FORVALTNINGSDATABASEN

HEMNES, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HEMNES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 108 50 158 107 35 142 1 15 16
1981 118 50 168 117 33 150 1 17 18
1982 115 52 167 113 33 146 2 19 21
1983 128 55 183 125 34 159 3 21 24
1984 122 53 175 120 30 150 2 23 25
1985 123 56 179 122 31 153 1 25 26
1986 125 56 181 123 33 156 2 23 25
1987 128 60 188 126 37 163 2 23 25
1988 125 60 185 123 37 160 2 23 25
1989 123 70 193 120 37 157 3 33 36
1990 115 66 181 113 31 144 2 35 37
1991 106 70 176 104 32 136 2 38 40
1992 45 52 97 41 21 62 4 31 35
1993 32 36 68 28 12 40 4 24 28
1994 20 35 55 17 13 30 3 22 25
1995 21 37 58 19 13 32 2 24 26
1996 19 42 61 17 13 30 2 29 31
1997 22 43 65 20 13 33 2 30 32
1998 21 37 58 18 13 31 3 24 27
1999 20 31 51 18 13 31 2 18 20
2000 19 11 30 17 8 25 2 3 5
2001 15 11 26 14 10 24 1 1 2
2002 15 6 21 14 4 18 1 2 3
2003 13 8 21 12 5 17 1 3 4
2004 14 6 20 12 5 17 2 1 3
2005 9 6 15 9 5 14 1 1
2006 13 6 19 13 5 18 1 1
2007 5 6 11 5 6 11
2008 6 6 12 6 5 11 1 1
2009 9 10 19 8 5 13 1 5 6
2010 9 14 23 9 11 20 3 3
2011 9 12 21 9 7 16 5 5
2012 9 11 20 9 5 14 6 6
2013 10 10 20 10 6 16 4 4
2014 10 9 19 10 7 17 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HEMNES (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 107.6 41.7 149.3 107.0 35.0 142.0 0.6 6.7 7.3
1981 117.6 40.5 158.1 117.0 33.0 150.1 0.6 7.5 8.1
1982 113.8 41.6 155.4 113.0 33.1 146.1 0.8 8.5 9.3
1983 126.9 43.9 170.8 125.2 34.1 159.3 1.7 9.8 11.4
1984 121.2 40.5 161.7 120.2 30.1 150.3 1.0 10.3 11.3
1985 122.7 42.5 165.1 122.2 31.1 153.3 0.5 11.4 11.9
1986 123.8 43.5 167.3 123.0 33.0 156.0 0.8 10.5 11.3
1987 127.3 47.7 175.0 126.0 37.0 163.0 1.2 10.7 12.0
1988 124.3 48.5 172.8 123.0 37.0 160.0 1.2 11.5 12.7
1989 121.4 50.9 172.3 120.0 37.0 157.0 1.4 13.9 15.3
1990 114.2 47.3 161.5 113.0 31.0 144.0 1.2 16.3 17.5
1991 105.2 50.2 155.4 104.0 32.0 136.0 1.2 18.2 19.4
1992 44.0 34.9 79.0 41.0 21.0 62.0 3.0 13.9 17.0
1993 31.2 21.0 52.2 28.0 12.0 40.0 3.2 9.0 12.2
1994 19.0 23.9 42.9 17.0 13.0 30.0 2.0 10.9 12.9
1995 20.5 23.8 44.2 19.0 13.0 32.0 1.5 10.8 12.2
1996 18.5 25.6 44.2 17.0 13.0 30.0 1.5 12.6 14.2
1997 21.5 26.3 47.8 20.0 13.0 33.0 1.5 13.3 14.9
1998 20.3 22.1 42.3 18.0 13.0 31.0 2.3 9.1 11.3
1999 19.0 20.3 39.4 18.0 13.0 31.0 1.0 7.3 8.4
2000 18.0 9.5 27.5 17.0 8.0 25.0 1.0 1.5 2.5
2001 14.5 10.2 24.7 14.0 10.0 24.0 0.5 0.2 0.7
2002 14.5 4.3 18.8 14.0 4.0 18.0 0.5 0.3 0.8
2003 12.5 6.8 19.3 12.0 5.0 17.0 0.5 1.8 2.3
2004 13.1 5.2 18.3 12.0 5.0 17.0 1.1 0.2 1.3
2005 9.0 5.2 14.2 9.0 5.0 14.0 0.2 0.2
2006 13.0 5.2 18.2 13.0 5.0 18.0 0.2 0.2
2007 5.0 6.0 11.0 5.0 6.0 11.0
2008 6.0 5.8 11.8 6.0 5.0 11.0 0.8 0.8
2009 8.3 7.7 16.0 8.0 5.0 13.0 0.3 2.7 3.0
2010 9.0 12.5 21.5 9.0 11.0 20.0 1.5 1.5
2011 9.0 9.9 18.9 9.0 7.0 16.0 2.9 2.9
2012 9.0 8.6 17.6 9.0 5.0 14.0 3.6 3.6
2013 10.0 8.3 18.3 10.0 6.0 16.0 2.3 2.3
2014 10.0 8.3 18.3 10.0 7.0 17.0 1.3 1.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HEMNES (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 158 0.1 149.3 0.1
1981 168 0.1 158.1 0.1
1982 167 0.1 155.4 0.1
1983 183 0.1 170.8 0.1
1984 175 0.1 161.7 0.1
1985 179 0.1 165.1 0.1
1986 181 0.1 167.3 0.1
1987 188 0.1 175.0 0.1
1988 185 0.1 172.8 0.1
1989 193 0.1 172.3 0.1
1990 181 0.1 161.5 0.1
1991 176 0.1 155.4 0.1
1992 97 0.1 79.0 0.0
1993 68 0.0 52.2 0.0
1994 55 0.0 42.9 0.0
1995 58 0.0 44.2 0.0
1996 61 0.0 44.2 0.0
1997 65 0.0 47.8 0.0
1998 58 0.0 42.3 0.0
1999 51 0.0 39.4 0.0
2000 30 0.0 1.9 27.5 0.0
2001 26 0.0 1.7 24.7 0.0
2002 21 0.0 1.4 18.8 0.0
2003 21 0.0 1.4 19.3 0.0
2004 20 0.0 1.3 18.3 0.0
2005 15 0.0 1.0 14.2 0.0
2006 19 0.0 1.3 18.2 0.0
2007 11 0.0 0.7 11.0 0.0
2008 12 0.0 0.8 11.8 0.0
2009 19 0.0 1.2 16.0 0.0
2010 23 0.0 1.4 21.5 0.0
2011 21 0.0 1.2 18.9 0.0
2012 20 0.0 1.2 17.6 0.0
2013 20 0.0 1.2 18.3 0.0
2014 19 0.0 1.2 18.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HEMNES (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HEMNES (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HEMNES (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:22:4 HELGELAND POLITIDISTRIKT HEMNES LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
11:5:2:7:1 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET MIDT- OG NORD HELGELAND BJERKA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
90:2:2:18:23 NAV NORDLAND NAV HEMNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.8
89:51:10:23 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME HEMNES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0