FORVALTNINGSDATABASEN

MÅSØY, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MÅSØY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 21 12 33 15 4 19 6 8 14
1981 21 16 37 16 8 24 5 8 13
1982 18 18 36 14 7 21 4 11 15
1983 21 19 40 17 8 25 4 11 15
1984 17 15 32 14 6 20 3 9 12
1985 17 16 33 15 7 22 2 9 11
1986 16 16 32 14 6 20 2 10 12
1987 15 20 35 14 7 21 1 13 14
1988 16 17 33 14 6 20 2 11 13
1989 14 19 33 13 7 20 1 12 13
1990 13 20 33 12 7 19 1 13 14
1991 11 17 28 10 6 16 1 11 12
1992 12 21 33 10 5 15 2 16 18
1993 12 19 31 12 5 17 14 14
1994 10 17 27 8 5 13 2 12 14
1995 13 24 37 11 6 17 2 18 20
1996 15 20 35 13 5 18 2 15 17
1997 12 20 32 10 6 16 2 14 16
1998 17 22 39 15 7 22 2 15 17
1999 16 13 29 15 7 22 1 6 7
2000 8 7 15 8 2 10 5 5
2001 10 8 18 9 2 11 1 6 7
2002 10 8 18 9 3 12 1 5 6
2003 13 7 20 13 2 15 5 5
2004 14 7 21 14 2 16 5 5
2005 11 8 19 11 3 14 5 5
2006 10 13 23 10 6 16 7 7
2007 6 8 14 6 2 8 6 6
2008 5 7 12 5 2 7 5 5
2009 5 7 12 5 3 8 4 4
2010 5 7 12 5 3 8 4 4
2011 5 6 11 5 4 9 2 2
2012 4 6 10 4 3 7 3 3
2013 3 6 9 3 4 7 2 2
2014 4 6 10 4 4 8 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MÅSØY (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18.6 7.8 26.4 15.0 4.0 19.0 3.6 3.8 7.4
1981 19.1 12.0 31.0 16.0 8.0 24.0 3.1 4.0 7.0
1982 16.9 12.0 28.9 14.0 7.0 21.0 2.9 5.0 7.9
1983 19.9 12.8 32.6 17.0 8.0 25.0 2.9 4.8 7.6
1984 16.0 9.8 25.8 14.0 6.0 20.0 2.0 3.8 5.8
1985 16.3 10.9 27.2 15.0 7.0 22.0 1.3 3.9 5.2
1986 15.5 10.5 26.0 14.0 6.0 20.0 1.5 4.5 6.0
1987 14.8 13.4 28.2 14.0 7.0 21.0 0.8 6.4 7.2
1988 15.3 11.7 27.0 14.0 6.0 20.0 1.3 5.7 7.0
1989 13.8 13.3 27.1 13.0 7.0 20.0 0.8 6.3 7.1
1990 12.8 13.6 26.4 12.0 7.0 19.0 0.8 6.6 7.4
1991 11.0 12.4 23.3 10.0 6.0 16.0 1.0 6.4 7.3
1992 11.2 13.5 24.7 10.0 5.0 15.0 1.2 8.5 9.7
1993 12.0 12.6 24.6 12.0 5.0 17.0 7.7 7.7
1994 8.7 11.8 20.5 8.0 5.0 13.0 0.7 6.8 7.5
1995 11.5 14.5 26.0 11.0 6.0 17.0 0.5 8.5 9.0
1996 13.5 12.9 26.4 13.0 5.0 18.0 0.5 7.9 8.4
1997 10.7 12.4 23.1 10.0 6.0 16.0 0.7 6.4 7.1
1998 15.7 12.9 28.6 15.0 7.0 22.0 0.7 5.9 6.6
1999 15.8 9.4 25.2 15.0 7.0 22.0 0.8 2.4 3.2
2000 8.0 3.2 11.2 8.0 2.0 10.0 1.2 1.2
2001 9.5 3.4 12.9 9.0 2.0 11.0 0.5 1.4 1.9
2002 9.5 4.2 13.8 9.0 3.0 12.0 0.5 1.2 1.8
2003 13.0 3.5 16.5 13.0 2.0 15.0 1.5 1.5
2004 14.0 3.2 17.2 14.0 2.0 16.0 1.2 1.2
2005 11.0 4.3 15.4 11.0 3.0 14.0 1.4 1.4
2006 10.0 7.8 17.8 10.0 6.0 16.0 1.8 1.8
2007 6.0 3.8 9.9 6.0 2.0 8.0 1.9 1.9
2008 5.0 3.7 8.7 5.0 2.0 7.0 1.7 1.7
2009 5.0 4.4 9.4 5.0 3.0 8.0 1.4 1.4
2010 5.0 4.9 9.9 5.0 3.0 8.0 1.9 1.9
2011 5.0 4.2 9.2 5.0 4.0 9.0 0.2 0.2
2012 4.0 4.0 8.0 4.0 3.0 7.0 1.0 1.0
2013 3.0 4.2 7.2 3.0 4.0 7.0 0.2 0.2
2014 4.0 4.9 8.9 4.0 4.0 8.0 0.9 0.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MÅSØY (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 33 0.0 26.4 0.0
1981 37 0.0 31.0 0.0
1982 36 0.0 28.9 0.0
1983 40 0.0 32.6 0.0
1984 32 0.0 25.8 0.0
1985 33 0.0 27.2 0.0
1986 32 0.0 26.0 0.0
1987 35 0.0 28.2 0.0
1988 33 0.0 27.0 0.0
1989 33 0.0 27.1 0.0
1990 33 0.0 26.4 0.0
1991 28 0.0 23.3 0.0
1992 33 0.0 24.7 0.0
1993 31 0.0 24.6 0.0
1994 27 0.0 20.5 0.0
1995 37 0.0 26.0 0.0
1996 35 0.0 26.4 0.0
1997 32 0.0 23.1 0.0
1998 39 0.0 28.6 0.0
1999 29 0.0 25.2 0.0
2000 15 0.0 2.2 11.2 0.0
2001 18 0.0 2.6 12.9 0.0
2002 18 0.0 2.9 13.8 0.0
2003 20 0.0 3.2 16.5 0.0
2004 21 0.0 3.6 17.2 0.0
2005 19 0.0 3.3 15.4 0.0
2006 23 0.0 4.1 17.8 0.0
2007 14 0.0 2.5 9.9 0.0
2008 12 0.0 2.1 8.7 0.0
2009 12 0.0 2.1 9.4 0.0
2010 12 0.0 2.1 9.9 0.0
2011 11 0.0 2.1 9.2 0.0
2012 10 0.0 1.9 8.0 0.0
2013 9 0.0 1.8 7.2 0.0
2014 10 0.0 1.9 8.9 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MÅSØY (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MÅSØY (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MÅSØY (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:8:3 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET HAVØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:20:19 NAV FINNMARK NAV MÅSØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
89:51:11:31 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME MÅSØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:26:4 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT MÅSØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.1