FORVALTNINGSDATABASEN

BALSFJORD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BALSFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 40 32 72 38 15 53 2 17 19
1981 44 41 85 41 18 59 3 23 26
1982 46 42 88 43 16 59 3 26 29
1983 46 51 97 42 25 67 4 26 30
1984 40 53 93 37 29 66 3 24 27
1985 44 53 97 42 28 70 2 25 27
1986 42 35 77 39 14 53 3 21 24
1987 42 34 76 39 18 57 3 16 19
1988 40 47 87 37 17 54 3 30 33
1989 43 44 87 39 16 55 4 28 32
1990 45 51 96 41 17 58 4 34 38
1991 40 51 91 36 17 53 4 34 38
1992 37 50 87 31 20 51 6 30 36
1993 43 54 97 36 22 58 7 32 39
1994 29 57 86 25 27 52 4 30 34
1995 33 49 82 28 20 48 5 29 34
1996 39 54 93 35 23 58 4 31 35
1997 39 61 100 34 25 59 5 36 41
1998 40 63 103 34 23 57 6 40 46
1999 39 60 99 35 29 64 4 31 35
2000 31 24 55 29 20 49 2 4 6
2001 26 20 46 25 17 42 1 3 4
2002 19 32 51 18 26 44 1 6 7
2003 13 21 34 13 14 27 7 7
2004 12 25 37 12 18 30 7 7
2005 12 23 35 12 17 29 6 6
2006 10 22 32 9 16 25 1 6 7
2007 10 21 31 9 16 25 1 5 6
2008 13 17 30 12 13 25 1 4 5
2009 11 17 28 10 13 23 1 4 5
2010 8 13 21 7 9 16 1 4 5
2011 9 11 20 8 7 15 1 4 5
2012 7 14 21 7 9 16 5 5
2013 6 12 18 6 8 14 4 4
2014 6 9 15 6 6 12 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BALSFJORD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 39.7 24.0 63.8 38.0 15.0 53.0 1.7 9.0 10.8
1981 43.1 29.9 73.0 41.0 18.0 59.0 2.1 11.9 14.0
1982 44.9 29.2 74.1 43.0 16.0 59.0 1.9 13.2 15.1
1983 44.4 38.3 82.7 42.0 25.0 67.0 2.4 13.3 15.7
1984 38.9 41.1 80.0 37.0 29.0 66.0 1.9 12.1 14.0
1985 43.4 40.0 83.4 42.0 28.0 70.0 1.4 12.0 13.4
1986 40.1 23.8 63.8 39.0 14.0 53.0 1.1 9.8 10.9
1987 40.5 26.2 66.7 39.0 18.0 57.0 1.5 8.2 9.7
1988 39.3 29.2 68.6 37.0 17.0 54.0 2.3 12.2 14.6
1989 41.4 27.5 68.9 39.0 16.0 55.0 2.4 11.5 13.9
1990 43.0 30.4 73.4 41.0 17.0 58.0 2.0 13.4 15.4
1991 38.0 29.5 67.5 36.0 17.0 53.0 2.0 12.5 14.5
1992 33.5 30.5 64.1 31.0 20.0 51.0 2.5 10.5 13.1
1993 38.6 33.9 72.5 36.0 22.0 58.0 2.6 11.9 14.5
1994 26.8 39.9 66.7 25.0 27.0 52.0 1.8 12.9 14.7
1995 30.1 33.3 63.5 28.0 20.0 48.0 2.1 13.3 15.5
1996 36.1 38.8 74.9 35.0 23.0 58.0 1.1 15.8 16.9
1997 35.7 42.9 78.6 34.0 25.0 59.0 1.7 17.9 19.5
1998 36.1 43.2 79.3 34.0 23.0 57.0 2.1 20.2 22.3
1999 36.5 43.7 80.2 35.0 29.0 64.0 1.5 14.7 16.2
2000 30.0 21.9 51.9 29.0 20.0 49.0 1.0 1.9 2.9
2001 25.5 17.5 43.1 25.0 17.0 42.0 0.5 0.5 1.1
2002 18.5 28.1 46.6 18.0 26.0 44.0 0.5 2.1 2.6
2003 13.0 16.6 29.6 13.0 14.0 27.0 2.6 2.6
2004 12.0 20.7 32.7 12.0 18.0 30.0 2.7 2.7
2005 12.0 19.3 31.3 12.0 17.0 29.0 2.3 2.3
2006 9.8 18.8 28.6 9.0 16.0 25.0 0.8 2.8 3.6
2007 9.5 17.7 27.2 9.0 16.0 25.0 0.5 1.7 2.2
2008 12.8 14.4 27.2 12.0 13.0 25.0 0.8 1.4 2.2
2009 10.8 14.5 25.2 10.0 13.0 23.0 0.8 1.5 2.2
2010 7.8 10.4 18.1 7.0 9.0 16.0 0.8 1.4 2.1
2011 8.8 8.8 17.5 8.0 7.0 15.0 0.8 1.8 2.5
2012 7.0 11.0 18.0 7.0 9.0 16.0 2.0 2.0
2013 6.0 10.2 16.2 6.0 8.0 14.0 2.2 2.2
2014 6.0 7.6 13.6 6.0 6.0 12.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BALSFJORD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 72 0.0 63.8 0.0
1981 85 0.0 73.0 0.0
1982 88 0.0 74.1 0.0
1983 97 0.1 82.7 0.0
1984 93 0.1 80.0 0.0
1985 97 0.1 83.4 0.0
1986 77 0.0 63.8 0.0
1987 76 0.0 66.7 0.0
1988 87 0.0 68.6 0.0
1989 87 0.0 68.9 0.0
1990 96 0.1 73.4 0.0
1991 91 0.0 67.5 0.0
1992 87 0.0 64.1 0.0
1993 97 0.1 72.5 0.0
1994 86 0.1 66.7 0.0
1995 82 0.0 63.5 0.0
1996 93 0.1 74.9 0.0
1997 100 0.1 78.6 0.1
1998 103 0.1 79.3 0.1
1999 99 0.1 80.2 0.1
2000 55 0.0 2.5 51.9 0.0
2001 46 0.0 2.1 43.1 0.0
2002 51 0.0 2.4 46.6 0.0
2003 34 0.0 1.5 29.6 0.0
2004 37 0.0 1.7 32.7 0.0
2005 35 0.0 1.6 31.3 0.0
2006 32 0.0 1.4 28.6 0.0
2007 31 0.0 1.4 27.2 0.0
2008 30 0.0 1.3 27.2 0.0
2009 28 0.0 1.2 25.2 0.0
2010 21 0.0 0.9 18.1 0.0
2011 20 0.0 0.9 17.5 0.0
2012 21 0.0 0.9 18.0 0.0
2013 18 0.0 0.7 16.2 0.0
2014 15 0.0 0.6 13.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BALSFJORD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BALSFJORD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BALSFJORD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:2 NAV TROMS NAV BALSFJORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.8
89:51:11:2 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BALSFJORD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:23:1 TROMS POLITIDISTRIKT BALSFJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.8