FORVALTNINGSDATABASEN

NITTEDAL, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NITTEDAL (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 63 161 224 60 85 145 3 76 79
1981 55 157 212 53 73 126 2 84 86
1982 61 160 221 60 72 132 1 88 89
1983 54 163 217 53 73 126 1 90 91
1984 55 172 227 51 72 123 4 100 104
1985 51 163 214 48 73 121 3 90 93
1986 59 175 234 55 80 135 4 95 99
1987 62 170 232 58 72 130 4 98 102
1988 54 153 207 50 68 118 4 85 89
1989 53 155 208 47 74 121 6 81 87
1990 49 149 198 44 73 117 5 76 81
1991 33 76 109 29 44 73 4 32 36
1992 47 76 123 42 43 85 5 33 38
1993 49 75 124 44 46 90 5 29 34
1994 39 81 120 30 49 79 9 32 41
1995 40 78 118 33 57 90 7 21 28
1996 39 75 114 29 58 87 10 17 27
1997 41 71 112 32 52 84 9 19 28
1998 40 71 111 35 57 92 5 14 19
1999 40 67 107 30 46 76 10 21 31
2000 18 35 53 18 31 49 4 4
2001 18 36 54 18 30 48 6 6
2002 23 34 57 23 26 49 8 8
2003 14 25 39 14 20 34 5 5
2004 9 29 38 9 24 33 5 5
2005 13 29 42 13 24 37 5 5
2006 14 29 43 14 20 34 9 9
2007 14 28 42 14 19 33 9 9
2008 13 11 24 13 9 22 2 2
2009 11 24 35 11 22 33 2 2
2010 14 27 41 14 20 34 7 7
2011 11 26 37 11 20 31 6 6
2012 14 29 43 14 23 37 6 6
2013 14 28 42 14 21 35 7 7
2014 16 28 44 15 21 36 1 7 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NITTEDAL (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 62.2 123.5 185.6 60.0 85.0 145.0 2.2 38.5 40.6
1981 54.7 115.9 170.5 53.0 73.0 126.0 1.6 42.9 44.5
1982 60.8 118.1 178.9 60.0 72.0 132.0 0.8 46.1 46.9
1983 53.8 120.6 174.3 53.0 73.0 126.0 0.8 47.5 48.3
1984 51.9 123.8 175.6 51.0 72.0 123.0 0.9 51.8 52.7
1985 49.0 121.5 170.4 48.0 73.0 121.0 0.9 48.5 49.5
1986 56.8 128.4 185.2 55.0 80.0 135.0 1.8 48.4 50.2
1987 58.4 121.5 180.0 58.0 72.0 130.0 0.4 49.5 50.0
1988 50.5 111.5 162.0 50.0 68.0 118.0 0.5 43.5 44.0
1989 47.8 117.7 165.5 47.0 74.0 121.0 0.8 43.7 44.5
1990 44.7 114.0 158.6 44.0 73.0 117.0 0.6 41.0 41.7
1991 29.5 58.9 88.4 29.0 44.0 73.0 0.5 14.9 15.4
1992 42.7 58.2 100.8 42.0 43.0 85.0 0.6 15.1 15.8
1993 44.7 57.9 102.5 44.0 46.0 90.0 0.6 11.9 12.5
1994 32.0 65.3 97.4 30.0 49.0 79.0 2.0 16.4 18.4
1995 34.9 67.3 102.2 33.0 57.0 90.0 1.9 10.3 12.2
1996 32.5 68.1 100.6 29.0 58.0 87.0 3.5 10.1 13.6
1997 35.0 63.8 98.9 32.0 52.0 84.0 3.0 11.9 14.9
1998 35.7 63.1 98.8 35.0 57.0 92.0 0.6 6.1 6.8
1999 32.7 55.9 88.6 30.0 46.0 76.0 2.7 9.9 12.6
2000 18.0 33.3 51.3 18.0 31.0 49.0 2.3 2.3
2001 18.0 33.8 51.8 18.0 30.0 48.0 3.8 3.8
2002 23.0 30.6 53.6 23.0 26.0 49.0 4.6 4.6
2003 14.0 23.1 37.1 14.0 20.0 34.0 3.1 3.1
2004 9.0 27.0 36.0 9.0 24.0 33.0 3.0 3.0
2005 13.0 26.6 39.6 13.0 24.0 37.0 2.6 2.6
2006 14.0 25.6 39.7 14.0 20.0 34.0 5.7 5.7
2007 14.0 23.9 37.8 14.0 19.0 33.0 4.8 4.8
2008 13.0 10.0 23.0 13.0 9.0 22.0 1.0 1.0
2009 11.0 23.0 34.0 11.0 22.0 33.0 1.0 1.0
2010 14.0 24.0 38.0 14.0 20.0 34.0 4.0 4.0
2011 11.0 23.3 34.3 11.0 20.0 31.0 3.3 3.3
2012 14.0 26.3 40.3 14.0 23.0 37.0 3.3 3.3
2013 14.0 24.8 38.8 14.0 21.0 35.0 3.8 3.8
2014 15.5 24.8 40.3 15.0 21.0 36.0 0.5 3.8 4.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NITTEDAL (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 224 0.1 185.6 0.1
1981 212 0.1 170.5 0.1
1982 221 0.1 178.9 0.1
1983 217 0.1 174.3 0.1
1984 227 0.1 175.6 0.1
1985 214 0.1 170.4 0.1
1986 234 0.1 185.2 0.1
1987 232 0.1 180.0 0.1
1988 207 0.1 162.0 0.1
1989 208 0.1 165.5 0.1
1990 198 0.1 158.6 0.1
1991 109 0.1 88.4 0.1
1992 123 0.1 100.8 0.1
1993 124 0.1 102.5 0.1
1994 120 0.1 97.4 0.1
1995 118 0.1 102.2 0.1
1996 114 0.1 100.6 0.1
1997 112 0.1 98.9 0.1
1998 111 0.1 98.8 0.1
1999 107 0.1 88.6 0.1
2000 53 0.0 0.8 51.3 0.0
2001 54 0.0 0.8 51.8 0.0
2002 57 0.0 0.8 53.6 0.0
2003 39 0.0 0.6 37.1 0.0
2004 38 0.0 0.5 36.0 0.0
2005 42 0.0 0.6 39.6 0.0
2006 43 0.0 0.6 39.7 0.0
2007 42 0.0 0.6 37.8 0.0
2008 24 0.0 0.3 23.0 0.0
2009 35 0.0 0.5 34.0 0.0
2010 41 0.0 0.6 38.0 0.0
2011 37 0.0 0.5 34.3 0.0
2012 43 0.0 0.5 40.3 0.0
2013 42 0.0 0.5 38.8 0.0
2014 44 0.0 0.5 40.3 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NITTEDAL (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NITTEDAL (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.5
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NITTEDAL (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:31 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I NITTEDAL KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:2:22 NAV AKERSHUS NAV NITTEDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 14.5
4:7:15:9:8 ROMERIKE POLITIDISTRIKT NITTEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.8