FORVALTNINGSDATABASEN

BARDU, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BARDU (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 41 83 42 24 66 17 17
1981 37 47 84 36 25 61 1 22 23
1982 33 47 80 32 22 54 1 25 26
1983 38 40 78 37 20 57 1 20 21
1984 33 35 68 32 15 47 1 20 21
1985 33 34 67 31 13 44 2 21 23
1986 35 31 66 33 13 46 2 18 20
1987 38 35 73 36 17 53 2 18 20
1988 48 57 105 45 31 76 3 26 29
1989 47 64 111 44 35 79 3 29 32
1990 49 72 121 45 42 87 4 30 34
1991 54 67 121 50 39 89 4 28 32
1992 28 70 98 24 47 71 4 23 27
1993 23 48 71 19 23 42 4 25 29
1994 14 47 61 10 23 33 4 24 28
1995 13 52 65 10 19 29 3 33 36
1996 19 48 67 16 23 39 3 25 28
1997 21 37 58 18 23 41 3 14 17
1998 24 36 60 21 23 44 3 13 16
1999 21 33 54 17 21 38 4 12 16
2000 15 17 32 15 11 26 6 6
2001 10 9 19 8 4 12 2 5 7
2002 38 61 99 37 37 74 1 24 25
2003 11 9 20 11 7 18 2 2
2004 12 8 20 12 7 19 1 1
2005 6 6 12 6 6 12
2006 5 6 11 5 5 10 1 1
2007 122 129 251 121 102 223 1 27 28
2008 122 126 248 118 97 215 4 29 33
2009 118 124 242 113 95 208 5 29 34
2010 119 121 240 111 91 202 8 30 38
2011 125 133 258 114 104 218 11 29 40
2012 161 156 317 147 111 258 14 45 59
2013 3 7 10 3 5 8 2 2
2014 2 5 7 2 4 6 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BARDU (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42.0 33.8 75.8 42.0 24.0 66.0 9.8 9.8
1981 36.7 37.3 74.0 36.0 25.0 61.0 0.7 12.3 13.0
1982 32.7 35.8 68.4 32.0 22.0 54.0 0.7 13.8 14.4
1983 37.7 31.7 69.4 37.0 20.0 57.0 0.7 11.7 12.4
1984 32.5 26.2 58.7 32.0 15.0 47.0 0.5 11.2 11.7
1985 32.0 24.5 56.5 31.0 13.0 44.0 1.0 11.5 12.5
1986 34.0 23.0 57.0 33.0 13.0 46.0 1.0 10.0 11.0
1987 37.1 27.8 64.8 36.0 17.0 53.0 1.1 10.8 11.8
1988 46.2 45.3 91.6 45.0 31.0 76.0 1.2 14.4 15.6
1989 45.2 51.6 96.8 44.0 35.0 79.0 1.2 16.6 17.8
1990 46.7 57.9 104.6 45.0 42.0 87.0 1.7 15.9 17.6
1991 51.4 53.5 104.9 50.0 39.0 89.0 1.4 14.5 15.9
1992 25.3 59.3 84.6 24.0 47.0 71.0 1.3 12.3 13.6
1993 20.4 36.6 56.9 19.0 23.0 42.0 1.4 13.6 14.9
1994 11.6 38.4 49.9 10.0 23.0 33.0 1.6 15.4 16.9
1995 11.2 40.7 51.9 10.0 19.0 29.0 1.2 21.7 22.9
1996 17.0 39.8 56.8 16.0 23.0 39.0 0.9 16.8 17.8
1997 19.1 31.4 50.5 18.0 23.0 41.0 1.1 8.4 9.5
1998 22.1 30.6 52.8 21.0 23.0 44.0 1.1 7.7 8.8
1999 18.7 29.2 48.0 17.0 21.0 38.0 1.7 8.2 10.0
2000 15.0 15.4 30.4 15.0 11.0 26.0 4.4 4.4
2001 9.0 8.0 17.0 8.0 4.0 12.0 1.0 4.0 5.0
2002 37.8 51.3 89.1 37.0 37.0 74.0 0.8 14.3 15.1
2003 11.0 8.3 19.3 11.0 7.0 18.0 1.3 1.3
2004 12.0 7.5 19.5 12.0 7.0 19.0 0.5 0.5
2005 6.0 6.0 12.0 6.0 6.0 12.0
2006 5.0 5.8 10.8 5.0 5.0 10.0 0.8 0.8
2007 121.5 118.8 240.3 121.0 102.0 223.0 0.5 16.8 17.3
2008 120.5 115.4 235.9 118.0 97.0 215.0 2.5 18.4 20.9
2009 116.1 113.6 229.7 113.0 95.0 208.0 3.1 18.6 21.7
2010 115.9 109.7 225.5 111.0 91.0 202.0 4.9 18.6 23.5
2011 120.6 120.5 241.1 114.0 104.0 218.0 6.6 16.5 23.1
2012 153.4 132.1 285.5 147.0 111.0 258.0 6.4 21.1 27.5
2013 3.0 6.0 9.0 3.0 5.0 8.0 1.0 1.0
2014 2.0 4.9 6.9 2.0 4.0 6.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BARDU (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 83 0.0 75.8 0.0
1981 84 0.0 74.0 0.0
1982 80 0.0 68.4 0.0
1983 78 0.0 69.4 0.0
1984 68 0.0 58.7 0.0
1985 67 0.0 56.5 0.0
1986 66 0.0 57.0 0.0
1987 73 0.0 64.8 0.0
1988 105 0.1 91.6 0.1
1989 111 0.1 96.8 0.1
1990 121 0.1 104.6 0.1
1991 121 0.1 104.9 0.1
1992 98 0.1 84.6 0.1
1993 71 0.0 56.9 0.0
1994 61 0.0 49.9 0.0
1995 65 0.0 51.9 0.0
1996 67 0.0 56.8 0.0
1997 58 0.0 50.5 0.0
1998 60 0.0 52.8 0.0
1999 54 0.0 48.0 0.0
2000 32 0.0 1.7 30.4 0.0
2001 19 0.0 1.1 17.0 0.0
2002 99 0.1 5.3 89.1 0.1
2003 20 0.0 1.1 19.3 0.0
2004 20 0.0 1.1 19.5 0.0
2005 12 0.0 0.7 12.0 0.0
2006 11 0.0 0.6 10.8 0.0
2007 251 0.2 12.8 240.3 0.2
2008 248 0.2 12.7 235.9 0.2
2009 242 0.2 12.8 229.7 0.2
2010 240 0.2 12.7 225.5 0.2
2011 258 0.2 13.7 241.1 0.2
2012 317 0.2 16.9 285.5 0.2
2013 10 0.0 0.5 9.0 0.0
2014 7 0.0 0.4 6.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BARDU (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BARDU (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BARDU (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:3 NAV TROMS NAV BARDU ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:11:3 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BARDU PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:23:2 TROMS POLITIDISTRIKT BARDU LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.9