FORVALTNINGSDATABASEN

GAMVIK, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GAMVIK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17 23 40 17 14 31 9 9
1981 17 23 40 17 15 32 8 8
1982 22 24 46 20 17 37 2 7 9
1983 16 17 33 15 12 27 1 5 6
1984 13 19 32 12 11 23 1 8 9
1985 13 20 33 11 12 23 2 8 10
1986 12 19 31 11 11 22 1 8 9
1987 13 20 33 12 10 22 1 10 11
1988 13 19 32 12 8 20 1 11 12
1989 12 19 31 11 10 21 1 9 10
1990 10 21 31 9 10 19 1 11 12
1991 11 18 29 9 11 20 2 7 9
1992 13 17 30 11 11 22 2 6 8
1993 15 22 37 14 12 26 1 10 11
1994 11 22 33 9 10 19 2 12 14
1995 10 20 30 8 10 18 2 10 12
1996 10 19 29 8 10 18 2 9 11
1997 13 14 27 11 3 14 2 11 13
1998 13 12 25 12 4 16 1 8 9
1999 14 19 33 13 8 21 1 11 12
2000 14 8 22 14 4 18 4 4
2001 16 7 23 16 1 17 6 6
2002 15 7 22 15 1 16 6 6
2003 7 6 13 7 1 8 5 5
2004 5 6 11 5 2 7 4 4
2005 3 5 8 3 1 4 4 4
2006 3 5 8 3 1 4 4 4
2007 2 6 8 2 2 4 4 4
2008 2 4 6 2 3 5 1 1
2009 4 5 9 4 4 8 1 1
2010 4 5 9 4 4 8 1 1
2011 4 4 8 4 3 7 1 1
2012 4 5 9 4 3 7 2 2
2013 2 3 5 2 2 4 1 1
2014 2 2 4 2 2 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GAMVIK (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.0 17.5 34.5 17.0 14.0 31.0 3.5 3.5
1981 17.0 18.3 35.3 17.0 15.0 32.0 3.3 3.3
1982 20.6 20.0 40.7 20.0 17.0 37.0 0.6 3.0 3.7
1983 15.3 13.9 29.2 15.0 12.0 27.0 0.3 1.9 2.2
1984 12.3 14.1 26.5 12.0 11.0 23.0 0.3 3.1 3.5
1985 11.8 15.0 26.8 11.0 12.0 23.0 0.8 3.0 3.8
1986 11.3 14.8 26.1 11.0 11.0 22.0 0.3 3.8 4.1
1987 12.3 15.3 27.6 12.0 10.0 22.0 0.3 5.3 5.7
1988 12.3 14.1 26.4 12.0 8.0 20.0 0.3 6.1 6.4
1989 11.3 14.9 26.3 11.0 10.0 21.0 0.3 4.9 5.3
1990 9.3 15.7 25.0 9.0 10.0 19.0 0.3 5.7 6.0
1991 10.0 14.6 24.6 9.0 11.0 20.0 1.0 3.6 4.6
1992 12.0 14.5 26.4 11.0 11.0 22.0 1.0 3.5 4.4
1993 14.2 16.1 30.3 14.0 12.0 26.0 0.2 4.1 4.3
1994 10.1 16.2 26.4 9.0 10.0 19.0 1.1 6.2 7.4
1995 8.4 14.7 23.0 8.0 10.0 18.0 0.4 4.7 5.0
1996 8.4 13.8 22.1 8.0 10.0 18.0 0.4 3.8 4.2
1997 11.4 9.1 20.4 11.0 3.0 14.0 0.4 6.1 6.4
1998 12.2 7.8 20.1 12.0 4.0 16.0 0.2 3.8 4.1
1999 13.5 13.2 26.7 13.0 8.0 21.0 0.5 5.2 5.7
2000 14.0 5.3 19.3 14.0 4.0 18.0 1.3 1.3
2001 16.0 3.3 19.3 16.0 1.0 17.0 2.3 2.3
2002 15.0 3.3 18.3 15.0 1.0 16.0 2.3 2.3
2003 7.0 2.8 9.8 7.0 1.0 8.0 1.8 1.8
2004 5.0 3.3 8.3 5.0 2.0 7.0 1.3 1.3
2005 3.0 2.3 5.3 3.0 1.0 4.0 1.3 1.3
2006 3.0 2.3 5.3 3.0 1.0 4.0 1.3 1.3
2007 2.0 3.8 5.8 2.0 2.0 4.0 1.8 1.8
2008 2.0 3.1 5.1 2.0 3.0 5.0 0.1 0.1
2009 4.0 4.1 8.1 4.0 4.0 8.0 0.1 0.1
2010 4.0 4.1 8.1 4.0 4.0 8.0 0.1 0.1
2011 4.0 3.1 7.1 4.0 3.0 7.0 0.1 0.1
2012 4.0 3.2 7.2 4.0 3.0 7.0 0.2 0.2
2013 2.0 2.1 4.1 2.0 2.0 4.0 0.1 0.1
2014 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GAMVIK (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 34.5 0.0
1981 40 0.0 35.3 0.0
1982 46 0.0 40.7 0.0
1983 33 0.0 29.2 0.0
1984 32 0.0 26.5 0.0
1985 33 0.0 26.8 0.0
1986 31 0.0 26.1 0.0
1987 33 0.0 27.6 0.0
1988 32 0.0 26.4 0.0
1989 31 0.0 26.3 0.0
1990 31 0.0 25.0 0.0
1991 29 0.0 24.6 0.0
1992 30 0.0 26.4 0.0
1993 37 0.0 30.3 0.0
1994 33 0.0 26.4 0.0
1995 30 0.0 23.0 0.0
1996 29 0.0 22.1 0.0
1997 27 0.0 20.4 0.0
1998 25 0.0 20.1 0.0
1999 33 0.0 26.7 0.0
2000 22 0.0 4.5 19.3 0.0
2001 23 0.0 4.6 19.3 0.0
2002 22 0.0 4.3 18.3 0.0
2003 13 0.0 2.9 9.8 0.0
2004 11 0.0 2.6 8.3 0.0
2005 8 0.0 1.9 5.3 0.0
2006 8 0.0 2.0 5.3 0.0
2007 8 0.0 2.0 5.8 0.0
2008 6 0.0 1.5 5.1 0.0
2009 9 0.0 2.4 8.1 0.0
2010 9 0.0 2.3 8.1 0.0
2011 8 0.0 2.0 7.1 0.0
2012 9 0.0 2.1 7.2 0.0
2013 5 0.0 1.1 4.1 0.0
2014 4 0.0 0.8 4.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GAMVIK (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GAMVIK (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GAMVIK (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:20:11 NAV FINNMARK NAV GAMVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:11:10 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME GAMVIK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:27:1 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT BERLEVÅG OG GAMVIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0