FORVALTNINGSDATABASEN

HARAM, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HARAM (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 49 36 85 45 17 62 4 19 23
1981 49 32 81 45 15 60 4 17 21
1982 49 35 84 44 15 59 5 20 25
1983 47 36 83 42 18 60 5 18 23
1984 39 40 79 36 19 55 3 21 24
1985 39 40 79 36 19 55 3 21 24
1986 36 45 81 34 25 59 2 20 22
1987 36 47 83 34 22 56 2 25 27
1988 36 48 84 33 22 55 3 26 29
1989 35 53 88 32 20 52 3 33 36
1990 34 54 88 31 21 52 3 33 36
1991 35 57 92 31 17 48 4 40 44
1992 34 63 97 31 18 49 3 45 48
1993 20 72 92 17 22 39 3 50 53
1994 21 70 91 18 19 37 3 51 54
1995 19 74 93 16 23 39 3 51 54
1996 21 68 89 20 23 43 1 45 46
1997 19 63 82 19 22 41 41 41
1998 19 63 82 18 19 37 1 44 45
1999 22 51 73 22 19 41 32 32
2000 18 19 37 18 10 28 9 9
2001 17 24 41 16 14 30 1 10 11
2002 14 22 36 14 9 23 13 13
2003 11 18 29 11 10 21 8 8
2004 14 16 30 14 8 22 8 8
2005 11 15 26 11 9 20 6 6
2006 11 15 26 11 8 19 7 7
2007 10 14 24 10 10 20 4 4
2008 11 9 20 11 6 17 3 3
2009 9 11 20 9 5 14 6 6
2010 11 13 24 11 6 17 7 7
2011 11 12 23 11 4 15 8 8
2012 9 9 18 9 6 15 3 3
2013 7 10 17 7 6 13 4 4
2014 9 9 18 9 5 14 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HARAM (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47.8 23.1 70.9 45.0 17.0 62.0 2.8 6.1 8.9
1981 47.9 22.0 69.9 45.0 15.0 60.0 2.9 7.0 9.9
1982 47.3 23.3 70.6 44.0 15.0 59.0 3.3 8.3 11.6
1983 45.0 24.6 69.7 42.0 18.0 60.0 3.0 6.7 9.7
1984 37.8 26.3 64.2 36.0 19.0 55.0 1.8 7.3 9.2
1985 38.0 26.5 64.6 36.0 19.0 55.0 2.0 7.6 9.6
1986 35.5 32.8 68.3 34.0 25.0 59.0 1.5 7.8 9.3
1987 35.7 33.2 68.9 34.0 22.0 56.0 1.7 11.2 12.9
1988 35.1 34.0 69.2 33.0 22.0 55.0 2.1 12.0 14.2
1989 34.1 33.3 67.5 32.0 20.0 52.0 2.1 13.3 15.5
1990 33.1 34.5 67.7 31.0 21.0 52.0 2.1 13.5 15.7
1991 33.7 34.6 68.2 31.0 17.0 48.0 2.7 17.6 20.2
1992 33.2 39.4 72.6 31.0 18.0 49.0 2.2 21.4 23.6
1993 19.2 41.2 60.4 17.0 22.0 39.0 2.2 19.2 21.4
1994 20.3 40.1 60.3 18.0 19.0 37.0 2.3 21.1 23.4
1995 18.2 42.5 60.7 16.0 23.0 39.0 2.2 19.5 21.7
1996 20.8 40.0 60.7 20.0 23.0 43.0 0.8 17.0 17.7
1997 19.0 38.5 57.5 19.0 22.0 41.0 16.5 16.5
1998 18.8 38.4 57.2 18.0 19.0 37.0 0.8 19.4 20.2
1999 22.0 37.9 59.9 22.0 19.0 41.0 18.9 18.9
2000 18.0 14.4 32.4 18.0 10.0 28.0 4.4 4.4
2001 16.3 18.1 34.5 16.0 14.0 30.0 0.3 4.1 4.5
2002 14.0 15.1 29.1 14.0 9.0 23.0 6.1 6.1
2003 11.0 14.2 25.2 11.0 10.0 21.0 4.2 4.2
2004 14.0 11.8 25.8 14.0 8.0 22.0 3.8 3.8
2005 11.0 12.2 23.2 11.0 9.0 20.0 3.2 3.2
2006 11.0 11.5 22.5 11.0 8.0 19.0 3.5 3.5
2007 10.0 12.3 22.3 10.0 10.0 20.0 2.3 2.3
2008 11.0 7.6 18.6 11.0 6.0 17.0 1.6 1.6
2009 9.0 7.9 16.9 9.0 5.0 14.0 2.9 2.9
2010 11.0 9.0 20.0 11.0 6.0 17.0 3.0 3.0
2011 11.0 8.1 19.1 11.0 4.0 15.0 4.1 4.1
2012 9.0 7.3 16.3 9.0 6.0 15.0 1.3 1.3
2013 7.0 8.1 15.1 7.0 6.0 13.0 2.1 2.1
2014 9.0 7.1 16.1 9.0 5.0 14.0 2.1 2.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HARAM (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 85 0.0 70.9 0.0
1981 81 0.0 69.9 0.0
1982 84 0.0 70.6 0.0
1983 83 0.0 69.7 0.0
1984 79 0.0 64.2 0.0
1985 79 0.0 64.6 0.0
1986 81 0.0 68.3 0.0
1987 83 0.0 68.9 0.0
1988 84 0.0 69.2 0.0
1989 88 0.0 67.5 0.0
1990 88 0.0 67.7 0.0
1991 92 0.1 68.2 0.0
1992 97 0.1 72.6 0.0
1993 92 0.0 60.4 0.0
1994 91 0.1 60.3 0.0
1995 93 0.1 60.7 0.0
1996 89 0.1 60.7 0.0
1997 82 0.0 57.5 0.0
1998 82 0.0 57.2 0.0
1999 73 0.0 59.9 0.0
2000 37 0.0 0.9 32.4 0.0
2001 41 0.0 1.0 34.5 0.0
2002 36 0.0 0.9 29.1 0.0
2003 29 0.0 0.7 25.2 0.0
2004 30 0.0 0.8 25.8 0.0
2005 26 0.0 0.7 23.2 0.0
2006 26 0.0 0.6 22.5 0.0
2007 24 0.0 0.6 22.3 0.0
2008 20 0.0 0.4 18.6 0.0
2009 20 0.0 0.5 16.9 0.0
2010 24 0.0 0.5 20.0 0.0
2011 23 0.0 0.5 19.1 0.0
2012 18 0.0 0.4 16.3 0.0
2013 17 0.0 0.4 15.1 0.0
2014 18 0.0 0.4 16.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HARAM (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 7.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HARAM (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.3
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 7.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HARAM (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:38 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I VATNE, HAMNSUND OG BRATTVÅG SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:14 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV HARAM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.3
4:7:15:18:2 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT HARAM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 7.8