FORVALTNINGSDATABASEN

RÅDE, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RÅDE (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 10 26 16 6 22 4 4
1981 16 12 28 15 6 21 1 6 7
1982 19 15 34 18 7 25 1 8 9
1983 20 15 35 19 5 24 1 10 11
1984 18 17 35 17 6 23 1 11 12
1985 17 15 32 16 7 23 1 8 9
1986 19 14 33 18 7 25 1 7 8
1987 18 17 35 17 6 23 1 11 12
1988 18 16 34 17 6 23 1 10 11
1989 17 22 39 16 8 24 1 14 15
1990 18 20 38 18 10 28 10 10
1991 17 23 40 17 9 26 14 14
1992 17 23 40 16 11 27 1 12 13
1993 16 24 40 16 8 24 16 16
1994 7 15 22 7 11 18 4 4
1995 13 27 40 13 11 24 16 16
1996 15 26 41 15 11 26 15 15
1997 17 25 42 16 15 31 1 10 11
1998 13 17 30 11 13 24 2 4 6
1999 7 15 22 7 11 18 4 4
2000 6 15 21 6 10 16 5 5
2001 5 10 15 5 8 13 2 2
2002 7 12 19 6 8 14 1 4 5
2003 6 6 12 6 6 12
2004 5 6 11 5 6 11
2005 10 5 15 10 5 15
2006 7 6 13 7 5 12 1 1
2007 7 5 12 7 5 12
2008 7 9 16 7 8 15 1 1
2009 5 8 13 5 6 11 2 2
2010 15 24 39 15 22 37 2 2
2011 26 33 59 25 28 53 1 5 6
2012 26 30 56 25 27 52 1 3 4
2013 27 31 58 27 29 56 2 2
2014 14 47 61 14 40 54 7 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RÅDE (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 7.6 23.5 16.0 6.0 22.0 1.5 1.5
1981 15.5 8.2 23.7 15.0 6.0 21.0 0.5 2.2 2.7
1982 18.5 10.3 28.8 18.0 7.0 25.0 0.5 3.3 3.8
1983 19.5 9.5 29.0 19.0 5.0 24.0 0.5 4.5 5.0
1984 17.5 10.4 27.9 17.0 6.0 23.0 0.5 4.3 4.8
1985 16.5 10.5 27.0 16.0 7.0 23.0 0.5 3.5 4.0
1986 18.5 9.4 27.9 18.0 7.0 25.0 0.5 2.4 2.9
1987 17.5 10.7 28.2 17.0 6.0 23.0 0.5 4.7 5.2
1988 17.5 10.6 28.1 17.0 6.0 23.0 0.5 4.6 5.1
1989 16.5 13.5 30.0 16.0 8.0 24.0 0.5 5.5 6.0
1990 18.0 13.7 31.7 18.0 10.0 28.0 3.7 3.7
1991 17.0 14.6 31.6 17.0 9.2 26.2 5.4 5.4
1992 16.7 15.4 32.1 16.0 11.0 27.0 0.7 4.3 5.0
1993 16.0 14.1 30.0 16.0 8.0 24.0 6.1 6.1
1994 7.0 13.3 20.3 7.0 11.0 18.0 2.3 2.3
1995 13.0 19.7 32.7 13.0 11.0 24.0 8.7 8.7
1996 15.0 16.8 31.8 15.0 11.0 26.0 5.8 5.8
1997 16.1 18.8 34.9 16.0 15.0 31.0 0.1 3.8 3.9
1998 11.9 14.8 26.8 11.0 13.0 24.0 0.9 1.8 2.8
1999 7.0 13.1 20.1 7.0 11.0 18.0 2.1 2.1
2000 6.0 11.6 17.6 6.0 10.0 16.0 1.6 1.6
2001 5.0 9.1 14.1 5.0 8.0 13.0 1.1 1.1
2002 6.9 10.9 17.8 6.0 8.0 14.0 0.9 2.9 3.8
2003 6.0 6.0 12.0 6.0 6.0 12.0
2004 5.0 6.0 11.0 5.0 6.0 11.0
2005 10.0 5.0 15.0 10.0 5.0 15.0
2006 7.0 5.8 12.8 7.0 5.0 12.0 0.8 0.8
2007 7.0 5.0 12.0 7.0 5.0 12.0
2008 7.0 8.4 15.4 7.0 8.0 15.0 0.4 0.4
2009 5.0 7.2 12.2 5.0 6.0 11.0 1.2 1.2
2010 15.0 23.2 38.2 15.0 22.0 37.0 1.2 1.2
2011 25.3 31.7 57.0 25.0 28.0 53.0 0.3 3.7 4.0
2012 25.6 28.8 54.4 25.0 27.0 52.0 0.6 1.8 2.4
2013 27.0 30.7 57.7 27.0 29.0 56.0 1.7 1.7
2014 14.0 44.5 58.5 14.0 40.0 54.0 4.5 4.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RÅDE (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 26 0.0 23.5 0.0
1981 28 0.0 23.7 0.0
1982 34 0.0 28.8 0.0
1983 35 0.0 29.0 0.0
1984 35 0.0 27.9 0.0
1985 32 0.0 27.0 0.0
1986 33 0.0 27.9 0.0
1987 35 0.0 28.2 0.0
1988 34 0.0 28.1 0.0
1989 39 0.0 30.0 0.0
1990 38 0.0 31.7 0.0
1991 40 0.0 31.6 0.0
1992 40 0.0 32.1 0.0
1993 40 0.0 30.0 0.0
1994 22 0.0 20.3 0.0
1995 40 0.0 32.7 0.0
1996 41 0.0 31.8 0.0
1997 42 0.0 34.9 0.0
1998 30 0.0 26.8 0.0
1999 22 0.0 20.1 0.0
2000 21 0.0 1.1 17.6 0.0
2001 15 0.0 0.8 14.1 0.0
2002 19 0.0 0.9 17.8 0.0
2003 12 0.0 0.6 12.0 0.0
2004 11 0.0 0.5 11.0 0.0
2005 15 0.0 0.7 15.0 0.0
2006 13 0.0 0.5 12.8 0.0
2007 12 0.0 0.5 12.0 0.0
2008 16 0.0 0.6 15.4 0.0
2009 13 0.0 0.5 12.2 0.0
2010 39 0.0 1.5 38.2 0.0
2011 59 0.0 2.2 57.0 0.0
2012 56 0.0 2.0 54.4 0.0
2013 58 0.0 2.1 57.7 0.0
2014 61 0.0 2.2 58.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RÅDE (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 51 49.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RÅDE (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 42.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RÅDE (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:38 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RÅDE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:3:1:22 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I ØSTFOLD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
90:2:2:1:16 NAV ØSTFOLD NAV RÅDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
4:7:15:1:12 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT VANSJØ LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 42.4