FORVALTNINGSDATABASEN

LØRENSKOG, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LØRENSKOG (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38 79 117 38 63 101 16 16
1981 37 72 109 37 46 83 26 26
1982 34 75 109 34 53 87 22 22
1983 35 83 118 35 56 91 27 27
1984 30 88 118 30 59 89 29 29
1985 35 85 120 35 58 93 27 27
1986 41 121 162 41 79 120 42 42
1987 41 116 157 40 79 119 1 37 38
1988 42 123 165 39 78 117 3 45 48
1989 40 120 160 37 78 115 3 42 45
1990 50 137 187 47 87 134 3 50 53
1991 42 123 165 40 89 129 2 34 36
1992 36 148 184 34 105 139 2 43 45
1993 27 123 150 27 85 112 38 38
1994 61 139 200 50 98 148 11 41 52
1995 63 161 224 54 120 174 9 41 50
1996 64 155 219 59 120 179 5 35 40
1997 68 151 219 63 114 177 5 37 42
1998 141 192 333 120 150 270 21 42 63
1999 150 201 351 123 156 279 27 45 72
2000 61 148 209 58 109 167 3 39 42
2001 139 205 344 135 166 301 4 39 43
2002 147 237 384 144 184 328 3 53 56
2003 138 205 343 133 153 286 5 52 57
2004 82 176 258 73 137 210 9 39 48
2005 66 156 222 61 120 181 5 36 41
2006 25 48 73 24 40 64 1 8 9
2007 25 51 76 24 42 66 1 9 10
2008 32 50 82 31 36 67 1 14 15
2009 33 50 83 32 41 73 1 9 10
2010 32 55 87 31 44 75 1 11 12
2011 36 60 96 33 46 79 3 14 17
2012 35 53 88 32 41 73 3 12 15
2013 36 48 84 32 39 71 4 9 13
2014 40 49 89 38 35 73 2 14 16
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LØRENSKOG (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 38.0 70.7 108.7 38.0 63.0 101.0 7.7 7.7
1981 37.0 58.9 95.9 37.0 46.0 83.0 12.9 12.9
1982 34.0 64.3 98.3 34.0 53.0 87.0 11.3 11.3
1983 35.0 69.8 104.8 35.0 56.0 91.0 13.8 13.8
1984 30.0 73.6 103.6 30.0 59.0 89.0 14.6 14.6
1985 35.0 72.6 107.6 35.0 58.0 93.0 14.6 14.6
1986 41.0 100.2 141.2 41.0 79.0 120.0 21.2 21.2
1987 40.5 98.5 139.0 40.0 79.0 119.0 0.5 19.5 20.0
1988 40.6 102.0 142.6 39.0 78.0 117.0 1.6 24.0 25.6
1989 38.3 100.1 138.4 37.0 78.0 115.0 1.3 22.1 23.4
1990 48.5 114.6 163.1 47.0 87.0 134.0 1.5 27.6 29.1
1991 40.9 108.0 148.9 40.0 89.0 129.0 0.9 19.0 19.9
1992 35.0 129.2 164.2 34.0 105.0 139.0 1.0 24.2 25.2
1993 27.0 106.1 133.1 27.0 85.0 112.0 21.1 21.1
1994 52.7 115.2 167.8 50.0 98.0 148.0 2.7 17.2 19.9
1995 56.8 141.2 198.0 54.0 120.0 174.0 2.8 21.2 24.0
1996 61.7 141.3 203.0 59.0 120.0 179.0 2.7 21.3 24.0
1997 65.9 136.1 202.1 63.0 114.0 177.0 2.9 22.1 25.1
1998 125.5 172.1 297.6 120.0 150.0 270.0 5.5 22.1 27.6
1999 131.5 181.7 313.2 123.0 156.0 279.0 8.5 25.7 34.2
2000 59.4 132.6 192.0 58.0 109.0 167.0 1.4 23.6 25.0
2001 137.1 190.3 327.4 135.0 166.0 301.0 2.1 24.3 26.4
2002 145.1 218.5 363.6 144.0 184.0 328.0 1.1 34.5 35.6
2003 135.9 183.9 319.8 133.0 153.0 286.0 2.9 31.0 33.8
2004 76.7 161.5 238.2 73.0 137.0 210.0 3.7 24.5 28.2
2005 63.2 143.0 206.2 61.0 120.0 181.0 2.2 23.0 25.2
2006 24.5 45.1 69.6 24.0 40.0 64.0 0.5 5.1 5.6
2007 24.5 47.7 72.2 24.0 42.0 66.0 0.5 5.7 6.2
2008 31.5 44.4 75.9 31.0 36.0 67.0 0.5 8.4 8.9
2009 32.5 46.1 78.6 32.0 41.0 73.0 0.5 5.1 5.6
2010 31.5 51.5 83.0 31.0 44.0 75.0 0.5 7.5 8.0
2011 34.4 56.1 90.5 33.0 46.0 79.0 1.4 10.1 11.5
2012 33.6 49.5 83.1 32.0 41.0 73.0 1.6 8.5 10.1
2013 34.2 45.4 79.6 32.0 39.0 71.0 2.2 6.4 8.6
2014 39.5 44.3 83.8 38.0 35.0 73.0 1.5 9.3 10.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LØRENSKOG (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 117 0.1 108.7 0.1
1981 109 0.1 95.9 0.1
1982 109 0.1 98.3 0.1
1983 118 0.1 104.8 0.1
1984 118 0.1 103.6 0.1
1985 120 0.1 107.6 0.1
1986 162 0.1 141.2 0.1
1987 157 0.1 139.0 0.1
1988 165 0.1 142.6 0.1
1989 160 0.1 138.4 0.1
1990 187 0.1 163.1 0.1
1991 165 0.1 148.9 0.1
1992 184 0.1 164.2 0.1
1993 150 0.1 133.1 0.1
1994 200 0.1 167.8 0.1
1995 224 0.1 198.0 0.1
1996 219 0.1 203.0 0.1
1997 219 0.1 202.1 0.1
1998 333 0.2 297.6 0.2
1999 351 0.2 313.2 0.2
2000 209 0.2 1.3 192.0 0.2
2001 344 0.3 2.3 327.4 0.3
2002 384 0.3 2.5 363.6 0.3
2003 343 0.3 2.3 319.8 0.3
2004 258 0.2 1.7 238.2 0.2
2005 222 0.2 1.4 206.2 0.2
2006 73 0.1 0.5 69.6 0.1
2007 76 0.1 0.5 72.2 0.1
2008 82 0.1 0.5 75.9 0.1
2009 83 0.1 0.5 78.6 0.1
2010 87 0.1 0.5 83.0 0.1
2011 96 0.1 0.5 90.5 0.1
2012 88 0.1 0.4 83.1 0.1
2013 84 0.1 0.4 79.6 0.1
2014 89 0.1 0.4 83.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LØRENSKOG (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LØRENSKOG (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.8
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LØRENSKOG (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:43 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKÅRER OG FJELLHAMAR KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
90:2:2:2:18 NAV AKERSHUS NAV LØRENSKOG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.8
4:7:15:9:5 ROMERIKE POLITIDISTRIKT LØRENSKOG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 43.2