FORVALTNINGSDATABASEN

LYNGEN, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LYNGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26 20 46 23 14 37 3 6 9
1981 28 28 56 26 22 48 2 6 8
1982 33 24 57 31 18 49 2 6 8
1983 34 27 61 32 19 51 2 8 10
1984 32 30 62 28 25 53 4 5 9
1985 31 27 58 27 12 39 4 15 19
1986 30 26 56 25 13 38 5 13 18
1987 32 21 53 29 10 39 3 11 14
1988 32 23 55 29 11 40 3 12 15
1989 33 23 56 29 12 41 4 11 15
1990 31 23 54 28 10 38 3 13 16
1991 31 23 54 26 9 35 5 14 19
1992 26 21 47 22 8 30 4 13 17
1993 24 25 49 20 8 28 4 17 21
1994 18 28 46 17 8 25 1 20 21
1995 16 26 42 15 7 22 1 19 20
1996 19 27 46 16 7 23 3 20 23
1997 15 21 36 14 6 20 1 15 16
1998 15 21 36 14 9 23 1 12 13
1999 18 24 42 17 9 26 1 15 16
2000 5 11 16 5 6 11 5 5
2001 5 10 15 5 4 9 6 6
2002 5 10 15 5 4 9 6 6
2003 3 7 10 3 2 5 5 5
2004 4 4 8 3 2 5 1 2 3
2005 4 5 9 3 2 5 1 3 4
2006 4 3 7 4 1 5 2 2
2007 4 3 7 4 1 5 2 2
2008 5 3 8 5 2 7 1 1
2009 5 3 8 5 2 7 1 1
2010 4 3 7 4 2 6 1 1
2011 6 4 10 6 3 9 1 1
2012 6 3 9 6 3 9
2013 5 3 8 5 3 8
2014 5 3 8 5 3 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LYNGEN (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25.3 16.3 41.6 23.0 14.0 37.0 2.3 2.3 4.6
1981 27.7 24.3 52.1 26.0 22.0 48.0 1.7 2.3 4.1
1982 32.8 20.3 53.1 31.0 18.0 49.0 1.8 2.3 4.1
1983 33.8 22.0 55.8 32.0 19.0 51.0 1.8 3.0 4.8
1984 30.3 26.1 56.3 28.0 25.0 53.0 2.3 1.1 3.3
1985 29.0 18.4 47.3 27.0 12.0 39.0 2.0 6.4 8.4
1986 27.9 18.6 46.6 25.0 13.0 38.0 2.9 5.7 8.6
1987 30.5 14.2 44.7 29.0 10.0 39.0 1.5 4.2 5.7
1988 30.5 14.0 44.5 29.0 11.0 40.0 1.5 3.0 4.5
1989 31.0 15.1 46.1 29.0 12.0 41.0 2.0 3.1 5.1
1990 29.5 13.4 42.9 28.0 10.0 38.0 1.5 3.4 4.9
1991 28.3 13.1 41.5 26.0 9.0 35.0 2.3 4.1 6.5
1992 23.9 12.0 35.9 22.0 8.0 30.0 1.9 4.0 5.9
1993 21.3 12.8 34.2 20.0 8.0 28.0 1.3 4.8 6.2
1994 17.5 15.0 32.5 17.0 8.0 25.0 0.5 7.0 7.5
1995 15.5 13.5 29.0 15.0 7.0 22.0 0.5 6.5 7.0
1996 17.2 14.8 32.0 16.0 7.0 23.0 1.2 7.8 9.0
1997 14.5 12.0 26.5 14.0 6.0 20.0 0.5 6.0 6.5
1998 14.5 13.5 28.0 14.0 9.0 23.0 0.5 4.5 5.0
1999 17.4 14.8 32.2 17.0 9.0 26.0 0.4 5.8 6.2
2000 5.0 8.1 13.1 5.0 6.0 11.0 2.1 2.1
2001 5.0 6.3 11.3 5.0 4.0 9.0 2.3 2.3
2002 5.0 6.3 11.3 5.0 4.0 9.0 2.3 2.3
2003 3.0 4.2 7.2 3.0 2.0 5.0 2.2 2.2
2004 3.8 3.2 7.0 3.0 2.0 5.0 0.8 1.2 2.0
2005 3.8 3.9 7.7 3.0 2.0 5.0 0.8 1.9 2.7
2006 4.0 2.3 6.3 4.0 1.0 5.0 1.3 1.3
2007 4.0 2.3 6.3 4.0 1.0 5.0 1.3 1.3
2008 5.0 2.5 7.5 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5
2009 5.0 2.5 7.5 5.0 2.0 7.0 0.5 0.5
2010 4.0 2.5 6.5 4.0 2.0 6.0 0.5 0.5
2011 6.0 3.5 9.5 6.0 3.0 9.0 0.5 0.5
2012 6.0 3.0 9.0 6.0 3.0 9.0
2013 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
2014 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LYNGEN (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 41.6 0.0
1981 56 0.0 52.1 0.0
1982 57 0.0 53.1 0.0
1983 61 0.0 55.8 0.0
1984 62 0.0 56.3 0.0
1985 58 0.0 47.3 0.0
1986 56 0.0 46.6 0.0
1987 53 0.0 44.7 0.0
1988 55 0.0 44.5 0.0
1989 56 0.0 46.1 0.0
1990 54 0.0 42.9 0.0
1991 54 0.0 41.5 0.0
1992 47 0.0 35.9 0.0
1993 49 0.0 34.2 0.0
1994 46 0.0 32.5 0.0
1995 42 0.0 29.0 0.0
1996 46 0.0 32.0 0.0
1997 36 0.0 26.5 0.0
1998 36 0.0 28.0 0.0
1999 42 0.0 32.2 0.0
2000 16 0.0 1.3 13.1 0.0
2001 15 0.0 1.2 11.3 0.0
2002 15 0.0 1.2 11.3 0.0
2003 10 0.0 0.8 7.2 0.0
2004 8 0.0 0.6 7.0 0.0
2005 9 0.0 0.7 7.7 0.0
2006 7 0.0 0.6 6.3 0.0
2007 7 0.0 0.6 6.3 0.0
2008 8 0.0 0.6 7.5 0.0
2009 8 0.0 0.6 7.5 0.0
2010 7 0.0 0.5 6.5 0.0
2011 10 0.0 0.8 9.5 0.0
2012 9 0.0 0.7 9.0 0.0
2013 8 0.0 0.6 8.0 0.0
2014 8 0.0 0.6 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LYNGEN (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LYNGEN (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LYNGEN (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:20 NAV TROMS NAV LYNGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
89:51:11:29 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME LYNGEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0