FORVALTNINGSDATABASEN

OSTERØY, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i OSTERØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 34 77 38 23 61 5 11 16
1981 34 31 65 30 18 48 4 13 17
1982 41 32 73 35 20 55 6 12 18
1983 47 34 81 40 18 58 7 16 23
1984 38 31 69 33 18 51 5 13 18
1985 38 32 70 33 19 52 5 13 18
1986 40 36 76 35 18 53 5 18 23
1987 41 37 78 35 18 53 6 19 25
1988 40 42 82 36 21 57 4 21 25
1989 43 42 85 38 20 58 5 22 27
1990 35 41 76 27 21 48 8 20 28
1991 18 36 54 16 16 32 2 20 22
1992 16 40 56 15 17 32 1 23 24
1993 18 48 66 16 18 34 2 30 32
1994 12 36 48 12 10 22 26 26
1995 15 42 57 14 17 31 1 25 26
1996 33 44 77 31 23 54 2 21 23
1997 12 37 49 12 17 29 20 20
1998 13 38 51 12 17 29 1 21 22
1999 17 33 50 16 17 33 1 16 17
2000 10 15 25 10 11 21 4 4
2001 11 15 26 11 10 21 5 5
2002 12 13 25 12 8 20 5 5
2003 13 13 26 13 8 21 5 5
2004 10 12 22 10 7 17 5 5
2005 9 15 24 8 6 14 1 9 10
2006 24 27 51 23 17 40 1 10 11
2007 24 26 50 23 14 37 1 12 13
2008 22 20 42 21 16 37 1 4 5
2009 23 18 41 22 15 37 1 3 4
2010 8 12 20 7 8 15 1 4 5
2011 7 9 16 7 7 14 2 2
2012 8 9 17 8 7 15 2 2
2013 7 10 17 7 9 16 1 1
2014 7 9 16 7 8 15 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i OSTERØY (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 41.0 28.9 69.9 38.0 23.0 61.0 3.0 5.9 8.9
1981 32.5 24.6 57.0 30.0 18.0 48.0 2.5 6.6 9.0
1982 38.5 25.7 64.2 35.0 20.0 55.0 3.5 5.7 9.2
1983 44.3 25.8 70.1 40.0 18.0 58.0 4.3 7.8 12.1
1984 36.2 23.6 59.8 33.0 18.0 51.0 3.2 5.6 8.8
1985 36.0 24.9 60.9 33.0 19.0 52.0 3.0 5.9 8.9
1986 38.0 26.3 64.3 35.0 18.0 53.0 3.0 8.3 11.3
1987 38.5 27.6 66.1 35.0 18.0 53.0 3.5 9.6 13.1
1988 37.9 31.6 69.5 36.0 21.0 57.0 1.9 10.6 12.5
1989 40.8 31.4 72.1 38.0 20.0 58.0 2.8 11.4 14.1
1990 31.0 31.7 62.6 27.0 21.0 48.0 4.0 10.7 14.6
1991 17.0 26.5 43.5 16.0 16.0 32.0 1.0 10.5 11.5
1992 15.5 28.7 44.2 15.0 17.0 32.0 0.5 11.7 12.2
1993 16.7 30.7 47.4 16.0 18.0 34.0 0.7 12.7 13.4
1994 12.0 22.5 34.5 12.0 10.0 22.0 12.6 12.6
1995 14.2 28.2 42.5 14.0 17.0 31.0 0.2 11.2 11.5
1996 32.0 32.4 64.4 31.0 23.0 54.0 1.0 9.4 10.4
1997 12.0 26.5 38.5 12.0 17.0 29.0 9.5 9.5
1998 12.7 26.2 38.9 12.0 17.0 29.0 0.7 9.2 9.9
1999 16.5 24.8 41.3 16.0 17.0 33.0 0.5 7.8 8.4
2000 10.0 12.3 22.3 10.0 11.0 21.0 1.3 1.3
2001 11.0 11.8 22.8 11.0 10.0 21.0 1.8 1.8
2002 12.0 10.9 22.9 12.0 8.0 20.0 2.9 2.9
2003 13.0 10.9 23.9 13.0 8.0 21.0 2.9 2.9
2004 10.0 10.1 20.1 10.0 7.0 17.0 3.1 3.1
2005 8.8 11.4 20.2 8.0 6.0 14.0 0.8 5.4 6.2
2006 23.8 22.3 46.1 23.0 17.0 40.0 0.8 5.3 6.1
2007 23.6 20.9 44.5 23.0 14.0 37.0 0.6 6.9 7.5
2008 21.6 18.3 39.9 21.0 16.0 37.0 0.6 2.3 2.9
2009 22.6 16.5 39.1 22.0 15.0 37.0 0.6 1.5 2.1
2010 7.6 10.6 18.2 7.0 8.0 15.0 0.6 2.6 3.2
2011 7.0 8.6 15.6 7.0 7.0 14.0 1.6 1.6
2012 8.0 8.3 16.3 8.0 7.0 15.0 1.3 1.3
2013 7.0 9.8 16.8 7.0 9.0 16.0 0.8 0.8
2014 7.0 8.8 15.8 7.0 8.0 15.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i OSTERØY (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 77 0.0 69.9 0.0
1981 65 0.0 57.0 0.0
1982 73 0.0 64.2 0.0
1983 81 0.0 70.1 0.0
1984 69 0.0 59.8 0.0
1985 70 0.0 60.9 0.0
1986 76 0.0 64.3 0.0
1987 78 0.0 66.1 0.0
1988 82 0.0 69.5 0.0
1989 85 0.0 72.1 0.0
1990 76 0.0 62.6 0.0
1991 54 0.0 43.5 0.0
1992 56 0.0 44.2 0.0
1993 66 0.0 47.4 0.0
1994 48 0.0 34.5 0.0
1995 57 0.0 42.5 0.0
1996 77 0.0 64.4 0.0
1997 49 0.0 38.5 0.0
1998 51 0.0 38.9 0.0
1999 50 0.0 41.3 0.0
2000 25 0.0 1.0 22.3 0.0
2001 26 0.0 1.1 22.8 0.0
2002 25 0.0 1.1 22.9 0.0
2003 26 0.0 1.1 23.9 0.0
2004 22 0.0 0.9 20.1 0.0
2005 24 0.0 1.0 20.2 0.0
2006 51 0.0 2.0 46.1 0.0
2007 50 0.0 2.0 44.5 0.0
2008 42 0.0 1.6 39.9 0.0
2009 41 0.0 1.6 39.1 0.0
2010 20 0.0 0.8 18.2 0.0
2011 16 0.0 0.6 15.6 0.0
2012 17 0.0 0.6 16.3 0.0
2013 17 0.0 0.6 16.8 0.0
2014 16 0.0 0.6 15.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i OSTERØY (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i OSTERØY (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i OSTERØY (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:41 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I OSTERØY KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:15:22 HORDALAND POLITIDISTRIKT OSTERØY LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.8
90:2:2:12:39 NAV HORDALAND NAV OSTERØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0