15 20 35 8 8
2010 12 35 47 12 24 36 11 11
2011 11 28 39 10 20 30 1 8 9
2012 11 28 39 9 20 29 2 8 10
2013 10 32 42 8 20 28 2 12 14
2014 11 28 39 9 17 26 2 11 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SAUDA (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 66.0 27.5 93.6 66.0 21.0 87.0 6.6 6.6
1981 69.3 23.2 92.5 69.0 15.0 84.0 0.3 8.2 8.5
1982 74.0 28.9 102.9 74.0 21.0 95.0 7.9 7.9
1983 75.0 25.1 100.1 75.0 17.0 92.0 8.1 8.1
1984 66.1 24.4 90.5 66.0 18.0 84.0 0.1 6.4 6.5
1985 67.2 27.2 94.3 67.0 19.0 86.0 0.2 8.2 8.3
1986 67.5 28.0 95.5 67.0 22.0 89.0 0.5 6.0 6.5
1987 70.8 31.4 102.2 70.0 25.0 95.0 0.8 6.4 7.2
1988 55.2 32.9 88.1 55.0 24.0 79.0 0.2 8.9 9.1
1989 54.3 34.8 89.1 54.0 23.0 77.0 0.3 11.8 12.1
1990 54.3 35.0 89.4 54.0 22.0 76.0 0.3 13.0 13.4
1991 49.9 38.3 88.2 49.0 25.0 74.0 0.9 13.3 14.2
1992 14.0 29.3 43.3 14.0 20.0 34.0 9.3 9.3
1993 12.0 31.0 43.0 12.0 19.0 31.0 12.0 12.0
1994 10.0 25.1 35.1 10.0 15.0 25.0 10.1 10.1
1995 12.0 33.1 45.1 12.0 17.0 29.0 16.1 16.1
1996 12.0 30.2 42.2 12.0 13.0 25.0 17.2 17.2
1997 12.0 30.2 42.2 12.0 17.0 29.0 13.2 13.2
1998 12.9 29.3 42.2 12.0 18.0 30.0 0.9 11.3 12.2
1999 12.0 22.6 34.6 11.0 13.0 24.0 1.0 9.6 10.6
2000 18.2 21.8 40.1 16.0 13.0 29.0 2.2 8.8 11.1
2001 11.0 14.7 25.7 11.0 9.0 20.0 5.7 5.7
2002 11.0 13.0 24.0 11.0 9.0 20.0 4.0 4.0
2003 9.0 14.2 23.2 9.0 12.0 21.0 2.2 2.2
2004 11.5 15.6 27.1 11.0 11.0 22.0 0.5 4.6 5.1
2005 11.9 16.5 28.4 11.0 13.0 24.0 0.9 3.5 4.4
2006 11.5 17.8 29.3 11.0 11.0 22.0 0.5 6.8 7.3
2007 10.5 15.0 25.5 9.0 11.0 20.0 1.5 4.0 5.5
2008 12.0 18.6 30.6 11.0 17.0 28.0 1.0 1.6 2.6
2009 15.0 23.9 38.9 15.0 20.0 35.0 3.9 3.9
2010 12.0 29.5 41.5 12.0 24.0 36.0 5.5 5.5
2011 10.8 24.6 35.4 10.0 20.0 30.0 0.8 4.6 5.4
2012 10.0 24.5 34.5 9.0 20.0 29.0 1.0 4.5 5.5
2013 9.0 26.3 35.3 8.0 20.0 28.0 1.0 6.3 7.3
2014 10.0 22.9 32.9 9.0 17.0 26.0 1.0 5.9 6.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SAUDA (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 102 0.1 93.6 0.1
1981 102 0.1 92.5 0.1
1982 113 0.1 102.9 0.1
1983 110 0.1 100.1 0.1
1984 103 0.1 90.5 0.1
1985 108 0.1 94.3 0.1
1986 106 0.1 95.5 0.1
1987 115 0.1 102.2 0.1
1988 102 0.1 88.1 0.1
1989 106 0.1 89.1 0.1
1990 106 0.1 89.4 0.1
1991 105 0.1 88.2 0.1
1992 56 0.0 43.3 0.0
1993 62 0.0 43.0 0.0
1994 49 0.0 35.1 0.0
1995 61 0.0 45.1 0.0
1996 57 0.0 42.2 0.0
1997 54 0.0 42.2 0.0
1998 56 0.0 42.2 0.0
1999 44 0.0 34.6 0.0
2000 47 0.0 2.2 40.1 0.0
2001 30 0.0 1.5 25.7 0.0
2002 28 0.0 1.4 24.0 0.0
2003 26 0.0 1.3 23.2 0.0
2004 32 0.0 1.6 27.1 0.0
2005 32 0.0 1.6 28.4 0.0
2006 36 0.0 1.8 29.3 0.0
2007 32 0.0 1.5 25.5 0.0
2008 34 0.0 1.6 30.6 0.0
2009 43 0.0 2.0 38.9 0.0
2010 47 0.0 2.2 41.5 0.0
2011 39 0.0 1.8 35.4 0.0
2012 39 0.0 1.9 34.5 0.0
2013 42 0.0 2.1 35.3 0.0
2014 39 0.0 1.9 32.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SAUDA (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 24.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SAUDA (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.0
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SAUDA (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:16:7 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT SAUDA OG SULDAL LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
90:2:13:24 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SANDNES AVD SAUDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 21.0
90:2:2:11:30 NAV ROGALAND NAV SAUDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.0
89:51:6:37 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SAUDA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0