FORVALTNINGSDATABASEN

AURSKOG-HØLAND, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 130 80 210 127 46 173 3 34 37
1981 135 89 224 133 53 186 2 36 38
1982 137 92 229 135 53 188 2 39 41
1983 133 91 224 131 50 181 2 41 43
1984 200 100 300 196 56 252 4 44 48
1985 198 104 302 194 58 252 4 46 50
1986 195 103 298 189 57 246 6 46 52
1987 197 113 310 191 64 255 6 49 55
1988 135 112 247 129 62 191 6 50 56
1989 125 110 235 119 59 178 6 51 57
1990 130 124 254 125 60 185 5 64 69
1991 128 123 251 122 64 186 6 59 65
1992 128 118 246 123 66 189 5 52 57
1993 86 87 173 81 33 114 5 54 59
1994 79 70 149 75 22 97 4 48 52
1995 87 88 175 82 39 121 5 49 54
1996 85 86 171 83 40 123 2 46 48
1997 16 52 68 15 32 47 1 20 21
1998 27 73 100 26 36 62 1 37 38
1999 20 69 89 18 33 51 2 36 38
2000 12 24 36 11 18 29 1 6 7
2001 14 22 36 13 16 29 1 6 7
2002 14 27 41 13 21 34 1 6 7
2003 11 16 27 10 12 22 1 4 5
2004 15 34 49 11 22 33 4 12 16
2005 16 36 52 12 23 35 4 13 17
2006 19 37 56 15 23 38 4 14 18
2007 15 37 52 13 22 35 2 15 17
2008 21 50 71 17 33 50 4 17 21
2009 21 47 68 18 30 48 3 17 20
2010 23 49 72 20 30 50 3 19 22
2011 24 46 70 22 32 54 2 14 16
2012 23 44 67 21 31 52 2 13 15
2013 19 48 67 16 37 53 3 11 14
2014 32 55 87 25 40 65 7 15 22
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 129.6 65.1 194.7 127.7 46.0 173.8 1.9 19.0 20.9
1981 135.0 72.4 207.4 133.6 53.0 186.6 1.4 19.4 20.8
1982 136.9 73.7 210.6 135.5 53.0 188.5 1.4 20.7 22.1
1983 132.6 72.4 205.1 131.2 50.0 181.3 1.4 22.4 23.8
1984 198.8 76.4 275.1 196.2 56.0 252.2 2.6 20.4 22.9
1985 196.2 81.0 277.2 194.3 58.0 252.3 2.0 23.0 25.0
1986 191.7 81.1 272.8 189.1 57.0 246.1 2.6 24.1 26.7
1987 194.9 91.0 285.9 191.7 64.2 255.8 3.2 26.8 30.0
1988 132.7 87.7 220.4 129.2 62.0 191.3 3.4 25.7 29.2
1989 123.0 86.0 209.1 119.2 59.0 178.2 3.8 27.0 30.8
1990 128.6 89.2 217.9 125.2 60.0 185.2 3.4 29.2 32.6
1991 125.5 90.9 216.4 122.0 64.0 186.0 3.5 26.9 30.5
1992 126.2 89.1 215.3 123.1 66.3 189.4 3.1 22.7 25.9
1993 84.1 56.6 140.7 81.0 33.0 114.0 3.1 23.6 26.7
1994 78.2 46.3 124.5 75.0 22.0 97.0 3.2 24.3 27.5
1995 85.2 63.8 149.0 82.0 39.0 121.0 3.2 24.8 28.0
1996 84.0 61.7 145.7 83.0 40.0 123.0 1.0 21.7 22.7
1997 15.5 44.0 59.5 15.0 32.0 47.0 0.5 12.0 12.5
1998 26.5 53.4 79.9 26.0 36.0 62.0 0.5 17.4 17.9
1999 19.3 52.8 72.1 18.0 33.0 51.0 1.3 19.8 21.1
2000 11.5 21.3 32.8 11.0 18.0 29.0 0.5 3.3 3.8
2001 13.5 19.2 32.7 13.0 16.0 29.0 0.5 3.2 3.7
2002 13.5 25.0 38.5 13.0 21.0 34.0 0.5 4.0 4.5
2003 10.5 14.6 25.1 10.0 12.0 22.0 0.5 2.7 3.2
2004 13.5 29.1 42.6 11.0 22.0 33.0 2.5 7.1 9.6
2005 14.5 32.0 46.5 12.0 23.0 35.0 2.5 8.9 11.4
2006 17.5 33.0 50.5 15.0 23.0 38.0 2.5 10.1 12.6
2007 14.2 31.6 45.9 13.0 22.0 35.0 1.2 9.6 10.9
2008 19.8 44.2 64.0 17.0 33.0 50.0 2.8 11.2 14.0
2009 20.3 40.0 60.3 18.0 30.0 48.0 2.3 10.0 12.3
2010 22.3 42.2 64.5 20.0 30.0 50.0 2.3 12.2 14.5
2011 23.5 41.5 65.0 22.0 32.0 54.0 1.5 9.4 11.0
2012 22.5 39.0 61.5 21.0 31.0 52.0 1.5 7.9 9.5
2013 18.3 44.5 62.7 16.0 37.0 53.0 2.3 7.4 9.7
2014 30.0 50.1 80.1 25.0 40.0 65.0 5.0 10.1 15.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 210 0.1 194.7 0.1
1981 224 0.1 207.4 0.1
1982 229 0.1 210.6 0.1
1983 224 0.1 205.1 0.1
1984 300 0.2 275.1 0.2
1985 302 0.2 277.2 0.2
1986 298 0.2 272.8 0.2
1987 310 0.2 285.9 0.2
1988 247 0.1 220.4 0.1
1989 235 0.1 209.1 0.1
1990 254 0.1 217.9 0.1
1991 251 0.1 216.4 0.1
1992 246 0.1 215.3 0.1
1993 173 0.1 140.7 0.1
1994 149 0.1 124.5 0.1
1995 175 0.1 149.0 0.1
1996 171 0.1 145.7 0.1
1997 68 0.0 59.5 0.0
1998 100 0.1 79.9 0.1
1999 89 0.1 72.1 0.0
2000 36 0.0 0.9 32.8 0.0
2001 36 0.0 0.8 32.7 0.0
2002 41 0.0 0.9 38.5 0.0
2003 27 0.0 0.6 25.1 0.0
2004 49 0.0 1.1 42.6 0.0
2005 52 0.0 1.2 46.5 0.0
2006 56 0.0 1.2 50.5 0.0
2007 52 0.0 1.1 45.9 0.0
2008 71 0.1 1.5 64.0 0.1
2009 68 0.0 1.4 60.3 0.0
2010 72 0.0 1.5 64.5 0.0
2011 70 0.0 1.4 65.0 0.0
2012 67 0.0 1.3 61.5 0.0
2013 67 0.0 1.3 62.7 0.0
2014 87 0.1 1.8 80.1 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 55 49.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 55 49.8
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.5
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i AURSKOG-HØLAND (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:2 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I AURSKOG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:1:18 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HØLAND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
83:6:2:1:22 BUFETAT ØST BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 55 49.8
90:2:2:2:5 NAV AKERSHUS NAV AURSKOG HØLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.5
4:7:15:9:1 ROMERIKE POLITIDISTRIKT AURSKOG-HØLAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8