FORVALTNINGSDATABASEN

NORD-ODAL, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72 20 92 70 8 78 2 12 14
1981 73 23 96 71 10 81 2 13 15
1982 74 21 95 72 6 78 2 15 17
1983 71 23 94 69 8 77 2 15 17
1984 68 24 92 65 8 73 3 16 19
1985 65 27 92 63 12 75 2 15 17
1986 66 27 93 63 9 72 3 18 21
1987 72 24 96 67 8 75 5 16 21
1988 67 25 92 63 8 71 4 17 21
1989 68 25 93 63 9 72 5 16 21
1990 67 26 93 62 9 71 5 17 22
1991 66 30 96 60 12 72 6 18 24
1992 58 28 86 54 13 67 4 15 19
1993 52 41 93 48 13 61 4 28 32
1994 50 36 86 46 10 56 4 26 30
1995 46 34 80 44 11 55 2 23 25
1996 45 32 77 43 12 55 2 20 22
1997 14 40 54 14 13 27 27 27
1998 13 34 47 12 13 25 1 21 22
1999 11 20 31 11 6 17 14 14
2000 11 20 31 11 7 18 13 13
2001 13 16 29 13 6 19 10 10
2002 13 16 29 13 4 17 12 12
2003 8 14 22 8 5 13 9 9
2004 10 15 25 10 6 16 9 9
2005 6 7 13 6 2 8 5 5
2006 6 6 12 6 2 8 4 4
2007 26 20 46 25 18 43 1 2 3
2008 30 24 54 27 21 48 3 3 6
2009 23 22 45 23 17 40 5 5
2010 25 25 50 25 22 47 3 3
2011 21 27 48 20 18 38 1 9 10
2012 22 24 46 22 18 40 6 6
2013 26 26 52 25 21 46 1 5 6
2014 27 27 54 26 24 50 1 3 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 71.1 14.2 85.3 70.0 8.0 78.0 1.1 6.2 7.3
1981 71.9 16.6 88.6 71.0 10.0 81.0 0.9 6.6 7.6
1982 72.9 13.7 86.7 72.0 6.0 78.0 0.9 7.7 8.6
1983 70.2 15.7 85.9 69.0 8.0 77.0 1.2 7.7 8.9
1984 66.8 16.3 83.1 65.0 8.0 73.0 1.8 8.3 10.1
1985 64.8 19.2 84.0 63.0 12.0 75.0 1.8 7.2 9.0
1986 64.8 17.6 82.4 63.0 9.0 72.0 1.8 8.6 10.4
1987 70.6 15.9 86.5 67.0 8.0 75.0 3.6 7.9 11.5
1988 66.2 16.4 82.6 63.0 8.0 71.0 3.2 8.4 11.6
1989 66.7 17.0 83.7 63.0 9.0 72.0 3.7 8.0 11.7
1990 65.7 17.1 82.8 62.0 9.0 71.0 3.7 8.1 11.8
1991 64.2 20.3 84.4 60.0 12.0 72.0 4.2 8.3 12.4
1992 56.6 19.5 76.1 54.0 13.0 67.0 2.6 6.5 9.1
1993 51.0 21.7 72.8 48.0 13.0 61.0 3.0 8.7 11.8
1994 48.8 22.1 70.8 46.0 10.0 56.0 2.8 12.1 14.9
1995 45.5 22.6 68.0 44.0 11.0 55.0 1.5 11.6 13.0
1996 44.0 20.3 64.3 43.0 12.0 55.0 1.0 8.3 9.3
1997 14.0 25.6 39.6 14.0 13.0 27.0 12.6 12.6
1998 12.5 23.8 36.2 12.0 13.0 25.0 0.5 10.8 11.2
1999 11.0 14.2 25.2 11.0 6.0 17.0 8.2 8.2
2000 11.0 13.9 24.9 11.0 7.0 18.0 6.9 6.9
2001 13.0 12.3 25.3 13.0 6.0 19.0 6.3 6.3
2002 13.0 11.4 24.4 13.0 4.0 17.0 7.4 7.4
2003 8.0 10.4 18.4 8.0 5.0 13.0 5.4 5.4
2004 10.0 11.1 21.1 10.0 6.0 16.0 5.1 5.1
2005 6.0 4.4 10.4 6.0 2.0 8.0 2.4 2.4
2006 6.0 4.2 10.2 6.0 2.0 8.0 2.2 2.2
2007 25.8 19.0 44.8 25.0 18.0 43.0 0.8 1.0 1.8
2008 28.8 22.8 51.6 27.0 21.0 48.0 1.8 1.8 3.6
2009 23.0 20.4 43.4 23.0 17.0 40.0 3.4 3.4
2010 25.0 23.7 48.7 25.0 22.0 47.0 1.7 1.7
2011 20.8 24.0 44.8 20.0 18.0 38.0 0.8 6.0 6.8
2012 22.0 21.9 43.9 22.0 18.0 40.0 3.9 3.9
2013 25.5 23.7 49.2 25.0 21.0 46.0 0.5 2.7 3.2
2014 26.5 25.6 52.1 26.0 24.0 50.0 0.5 1.6 2.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NORD-ODAL (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 92 0.1 85.3 0.1
1981 96 0.1 88.6 0.1
1982 95 0.1 86.7 0.1
1983 94 0.1 85.9 0.0
1984 92 0.0 83.1 0.0
1985 92 0.1 84.0 0.0
1986 93 0.1 82.4 0.0
1987 96 0.1 86.5 0.1
1988 92 0.1 82.6 0.0
1989 93 0.1 83.7 0.0
1990 93 0.1 82.8 0.0
1991 96 0.1 84.4 0.1
1992 86 0.0 76.1 0.0
1993 93 0.1 72.8 0.0
1994 86 0.1 70.8 0.0
1995 80 0.0 68.0 0.0
1996 77 0.0 64.3 0.0
1997 54 0.0 39.6 0.0
1998 47 0.0 36.2 0.0
1999 31 0.0 25.2 0.0
2000 31 0.0 2.2 24.9 0.0
2001 29 0.0 2.0 25.3 0.0
2002 29 0.0 2.0 24.4 0.0
2003 22 0.0 1.5 18.4 0.0
2004 25 0.0 1.7 21.1 0.0
2005 13 0.0 0.9 10.4 0.0
2006 12 0.0 0.8 10.2 0.0
2007 46 0.0 2.9 44.8 0.0
2008 54 0.0 3.3 51.6 0.0
2009 45 0.0 2.9 43.4 0.0
2010 50 0.0 3.1 48.7 0.0
2011 48 0.0 3.0 44.8 0.0
2012 46 0.0 2.9 43.9 0.0
2013 52 0.0 3.3 49.2 0.0
2014 54 0.0 3.4 52.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NORD-ODAL (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 46 44.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NORD-ODAL (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.1
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 40.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NORD-ODAL (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:21 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I NORD-ODAL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:5:9 HEDMARK POLITIDISTRIKT NORD-ODAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.1
4:5:8:1:8 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK FENGSEL AVD BRUVOLL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 40.0
90:2:2:4:16 NAV HEDMARK NAV NORD-ODAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0