FORVALTNINGSDATABASEN

SULA, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SULA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16 16 32 16 9 25 7 7
1981 16 21 37 16 10 26 11 11
1982 15 21 36 15 10 25 11 11
1983 15 23 38 15 10 25 13 13
1984 23 26 49 23 10 33 16 16
1985 23 22 45 23 8 31 14 14
1986 22 26 48 22 8 30 18 18
1987 21 28 49 21 11 32 17 17
1988 23 31 54 23 13 36 18 18
1989 24 35 59 24 13 37 22 22
1990 23 35 58 23 13 36 22 22
1991 23 34 57 23 14 37 20 20
1992 21 31 52 21 14 35 17 17
1993 20 35 55 20 13 33 22 22
1994 10 30 40 8 9 17 2 21 23
1995 21 36 57 21 13 34 23 23
1996 9 27 36 9 8 17 19 19
1997 8 27 35 8 10 18 17 17
1998 8 22 30 8 10 18 12 12
1999 7 9 16 7 6 13 3 3
2000 12 12 24 12 7 19 5 5
2001 11 11 22 11 7 18 4 4
2002 11 11 22 11 6 17 5 5
2003 11 8 19 11 5 16 3 3
2004 10 8 18 10 5 15 3 3
2005 11 7 18 11 4 15 3 3
2006 11 8 19 11 4 15 4 4
2007 9 9 18 9 4 13 5 5
2008 10 10 20 10 7 17 3 3
2009 9 13 22 9 7 16 6 6
2010 10 12 22 10 10 20 2 2
2011 10 13 23 10 7 17 6 6
2012 7 11 18 7 7 14 4 4
2013 5 13 18 5 7 12 6 6
2014 5 12 17 5 6 11 6 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SULA (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 16.0 12.4 28.4 16.0 9.0 25.0 3.4 3.4
1981 16.0 15.3 31.3 16.0 10.0 26.0 5.3 5.3
1982 15.0 15.2 30.2 15.0 10.0 25.0 5.2 5.2
1983 15.0 16.4 31.4 15.0 10.0 25.0 6.4 6.4
1984 23.0 17.6 40.6 23.0 10.0 33.0 7.6 7.6
1985 23.0 15.2 38.2 23.0 8.0 31.0 7.2 7.2
1986 22.0 17.2 39.2 22.0 8.0 30.0 9.2 9.2
1987 21.0 19.4 40.4 21.0 11.0 32.0 8.4 8.4
1988 23.0 22.2 45.2 23.0 13.0 36.0 9.2 9.2
1989 24.0 22.9 46.9 24.0 13.0 37.0 9.9 9.9
1990 23.0 23.9 46.9 23.0 13.0 36.0 10.9 10.9
1991 23.0 24.3 47.3 23.0 14.0 37.0 10.3 10.3
1992 21.0 23.3 44.3 21.0 14.0 35.0 9.3 9.3
1993 20.0 24.1 44.1 20.0 13.0 33.0 11.1 11.1
1994 9.0 21.1 30.1 8.0 9.0 17.0 1.0 12.1 13.1
1995 21.0 25.4 46.4 21.0 13.0 34.0 12.4 12.4
1996 9.0 19.4 28.4 9.0 8.0 17.0 11.4 11.4
1997 8.0 19.1 27.1 8.0 10.0 18.0 9.1 9.1
1998 8.0 16.1 24.1 8.0 10.0 18.0 6.1 6.1
1999 7.0 7.6 14.6 7.0 6.0 13.0 1.6 1.6
2000 12.0 9.9 21.9 12.0 7.0 19.0 2.9 2.9
2001 11.0 9.9 20.9 11.0 7.0 18.0 2.9 2.9
2002 11.0 9.5 20.5 11.0 6.0 17.0 3.5 3.5
2003 11.0 7.1 18.1 11.0 5.0 16.0 2.1 2.1
2004 10.0 7.1 17.1 10.0 5.0 15.0 2.1 2.1
2005 11.0 6.1 17.1 11.0 4.0 15.0 2.1 2.1
2006 11.0 6.6 17.6 11.0 4.0 15.0 2.6 2.6
2007 9.0 7.4 16.4 9.0 4.0 13.0 3.4 3.4
2008 10.0 8.5 18.5 10.0 7.0 17.0 1.5 1.5
2009 9.0 9.5 18.5 9.0 7.0 16.0 2.5 2.5
2010 10.0 11.0 21.0 10.0 10.0 20.0 1.0 1.0
2011 10.0 9.7 19.7 10.0 7.0 17.0 2.7 2.7
2012 7.0 9.4 16.4 7.0 7.0 14.0 2.4 2.4
2013 5.0 10.5 15.5 5.0 7.0 12.0 3.5 3.5
2014 5.0 10.2 15.2 5.0 6.0 11.0 4.2 4.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SULA (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 28.4 0.0
1981 37 0.0 31.3 0.0
1982 36 0.0 30.2 0.0
1983 38 0.0 31.4 0.0
1984 49 0.0 40.6 0.0
1985 45 0.0 38.2 0.0
1986 48 0.0 39.2 0.0
1987 49 0.0 40.4 0.0
1988 54 0.0 45.2 0.0
1989 59 0.0 46.9 0.0
1990 58 0.0 46.9 0.0
1991 57 0.0 47.3 0.0
1992 52 0.0 44.3 0.0
1993 55 0.0 44.1 0.0
1994 40 0.0 30.1 0.0
1995 57 0.0 46.4 0.0
1996 36 0.0 28.4 0.0
1997 35 0.0 27.1 0.0
1998 30 0.0 24.1 0.0
1999 16 0.0 14.6 0.0
2000 24 0.0 0.8 21.9 0.0
2001 22 0.0 0.8 20.9 0.0
2002 22 0.0 0.8 20.5 0.0
2003 19 0.0 0.7 18.1 0.0
2004 18 0.0 0.7 17.1 0.0
2005 18 0.0 0.7 17.1 0.0
2006 19 0.0 0.7 17.6 0.0
2007 18 0.0 0.7 16.4 0.0
2008 20 0.0 0.8 18.5 0.0
2009 22 0.0 0.8 18.5 0.0
2010 22 0.0 0.9 21.0 0.0
2011 23 0.0 0.9 19.7 0.0
2012 18 0.0 0.7 16.4 0.0
2013 18 0.0 0.6 15.5 0.0
2014 17 0.0 0.6 15.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SULA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SULA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SULA (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:32 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SULA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:35 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV SULA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.9
4:7:15:18:5 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SULA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3