FORVALTNINGSDATABASEN

ASKØY, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ASKØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 50 51 101 47 35 82 3 16 19
1981 47 57 104 44 36 80 3 21 24
1982 47 62 109 44 33 77 3 29 32
1983 45 63 108 42 31 73 3 32 35
1984 43 64 107 39 26 65 4 38 42
1985 33 65 98 30 31 61 3 34 37
1986 35 63 98 33 25 58 2 38 40
1987 34 63 97 31 26 57 3 37 40
1988 31 68 99 29 33 62 2 35 37
1989 32 71 103 29 32 61 3 39 42
1990 32 75 107 30 36 66 2 39 41
1991 31 75 106 29 35 64 2 40 42
1992 30 85 115 28 47 75 2 38 40
1993 38 91 129 35 47 82 3 44 47
1994 34 70 104 32 39 71 2 31 33
1995 38 86 124 34 49 83 4 37 41
1996 42 91 133 40 52 92 2 39 41
1997 34 79 113 31 51 82 3 28 31
1998 39 94 133 35 57 92 4 37 41
1999 41 94 135 36 46 82 5 48 53
2000 50 40 90 48 25 73 2 15 17
2001 48 40 88 44 25 69 4 15 19
2002 39 43 82 37 28 65 2 15 17
2003 39 40 79 37 27 64 2 13 15
2004 37 47 84 35 32 67 2 15 17
2005 33 47 80 32 32 64 1 15 16
2006 30 47 77 29 34 63 1 13 14
2007 23 44 67 22 34 56 1 10 11
2008 23 36 59 22 25 47 1 11 12
2009 20 34 54 20 24 44 10 10
2010 17 37 54 17 31 48 6 6
2011 18 32 50 18 26 44 6 6
2012 20 38 58 19 27 46 1 11 12
2013 27 42 69 27 32 59 10 10
2014 28 46 74 28 35 63 11 11
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ASKØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49.4 42.9 92.2 47.0 35.0 82.0 2.4 7.9 10.2
1981 46.3 46.2 92.5 44.0 36.0 80.0 2.3 10.2 12.5
1982 46.3 47.5 93.8 44.0 33.0 77.0 2.3 14.5 16.8
1983 44.2 47.6 91.8 42.0 31.0 73.0 2.2 16.6 18.8
1984 42.0 44.8 86.9 39.0 26.0 65.0 3.0 18.8 21.9
1985 32.4 47.9 80.3 30.0 31.0 61.0 2.4 16.9 19.3
1986 33.5 44.1 77.6 33.0 25.0 58.0 0.5 19.1 19.6
1987 33.1 44.7 77.8 31.0 26.0 57.0 2.1 18.7 20.8
1988 30.4 50.9 81.2 29.0 33.0 62.0 1.4 17.9 19.2
1989 31.3 49.7 81.0 29.0 32.0 61.0 2.3 17.7 20.0
1990 31.4 54.3 85.8 30.0 36.0 66.0 1.4 18.4 19.8
1991 30.4 54.3 84.7 29.0 35.0 64.0 1.4 19.3 20.7
1992 29.4 63.8 93.2 28.0 47.0 75.0 1.4 16.8 18.2
1993 36.6 66.6 103.2 35.0 47.0 82.0 1.6 19.6 21.2
1994 33.4 53.3 86.7 32.0 39.0 71.0 1.4 14.3 15.7
1995 36.6 67.0 103.6 34.0 49.0 83.0 2.6 18.0 20.6
1996 41.1 70.5 111.6 40.0 52.0 92.0 1.1 18.5 19.6
1997 32.5 65.2 97.7 31.0 51.0 82.0 1.5 14.2 15.7
1998 36.7 72.7 109.4 35.0 57.0 92.0 1.7 15.7 17.4
1999 37.3 70.6 107.9 36.0 46.0 82.0 1.3 24.6 25.9
2000 49.0 34.3 83.3 48.0 25.0 73.0 1.0 9.3 10.3
2001 46.2 34.4 80.6 44.0 25.0 69.0 2.2 9.4 11.6
2002 38.0 36.3 74.3 37.0 28.0 65.0 1.0 8.3 9.3
2003 38.0 34.2 72.2 37.0 27.0 64.0 1.0 7.2 8.2
2004 36.0 41.0 77.0 35.0 32.0 67.0 1.0 9.0 10.0
2005 32.5 41.2 73.7 32.0 32.0 64.0 0.5 9.2 9.7
2006 29.5 41.6 71.1 29.0 34.0 63.0 0.5 7.6 8.1
2007 22.5 39.6 62.1 22.0 34.0 56.0 0.5 5.6 6.1
2008 22.5 31.8 54.3 22.0 25.0 47.0 0.5 6.8 7.3
2009 20.0 30.3 50.3 20.0 24.0 44.0 6.3 6.3
2010 17.0 35.2 52.2 17.0 31.0 48.0 4.2 4.2
2011 18.0 30.2 48.2 18.0 26.0 44.0 4.2 4.2
2012 19.8 35.3 55.1 19.0 27.0 46.0 0.8 8.3 9.1
2013 27.0 39.3 66.3 27.0 32.0 59.0 7.3 7.3
2014 28.0 42.9 70.9 28.0 35.0 63.0 7.9 7.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ASKØY (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 101 0.1 92.2 0.1
1981 104 0.1 92.5 0.1
1982 109 0.1 93.8 0.1
1983 108 0.1 91.8 0.1
1984 107 0.1 86.9 0.1
1985 98 0.1 80.3 0.0
1986 98 0.1 77.6 0.0
1987 97 0.1 77.8 0.0
1988 99 0.1 81.2 0.0
1989 103 0.1 81.0 0.0
1990 107 0.1 85.8 0.1
1991 106 0.1 84.7 0.1
1992 115 0.1 93.2 0.1
1993 129 0.1 103.2 0.1
1994 104 0.1 86.7 0.1
1995 124 0.1 103.6 0.1
1996 133 0.1 111.6 0.1
1997 113 0.1 97.7 0.1
1998 133 0.1 109.4 0.1
1999 135 0.1 107.9 0.1
2000 90 0.1 1.7 83.3 0.1
2001 88 0.1 1.6 80.6 0.1
2002 82 0.1 1.5 74.3 0.1
2003 79 0.1 1.4 72.2 0.1
2004 84 0.1 1.4 77.0 0.1
2005 80 0.1 1.3 73.7 0.1
2006 77 0.1 1.3 71.1 0.1
2007 67 0.1 1.1 62.1 0.1
2008 59 0.0 0.9 54.3 0.0
2009 54 0.0 0.8 50.3 0.0
2010 54 0.0 0.8 52.2 0.0
2011 50 0.0 0.7 48.2 0.0
2012 58 0.0 0.8 55.1 0.0
2013 69 0.0 0.9 66.3 0.0
2014 74 0.0 1.0 70.9 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ASKØY (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 16.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ASKØY (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.5
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 16.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ASKØY (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:3 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I ASKØY KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
4:7:15:15:23 HORDALAND POLITIDISTRIKT SOTRA ASKØY OG ØYGARDEN LENSMANNS DISTRIKT ASKØY JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.5
90:2:2:12:2 NAV HORDALAND NAV ASKØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 16.4