FORVALTNINGSDATABASEN

SKJERVØY, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKJERVØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24 29 53 20 16 36 4 13 17
1981 26 32 58 20 15 35 6 17 23
1982 23 32 55 19 16 35 4 16 20
1983 28 30 58 24 13 37 4 17 21
1984 25 23 48 22 7 29 3 16 19
1985 22 17 39 18 3 21 4 14 18
1986 25 18 43 20 4 24 5 14 19
1987 24 19 43 18 5 23 6 14 20
1988 20 17 37 16 4 20 4 13 17
1989 23 18 41 19 4 23 4 14 18
1990 17 21 38 13 7 20 4 14 18
1991 17 24 41 13 6 19 4 18 22
1992 17 25 42 13 7 20 4 18 22
1993 18 29 47 13 10 23 5 19 24
1994 18 26 44 13 10 23 5 16 21
1995 16 26 42 14 10 24 2 16 18
1996 14 25 39 12 12 24 2 13 15
1997 14 24 38 14 9 23 15 15
1998 13 22 35 13 10 23 12 12
1999 15 20 35 12 12 24 3 8 11
2000 11 7 18 10 4 14 1 3 4
2001 5 11 16 5 5 10 6 6
2002 8 10 18 8 6 14 4 4
2003 9 9 18 9 5 14 4 4
2004 8 9 17 8 6 14 3 3
2005 11 6 17 11 2 13 4 4
2006 10 5 15 8 2 10 2 3 5
2007 9 5 14 7 2 9 2 3 5
2008 8 7 15 7 3 10 1 4 5
2009 8 6 14 8 4 12 2 2
2010 9 6 15 9 4 13 2 2
2011 8 4 12 8 2 10 2 2
2012 6 7 13 6 3 9 4 4
2013 5 6 11 5 3 8 3 3
2014 5 5 10 5 3 8 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKJERVØY (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21.9 23.0 44.9 20.0 16.0 36.0 1.9 7.0 8.9
1981 23.2 24.1 47.3 20.0 15.0 35.0 3.2 9.1 12.3
1982 20.8 24.9 45.7 19.0 16.0 35.0 1.8 8.9 10.7
1983 25.8 22.0 47.8 24.0 13.0 37.0 1.8 8.9 10.8
1984 23.3 15.6 38.9 22.0 7.0 29.0 1.3 8.6 9.9
1985 19.8 10.2 30.0 18.0 3.0 21.0 1.8 7.2 9.0
1986 22.5 11.7 34.2 20.0 4.0 24.0 2.5 7.7 10.2
1987 21.1 13.1 34.2 18.0 5.0 23.0 3.1 8.1 11.2
1988 18.1 11.4 29.6 16.0 4.0 20.0 2.2 7.4 9.6
1989 21.9 11.2 33.1 19.0 4.0 23.0 2.9 7.2 10.1
1990 15.9 14.1 30.0 13.0 7.0 20.0 2.9 7.1 10.0
1991 15.9 13.4 29.3 13.0 6.0 19.0 2.9 7.4 10.3
1992 15.9 14.2 30.1 13.0 7.0 20.0 2.9 7.2 10.1
1993 15.9 16.2 32.1 13.0 10.0 23.0 2.9 6.2 9.1
1994 15.9 17.0 32.9 13.0 10.0 23.0 2.9 7.0 9.9
1995 15.9 16.0 31.8 14.0 10.0 24.0 1.9 6.0 7.8
1996 13.9 15.5 29.4 12.0 12.0 24.0 1.9 3.5 5.4
1997 14.0 16.6 30.6 14.0 9.0 23.0 7.7 7.7
1998 13.0 15.6 28.6 13.0 10.0 23.0 5.6 5.6
1999 12.7 15.8 28.5 12.0 12.0 24.0 0.7 3.8 4.5
2000 10.5 5.9 16.4 10.0 4.0 14.0 0.5 1.9 2.4
2001 5.0 8.3 13.3 5.0 5.0 10.0 3.3 3.3
2002 8.0 8.0 16.0 8.0 6.0 14.0 2.0 2.0
2003 9.0 6.6 15.6 9.0 5.0 14.0 1.6 1.6
2004 8.0 7.4 15.4 8.0 6.0 14.0 1.4 1.4
2005 11.0 3.6 14.6 11.0 2.0 13.0 1.6 1.6
2006 9.3 3.1 12.4 8.0 2.0 10.0 1.3 1.1 2.4
2007 8.0 3.1 11.1 7.0 2.0 9.0 1.0 1.1 2.1
2008 7.5 4.6 12.1 7.0 3.0 10.0 0.5 1.6 2.1
2009 8.0 4.6 12.6 8.0 4.0 12.0 0.6 0.6
2010 9.0 4.5 13.5 9.0 4.0 13.0 0.5 0.5
2011 8.0 2.4 10.4 8.0 2.0 10.0 0.4 0.4
2012 6.0 3.8 9.8 6.0 3.0 9.0 0.8 0.8
2013 5.0 3.9 8.9 5.0 3.0 8.0 0.9 0.9
2014 5.0 3.4 8.4 5.0 3.0 8.0 0.4 0.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKJERVØY (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 53 0.0 44.9 0.0
1981 58 0.0 47.3 0.0
1982 55 0.0 45.7 0.0
1983 58 0.0 47.8 0.0
1984 48 0.0 38.9 0.0
1985 39 0.0 30.0 0.0
1986 43 0.0 34.2 0.0
1987 43 0.0 34.2 0.0
1988 37 0.0 29.6 0.0
1989 41 0.0 33.1 0.0
1990 38 0.0 30.0 0.0
1991 41 0.0 29.3 0.0
1992 42 0.0 30.1 0.0
1993 47 0.0 32.1 0.0
1994 44 0.0 32.9 0.0
1995 42 0.0 31.8 0.0
1996 39 0.0 29.4 0.0
1997 38 0.0 30.6 0.0
1998 35 0.0 28.6 0.0
1999 35 0.0 28.5 0.0
2000 18 0.0 1.3 16.4 0.0
2001 16 0.0 1.1 13.3 0.0
2002 18 0.0 1.3 16.0 0.0
2003 18 0.0 1.3 15.6 0.0
2004 17 0.0 1.3 15.4 0.0
2005 17 0.0 1.4 14.6 0.0
2006 15 0.0 1.2 12.4 0.0
2007 14 0.0 1.0 11.1 0.0
2008 15 0.0 1.1 12.1 0.0
2009 14 0.0 1.0 12.6 0.0
2010 15 0.0 1.1 13.5 0.0
2011 12 0.0 0.9 10.4 0.0
2012 13 0.0 1.0 9.8 0.0
2013 11 0.0 0.8 8.9 0.0
2014 10 0.0 0.7 8.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKJERVØY (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKJERVØY (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.1
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKJERVØY (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:7:1 FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS FISKERIKONORET SKJERVØY NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.1
90:2:2:19:25 NAV TROMS NAV SKJERVØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.3
4:7:15:23:11 TROMS POLITIDISTRIKT SKJERVØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0