FORVALTNINGSDATABASEN

SKÅNLAND, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKÅNLAND (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 60 98 37 47 84 1 13 14
1981 40 49 89 37 35 72 3 14 17
1982 37 46 83 32 36 68 5 10 15
1983 36 37 73 30 22 52 6 15 21
1984 32 32 64 29 20 49 3 12 15
1985 30 31 61 27 20 47 3 11 14
1986 27 31 58 24 21 45 3 10 13
1987 30 29 59 27 19 46 3 10 13
1988 30 33 63 27 15 42 3 18 21
1989 33 34 67 31 16 47 2 18 20
1990 36 40 76 33 19 52 3 21 24
1991 35 34 69 32 16 48 3 18 21
1992 31 30 61 26 13 39 5 17 22
1993 26 27 53 19 11 30 7 16 23
1994 11 22 33 9 10 19 2 12 14
1995 18 21 39 12 7 19 6 14 20
1996 16 15 31 14 7 21 2 8 10
1997 18 20 38 15 6 21 3 14 17
1998 21 24 45 18 5 23 3 19 22
1999 22 30 52 18 10 28 4 20 24
2000 8 7 15 6 4 10 2 3 5
2001 7 9 16 6 6 12 1 3 4
2002 18 10 28 16 8 24 2 2 4
2003 6 5 11 5 4 9 1 1 2
2004 4 5 9 4 2 6 3 3
2005 8 5 13 8 3 11 2 2
2006 9 5 14 9 4 13 1 1
2007 7 4 11 7 4 11
2008 11 5 16 11 5 16
2009 9 2 11 9 2 11
2010 9 2 11 9 1 10 1 1
2011 7 5 12 7 3 10 2 2
2012 9 5 14 7 3 10 2 2 4
2013 8 5 13 6 4 10 2 1 3
2014 10 5 15 8 2 10 2 3 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKÅNLAND (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 37.7 52.7 90.4 37.2 47.2 84.3 0.5 5.5 6.0
1981 39.1 41.8 81.0 37.1 35.1 72.2 2.0 6.8 8.8
1982 34.9 40.1 75.0 32.0 36.1 68.1 2.9 4.1 7.0
1983 33.4 28.7 62.0 30.0 22.0 52.0 3.4 6.7 10.0
1984 30.1 25.8 55.9 29.0 20.0 49.0 1.1 5.8 6.9
1985 28.1 25.6 53.7 27.0 20.0 47.0 1.1 5.6 6.7
1986 25.1 25.0 50.1 24.0 21.0 45.0 1.1 4.0 5.1
1987 28.1 23.4 51.5 27.0 19.0 46.0 1.1 4.4 5.5
1988 28.1 21.2 49.4 27.0 15.0 42.0 1.1 6.2 7.4
1989 31.8 21.8 53.6 31.2 16.0 47.2 0.6 5.8 6.5
1990 33.7 26.6 60.3 33.0 19.0 52.0 0.7 7.6 8.3
1991 32.7 22.5 55.2 32.0 16.0 48.0 0.7 6.5 7.2
1992 27.7 20.7 48.4 26.0 13.0 39.0 1.7 7.7 9.4
1993 21.7 16.8 38.5 19.0 11.0 30.0 2.7 5.8 8.5
1994 10.0 15.0 25.0 9.0 10.0 19.0 1.0 5.0 6.0
1995 14.6 12.1 26.7 12.0 7.0 19.0 2.6 5.1 7.7
1996 15.1 10.0 25.1 14.0 7.0 21.0 1.1 3.0 4.1
1997 16.8 12.3 29.1 15.0 6.0 21.0 1.8 6.3 8.1
1998 19.9 13.6 33.5 18.0 5.0 23.0 1.9 8.6 10.5
1999 20.2 20.7 40.9 18.0 10.0 28.0 2.2 10.7 12.9
2000 7.3 4.9 12.2 6.0 4.0 10.0 1.3 0.9 2.2
2001 6.5 6.9 13.4 6.0 6.0 12.0 0.5 0.9 1.4
2002 17.0 9.0 26.0 16.0 8.0 24.0 1.0 1.0 2.0
2003 5.5 4.5 10.0 5.0 4.0 9.0 0.5 0.5 1.0
2004 4.0 3.5 7.5 4.0 2.0 6.0 1.5 1.5
2005 8.0 4.3 12.3 8.0 3.0 11.0 1.3 1.3
2006 9.0 4.5 13.5 9.0 4.0 13.0 0.5 0.5
2007 7.0 4.0 11.0 7.0 4.0 11.0
2008 11.0 5.0 16.0 11.0 5.0 16.0
2009 9.0 2.0 11.0 9.0 2.0 11.0
2010 9.0 1.5 10.5 9.0 1.0 10.0 0.5 0.5
2011 7.0 4.1 11.1 7.0 3.0 10.0 1.1 1.1
2012 8.0 4.3 12.3 7.0 3.0 10.0 1.0 1.3 2.3
2013 7.0 4.5 11.5 6.0 4.0 10.0 1.0 0.5 1.5
2014 9.0 3.8 12.8 8.0 2.0 10.0 1.0 1.8 2.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKÅNLAND (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 98 0.1 90.4 0.1
1981 89 0.0 81.0 0.0
1982 83 0.0 75.0 0.0
1983 73 0.0 62.0 0.0
1984 64 0.0 55.9 0.0
1985 61 0.0 53.7 0.0
1986 58 0.0 50.1 0.0
1987 59 0.0 51.5 0.0
1988 63 0.0 49.4 0.0
1989 67 0.0 53.6 0.0
1990 76 0.0 60.3 0.0
1991 69 0.0 55.2 0.0
1992 61 0.0 48.4 0.0
1993 53 0.0 38.5 0.0
1994 33 0.0 25.0 0.0
1995 39 0.0 26.7 0.0
1996 31 0.0 25.1 0.0
1997 38 0.0 29.1 0.0
1998 45 0.0 33.5 0.0
1999 52 0.0 40.9 0.0
2000 15 0.0 1.4 12.2 0.0
2001 16 0.0 1.5 13.4 0.0
2002 28 0.0 2.6 26.0 0.0
2003 11 0.0 1.1 10.0 0.0
2004 9 0.0 0.9 7.5 0.0
2005 13 0.0 1.3 12.3 0.0
2006 14 0.0 1.4 13.5 0.0
2007 11 0.0 1.1 11.0 0.0
2008 16 0.0 1.6 16.0 0.0
2009 11 0.0 1.1 11.0 0.0
2010 11 0.0 1.1 10.5 0.0
2011 12 0.0 1.3 11.1 0.0
2012 14 0.0 1.5 12.3 0.0
2013 13 0.0 1.4 11.5 0.0
2014 15 0.0 1.6 12.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKÅNLAND (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.5
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKÅNLAND (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKÅNLAND (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:25:5 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT EVENES TJELDSUND OG SKÅNLAND LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.3
90:2:2:19:26 NAV TROMS NAV SKÅNLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.5
89:51:11:39 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME SKÅNLAND PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0