FORVALTNINGSDATABASEN

SØRFOLD, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØRFOLD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 9 27 14 5 19 4 4 8
1981 18 12 30 14 5 19 4 7 11
1982 19 12 31 15 5 20 4 7 11
1983 67 61 128 65 44 109 2 17 19
1984 70 76 146 68 57 125 2 19 21
1985 68 82 150 67 66 133 1 16 17
1986 61 83 144 59 73 132 2 10 12
1987 58 45 103 56 31 87 2 14 16
1988 27 21 48 25 11 36 2 10 12
1989 14 18 32 12 8 20 2 10 12
1990 23 19 42 21 7 28 2 12 14
1991 22 25 47 21 9 30 1 16 17
1992 9 25 34 8 9 17 1 16 17
1993 11 25 36 8 9 17 3 16 19
1994 10 22 32 7 9 16 3 13 16
1995 10 25 35 7 12 19 3 13 16
1996 12 24 36 9 11 20 3 13 16
1997 6 11 17 5 6 11 1 5 6
1998 5 11 16 5 6 11 5 5
1999 6 8 14 6 2 8 6 6
2000 5 7 12 5 4 9 3 3
2001 5 9 14 5 3 8 6 6
2002 5 4 9 5 2 7 2 2
2003 5 4 9 5 2 7 2 2
2004 5 4 9 5 2 7 2 2
2005 5 5 10 4 1 5 1 4 5
2006 5 3 8 4 1 5 1 2 3
2007 5 3 8 4 2 6 1 1 2
2008 4 3 7 4 2 6 1 1
2009 8 3 11 4 3 7 4 4
2010 3 2 5 3 2 5
2011 3 2 5 3 2 5
2012 2 2 4 2 2 4
2013 1 3 4 1 2 3 1 1
2014 1 3 4 1 2 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØRFOLD (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15.7 6.1 21.8 14.0 5.0 19.0 1.7 1.1 2.8
1981 16.7 8.3 25.0 14.0 5.0 19.0 2.7 3.3 5.9
1982 17.7 8.4 26.1 15.0 5.0 20.0 2.7 3.4 6.1
1983 65.9 52.2 118.2 65.0 44.0 109.0 0.9 8.2 9.2
1984 68.9 66.3 135.3 68.0 57.0 125.0 0.9 9.3 10.3
1985 67.2 73.9 141.1 67.0 66.0 133.0 0.2 7.9 8.1
1986 60.1 78.1 138.1 59.0 73.0 132.0 1.1 5.1 6.1
1987 57.0 37.6 94.6 56.0 31.0 87.0 1.0 6.6 7.6
1988 26.0 14.7 40.8 25.0 11.0 36.0 1.0 3.7 4.8
1989 13.1 11.7 24.8 12.0 8.0 20.0 1.0 3.7 4.8
1990 22.0 11.9 34.0 21.0 7.0 28.0 1.0 4.9 6.0
1991 21.2 13.8 35.0 21.0 9.0 30.0 0.2 4.8 5.0
1992 8.2 13.8 22.0 8.0 9.0 17.0 0.2 4.8 5.0
1993 8.8 13.8 22.6 8.0 9.0 17.0 0.8 4.8 5.6
1994 7.8 14.2 22.0 7.0 9.0 16.0 0.8 5.2 6.0
1995 7.8 16.1 23.9 7.0 12.0 19.0 0.8 4.1 4.9
1996 9.8 15.7 25.5 9.0 11.0 20.0 0.8 4.7 5.5
1997 5.5 7.8 13.3 5.0 6.0 11.0 0.5 1.8 2.3
1998 5.0 8.0 13.0 5.0 6.0 11.0 2.0 2.0
1999 6.0 4.9 10.9 6.0 2.0 8.0 2.9 2.9
2000 5.0 5.4 10.4 5.0 4.0 9.0 1.4 1.4
2001 5.0 5.9 10.9 5.0 3.0 8.0 2.9 2.9
2002 5.0 3.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.3 1.3
2003 5.0 3.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.3 1.3
2004 5.0 3.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.3 1.3
2005 4.4 3.6 8.0 4.0 1.0 5.0 0.4 2.6 3.0
2006 4.4 2.6 7.0 4.0 1.0 5.0 0.4 1.6 2.0
2007 4.4 2.8 7.2 4.0 2.0 6.0 0.4 0.8 1.2
2008 4.0 2.8 6.8 4.0 2.0 6.0 0.8 0.8
2009 6.4 3.0 9.4 4.0 3.0 7.0 2.4 2.4
2010 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2011 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2012 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
2013 1.0 2.5 3.5 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5
2014 1.0 2.5 3.5 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØRFOLD (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 21.8 0.0
1981 30 0.0 25.0 0.0
1982 31 0.0 26.1 0.0
1983 128 0.1 118.2 0.1
1984 146 0.1 135.3 0.1
1985 150 0.1 141.1 0.1
1986 144 0.1 138.1 0.1
1987 103 0.1 94.6 0.1
1988 48 0.0 40.8 0.0
1989 32 0.0 24.8 0.0
1990 42 0.0 34.0 0.0
1991 47 0.0 35.0 0.0
1992 34 0.0 22.0 0.0
1993 36 0.0 22.6 0.0
1994 32 0.0 22.0 0.0
1995 35 0.0 23.9 0.0
1996 36 0.0 25.5 0.0
1997 17 0.0 13.3 0.0
1998 16 0.0 13.0 0.0
1999 14 0.0 10.9 0.0
2000 12 0.0 1.2 10.4 0.0
2001 14 0.0 1.5 10.9 0.0
2002 9 0.0 1.0 8.3 0.0
2003 9 0.0 1.1 8.3 0.0
2004 9 0.0 1.1 8.3 0.0
2005 10 0.0 1.2 8.0 0.0
2006 8 0.0 0.9 7.0 0.0
2007 8 0.0 0.9 7.2 0.0
2008 7 0.0 0.8 6.8 0.0
2009 11 0.0 1.3 9.4 0.0
2010 5 0.0 0.6 5.0 0.0
2011 5 0.0 0.6 5.0 0.0
2012 4 0.0 0.4 4.0 0.0
2013 4 0.0 0.5 3.5 0.0
2014 4 0.0 0.5 3.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØRFOLD (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØRFOLD (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØRFOLD (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:18:44 NAV NORDLAND NAV SØRFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.5
89:51:10:44 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME SØRFOLD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0