FORVALTNINGSDATABASEN

VERDAL, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VERDAL (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 91 47 138 88 20 108 3 27 30
1981 82 50 132 80 22 102 2 28 30
1982 96 49 145 91 21 112 5 28 33
1983 82 52 134 78 28 106 4 24 28
1984 89 52 141 85 22 107 4 30 34
1985 84 51 135 80 25 105 4 26 30
1986 80 59 139 76 30 106 4 29 33
1987 80 58 138 78 28 106 2 30 32
1988 80 62 142 78 26 104 2 36 38
1989 82 69 151 79 29 108 3 40 43
1990 79 70 149 76 24 100 3 46 49
1991 77 76 153 76 30 106 1 46 47
1992 81 73 154 78 31 109 3 42 45
1993 79 81 160 76 35 111 3 46 49
1994 82 85 167 75 38 113 7 47 54
1995 82 88 170 72 38 110 10 50 60
1996 81 87 168 69 37 106 12 50 62
1997 78 82 160 71 43 114 7 39 46
1998 79 85 164 71 41 112 8 44 52
1999 82 73 155 71 34 105 11 39 50
2000 56 33 89 54 22 76 2 11 13
2001 57 32 89 55 22 77 2 10 12
2002 53 34 87 51 20 71 2 14 16
2003 45 24 69 44 14 58 1 10 11
2004 48 32 80 47 20 67 1 12 13
2005 56 32 88 51 18 69 5 14 19
2006 49 30 79 48 18 66 1 12 13
2007 43 35 78 43 23 66 12 12
2008 38 32 70 38 22 60 10 10
2009 40 38 78 40 27 67 11 11
2010 42 34 76 41 26 67 1 8 9
2011 41 32 73 41 27 68 5 5
2012 41 33 74 39 26 65 2 7 9
2013 41 31 72 39 23 62 2 8 10
2014 43 33 76 40 23 63 3 10 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VERDAL (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 90.0 33.4 123.4 88.0 20.0 108.0 2.0 13.4 15.4
1981 81.0 35.7 116.7 80.0 22.0 102.0 1.0 13.7 14.7
1982 93.8 35.4 129.2 91.0 21.0 112.0 2.8 14.4 17.2
1983 80.0 39.4 119.4 78.0 28.0 106.0 2.0 11.4 13.4
1984 87.0 36.5 123.5 85.0 22.0 107.0 2.0 14.5 16.5
1985 82.0 38.9 120.9 80.0 25.0 105.0 2.0 13.9 15.9
1986 78.0 43.0 120.9 76.0 30.0 106.0 2.0 12.9 14.9
1987 79.1 40.9 120.0 78.0 28.0 106.0 1.1 12.9 14.0
1988 79.1 40.3 119.4 78.0 26.0 104.0 1.1 14.3 15.4
1989 80.5 46.2 126.7 79.0 29.0 108.0 1.5 17.2 18.7
1990 77.5 44.0 121.5 76.0 24.0 100.0 1.5 20.0 21.5
1991 76.8 50.8 127.6 76.0 30.0 106.0 0.8 20.8 21.6
1992 79.2 51.1 130.3 78.0 31.0 109.0 1.2 20.1 21.3
1993 77.4 55.8 133.3 76.0 35.0 111.0 1.4 20.8 22.3
1994 78.5 65.1 143.5 75.2 38.0 113.2 3.3 27.0 30.3
1995 75.2 61.7 136.8 72.0 38.0 110.0 3.2 23.6 26.8
1996 71.7 63.8 135.4 69.0 37.0 106.0 2.7 26.8 29.4
1997 72.7 65.2 137.9 71.0 43.0 114.0 1.7 22.2 23.9
1998 74.0 63.9 137.9 71.0 41.0 112.0 3.0 22.9 25.9
1999 75.3 54.6 129.9 71.0 34.0 105.0 4.3 20.6 24.9
2000 55.0 28.6 83.6 54.0 22.0 76.0 1.0 6.6 7.6
2001 56.3 28.4 84.7 55.0 22.0 77.0 1.3 6.4 7.7
2002 52.3 27.9 80.2 51.0 20.0 71.0 1.3 7.9 9.2
2003 44.8 19.6 64.4 44.0 14.0 58.0 0.8 5.6 6.4
2004 47.5 26.6 74.1 47.0 20.0 67.0 0.5 6.6 7.1
2005 54.3 26.1 80.4 51.0 18.0 69.0 3.3 8.1 11.4
2006 48.8 25.4 74.2 48.0 18.0 66.0 0.8 7.4 8.2
2007 43.0 30.5 73.6 43.0 23.0 66.0 7.6 7.6
2008 38.0 27.5 65.4 38.0 22.0 60.0 5.4 5.4
2009 40.0 33.3 73.3 40.0 27.0 67.0 6.3 6.3
2010 41.4 30.3 71.7 41.0 26.0 67.0 0.4 4.3 4.7
2011 41.0 29.7 70.7 41.0 27.0 68.0 2.7 2.7
2012 40.3 30.5 70.8 39.0 26.0 65.0 1.3 4.5 5.8
2013 40.5 28.0 68.6 39.0 23.0 62.0 1.5 5.0 6.6
2014 42.6 28.6 71.2 40.0 23.0 63.0 2.6 5.6 8.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VERDAL (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 138 0.1 123.4 0.1
1981 132 0.1 116.7 0.1
1982 145 0.1 129.2 0.1
1983 134 0.1 119.4 0.1
1984 141 0.1 123.5 0.1
1985 135 0.1 120.9 0.1
1986 139 0.1 120.9 0.1
1987 138 0.1 120.0 0.1
1988 142 0.1 119.4 0.1
1989 151 0.1 126.7 0.1
1990 149 0.1 121.5 0.1
1991 153 0.1 127.6 0.1
1992 154 0.1 130.3 0.1
1993 160 0.1 133.3 0.1
1994 167 0.1 143.5 0.1
1995 170 0.1 136.8 0.1
1996 168 0.1 135.4 0.1
1997 160 0.1 137.9 0.1
1998 164 0.1 137.9 0.1
1999 155 0.1 129.9 0.1
2000 89 0.1 1.7 83.6 0.1
2001 89 0.1 1.6 84.7 0.1
2002 87 0.1 1.6 80.2 0.1
2003 69 0.1 1.2 64.4 0.1
2004 80 0.1 1.4 74.1 0.1
2005 88 0.1 1.5 80.4 0.1
2006 79 0.1 1.3 74.2 0.1
2007 78 0.1 1.2 73.6 0.1
2008 70 0.1 1.1 65.4 0.1
2009 78 0.1 1.3 73.3 0.1
2010 76 0.1 1.2 71.7 0.1
2011 73 0.1 1.1 70.7 0.1
2012 74 0.1 1.1 70.8 0.1
2013 72 0.0 1.1 68.6 0.0
2014 76 0.0 1.1 71.2 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VERDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 54 51.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.2
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VERDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 27.5
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.2
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VERDAL (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:5:8:5:22 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VERDAL FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 27.5
90:2:2:17:27 NAV NORD-TRØNDELAG NAV VERDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.2
89:51:9:54 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I VERDAL, VUKU, VINNE, VERA OG STIKLESTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:21:20 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT VERDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.4