FORVALTNINGSDATABASEN

RAKKESTAD, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RAKKESTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43 23 66 41 13 54 2 10 12
1981 46 25 71 44 14 58 2 11 13
1982 46 23 69 45 11 56 1 12 13
1983 45 29 74 44 13 57 1 16 17
1984 41 32 73 40 14 54 1 18 19
1985 41 32 73 40 13 53 1 19 20
1986 39 35 74 38 11 49 1 24 25
1987 40 37 77 39 12 51 1 25 26
1988 41 31 72 39 7 46 2 24 26
1989 36 41 77 35 9 44 1 32 33
1990 38 39 77 37 11 48 1 28 29
1991 38 37 75 36 11 47 2 26 28
1992 38 39 77 35 9 44 3 30 33
1993 32 41 73 29 9 38 3 32 35
1994 25 39 64 22 8 30 3 31 34
1995 27 36 63 24 8 32 3 28 31
1996 28 40 68 24 11 35 4 29 33
1997 27 37 64 23 12 35 4 25 29
1998 29 40 69 25 13 38 4 27 31
1999 25 29 54 20 11 31 5 18 23
2000 16 18 34 15 8 23 1 10 11
2001 83 14 97 77 6 83 6 8 14
2002 9 12 21 8 4 12 1 8 9
2003 9 11 20 8 4 12 1 7 8
2004 11 10 21 11 3 14 7 7
2005 9 9 18 9 2 11 7 7
2006 19 14 33 19 8 27 6 6
2007 19 13 32 19 8 27 5 5
2008 18 15 33 18 10 28 5 5
2009 9 11 20 9 6 15 5 5
2010 19 14 33 19 9 28 5 5
2011 18 15 33 18 10 28 5 5
2012 18 16 34 18 13 31 3 3
2013 9 14 23 9 8 17 6 6
2014 11 14 25 11 7 18 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RAKKESTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42.4 18.4 60.8 41.0 13.0 54.0 1.4 5.4 6.8
1981 45.4 19.4 64.8 44.0 14.0 58.0 1.4 5.4 6.8
1982 45.9 17.1 63.0 45.0 11.0 56.0 0.9 6.1 7.0
1983 44.9 20.2 65.1 44.0 13.0 57.0 0.9 7.2 8.1
1984 40.9 22.3 63.2 40.0 14.0 54.0 0.9 8.3 9.2
1985 40.7 23.4 64.1 40.0 13.0 53.0 0.7 10.4 11.1
1986 38.1 23.8 61.9 38.0 11.0 49.0 0.1 12.8 12.9
1987 39.1 24.8 63.9 39.0 12.0 51.0 0.1 12.8 12.9
1988 40.0 19.0 59.0 39.0 7.0 46.0 1.0 12.0 13.0
1989 35.1 23.7 58.9 35.0 9.0 44.0 0.1 14.7 14.9
1990 37.1 23.3 60.4 37.0 11.0 48.0 0.1 12.3 12.4
1991 36.2 23.6 59.8 36.0 11.0 47.0 0.2 12.6 12.8
1992 35.7 23.9 59.6 35.0 9.0 44.0 0.7 14.9 15.6
1993 29.3 23.2 52.5 29.0 9.0 38.0 0.3 14.2 14.5
1994 22.9 24.4 47.3 22.0 8.0 30.0 0.9 16.4 17.3
1995 24.8 23.1 47.9 24.0 8.0 32.0 0.8 15.1 15.9
1996 24.9 25.0 49.9 24.0 11.0 35.0 0.9 14.0 14.9
1997 24.0 25.1 49.1 23.0 12.0 35.0 1.0 13.1 14.1
1998 25.9 25.1 51.0 25.0 13.0 38.0 0.9 12.1 12.9
1999 21.0 19.4 40.4 20.0 11.0 31.0 1.0 8.4 9.4
2000 15.5 13.1 28.7 15.0 8.0 23.0 0.5 5.2 5.7
2001 79.9 9.4 89.3 77.0 6.0 83.0 2.9 3.4 6.3
2002 8.5 8.8 17.3 8.0 4.0 12.0 0.5 4.8 5.3
2003 8.5 7.9 16.4 8.0 4.0 12.0 0.5 3.9 4.4
2004 11.0 6.6 17.6 11.0 3.0 14.0 3.6 3.6
2005 9.0 6.0 15.0 9.0 2.0 11.0 4.0 4.0
2006 19.0 11.2 30.2 19.0 8.0 27.0 3.2 3.2
2007 19.0 10.5 29.5 19.0 8.0 27.0 2.5 2.5
2008 18.0 12.6 30.6 18.0 10.0 28.0 2.6 2.6
2009 9.0 9.1 18.1 9.0 6.0 15.0 3.1 3.1
2010 19.0 11.5 30.5 19.0 9.0 28.0 2.5 2.5
2011 18.0 13.0 31.0 18.0 10.0 28.0 3.0 3.0
2012 18.0 15.3 33.3 18.0 13.0 31.0 2.3 2.3
2013 9.0 11.8 20.8 9.0 8.0 17.0 3.8 3.8
2014 11.0 11.4 22.4 11.0 7.0 18.0 4.4 4.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RAKKESTAD (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 66 0.0 60.8 0.0
1981 71 0.0 64.8 0.0
1982 69 0.0 63.0 0.0
1983 74 0.0 65.1 0.0
1984 73 0.0 63.2 0.0
1985 73 0.0 64.1 0.0
1986 74 0.0 61.9 0.0
1987 77 0.0 63.9 0.0
1988 72 0.0 59.0 0.0
1989 77 0.0 58.9 0.0
1990 77 0.0 60.4 0.0
1991 75 0.0 59.8 0.0
1992 77 0.0 59.6 0.0
1993 73 0.0 52.5 0.0
1994 64 0.0 47.3 0.0
1995 63 0.0 47.9 0.0
1996 68 0.0 49.9 0.0
1997 64 0.0 49.1 0.0
1998 69 0.0 51.0 0.0
1999 54 0.0 40.4 0.0
2000 34 0.0 1.1 28.7 0.0
2001 97 0.1 3.2 89.3 0.1
2002 21 0.0 0.7 17.3 0.0
2003 20 0.0 0.7 16.4 0.0
2004 21 0.0 0.7 17.6 0.0
2005 18 0.0 0.6 15.0 0.0
2006 33 0.0 1.0 30.2 0.0
2007 32 0.0 1.0 29.5 0.0
2008 33 0.0 1.0 30.6 0.0
2009 20 0.0 0.6 18.1 0.0
2010 33 0.0 1.0 30.5 0.0
2011 33 0.0 0.9 31.0 0.0
2012 34 0.0 1.0 33.3 0.0
2013 23 0.0 0.7 20.8 0.0
2014 25 0.0 0.7 22.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RAKKESTAD (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RAKKESTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RAKKESTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:34 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RAKKESTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:1:2 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE ØSTFOLD OG FOLLO KJØTTKONTROL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
90:2:2:1:13 NAV ØSTFOLD NAV RAKKESTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
4:7:15:1:9 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT RAKKESTAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.0