FORVALTNINGSDATABASEN

KARLSØY, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KARLSØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25 14 39 24 6 30 1 8 9
1981 27 18 45 26 11 37 1 7 8
1982 28 21 49 27 13 40 1 8 9
1983 28 25 53 26 13 39 2 12 14
1984 24 34 58 21 19 40 3 15 18
1985 28 30 58 24 17 41 4 13 17
1986 26 32 58 23 8 31 3 24 27
1987 24 18 42 21 7 28 3 11 14
1988 22 22 44 19 6 25 3 16 19
1989 24 21 45 20 6 26 4 15 19
1990 22 19 41 19 5 24 3 14 17
1991 21 21 42 18 7 25 3 14 17
1992 24 21 45 21 8 29 3 13 16
1993 23 24 47 20 8 28 3 16 19
1994 21 24 45 18 9 27 3 15 18
1995 22 27 49 19 11 30 3 16 19
1996 21 27 48 18 11 29 3 16 19
1997 19 21 40 17 9 26 2 12 14
1998 17 22 39 15 12 27 2 10 12
1999 18 24 42 16 10 26 2 14 16
2000 7 7 14 6 5 11 1 2 3
2001 5 5 10 4 4 8 1 1 2
2002 6 8 14 4 5 9 2 3 5
2003 12 8 20 11 6 17 1 2 3
2004 6 7 13 5 5 10 1 2 3
2005 6 5 11 5 3 8 1 2 3
2006 5 3 8 5 2 7 1 1
2007 5 4 9 5 2 7 2 2
2008 5 6 11 5 4 9 2 2
2009 3 6 9 3 4 7 2 2
2010 3 5 8 2 4 6 1 1 2
2011 4 5 9 3 4 7 1 1 2
2012 4 4 8 3 3 6 1 1 2
2013 5 4 9 4 2 6 1 2 3
2014 3 2 5 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KARLSØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24.9 8.1 33.0 24.0 6.0 30.0 0.9 2.1 3.0
1981 26.9 12.7 39.6 26.0 11.0 37.0 0.9 1.7 2.6
1982 27.9 15.2 43.1 27.0 13.0 40.0 0.9 2.2 3.1
1983 27.3 17.4 44.7 26.0 13.0 39.0 1.3 4.4 5.7
1984 22.8 24.6 47.3 21.0 19.0 40.0 1.8 5.6 7.4
1985 26.4 22.0 48.5 24.0 17.0 41.0 2.4 5.0 7.5
1986 24.9 19.2 44.1 23.0 8.0 31.0 1.9 11.2 13.1
1987 23.0 10.9 33.9 21.0 7.0 28.0 2.0 3.9 5.9
1988 20.3 11.4 31.7 19.0 6.0 25.0 1.3 5.4 6.7
1989 22.0 10.1 32.1 20.0 6.0 26.0 2.0 4.1 6.1
1990 20.5 8.6 29.1 19.0 5.0 24.0 1.5 3.6 5.1
1991 19.5 10.2 29.7 18.0 7.0 25.0 1.5 3.2 4.7
1992 22.6 11.2 33.8 21.0 8.0 29.0 1.6 3.2 4.8
1993 21.7 11.4 33.1 20.0 8.0 28.0 1.7 3.4 5.1
1994 19.7 12.4 32.1 18.0 9.0 27.0 1.7 3.4 5.1
1995 20.9 15.4 36.3 19.0 11.0 30.0 1.9 4.4 6.3
1996 19.7 15.4 35.1 18.0 11.0 29.0 1.7 4.4 6.1
1997 17.8 13.2 31.0 17.0 9.0 26.0 0.8 4.2 5.0
1998 16.0 15.0 31.1 15.0 12.0 27.0 1.0 3.0 4.1
1999 17.0 16.6 33.6 16.0 10.0 26.0 1.0 6.6 7.6
2000 6.5 6.0 12.5 6.0 5.0 11.0 0.5 1.0 1.5
2001 4.5 4.2 8.7 4.0 4.0 8.0 0.5 0.2 0.7
2002 4.7 6.1 10.8 4.0 5.0 9.0 0.7 1.1 1.8
2003 11.5 6.3 17.8 11.0 6.0 17.0 0.5 0.3 0.8
2004 5.5 5.3 10.8 5.0 5.0 10.0 0.5 0.3 0.8
2005 5.5 3.5 9.0 5.0 3.0 8.0 0.5 0.5 1.0
2006 5.0 2.1 7.1 5.0 2.0 7.0 0.1 0.1
2007 5.0 2.6 7.6 5.0 2.0 7.0 0.6 0.6
2008 5.0 4.9 9.9 5.0 4.0 9.0 0.9 0.9
2009 3.0 4.9 7.9 3.0 4.0 7.0 0.9 0.9
2010 2.5 4.1 6.6 2.0 4.0 6.0 0.5 0.1 0.6
2011 3.5 4.1 7.6 3.0 4.0 7.0 0.5 0.1 0.6
2012 3.2 3.5 6.7 3.0 3.0 6.0 0.2 0.5 0.7
2013 4.2 2.8 7.0 4.0 2.0 6.0 0.2 0.8 1.0
2014 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KARLSØY (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 39 0.0 33.0 0.0
1981 45 0.0 39.6 0.0
1982 49 0.0 43.1 0.0
1983 53 0.0 44.7 0.0
1984 58 0.0 47.3 0.0
1985 58 0.0 48.5 0.0
1986 58 0.0 44.1 0.0
1987 42 0.0 33.9 0.0
1988 44 0.0 31.7 0.0
1989 45 0.0 32.1 0.0
1990 41 0.0 29.1 0.0
1991 42 0.0 29.7 0.0
1992 45 0.0 33.8 0.0
1993 47 0.0 33.1 0.0
1994 45 0.0 32.1 0.0
1995 49 0.0 36.3 0.0
1996 48 0.0 35.1 0.0
1997 40 0.0 31.0 0.0
1998 39 0.0 31.1 0.0
1999 42 0.0 33.6 0.0
2000 14 0.0 1.4 12.5 0.0
2001 10 0.0 1.0 8.7 0.0
2002 14 0.0 1.4 10.8 0.0
2003 20 0.0 2.1 17.8 0.0
2004 13 0.0 1.4 10.8 0.0
2005 11 0.0 1.2 9.0 0.0
2006 8 0.0 0.9 7.1 0.0
2007 9 0.0 1.0 7.6 0.0
2008 11 0.0 1.2 9.9 0.0
2009 9 0.0 1.0 7.9 0.0
2010 8 0.0 0.8 6.6 0.0
2011 9 0.0 1.0 7.6 0.0
2012 8 0.0 0.9 6.7 0.0
2013 9 0.0 0.9 7.0 0.0
2014 5 0.0 0.5 5.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KARLSØY (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KARLSØY (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KARLSØY (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:14 NAV TROMS NAV KARLSØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:11:18 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KARLSØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:23:4 TROMS POLITIDISTRIKT KARLSØY POLITIPOST JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0