FORVALTNINGSDATABASEN

HOL, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HOL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 83 48 131 82 26 108 1 22 23
1981 87 54 141 86 29 115 1 25 26
1982 80 58 138 78 30 108 2 28 30
1983 79 66 145 77 33 110 2 33 35
1984 65 61 126 63 31 94 2 30 32
1985 61 62 123 59 31 90 2 31 33
1986 59 66 125 55 33 88 4 33 37
1987 56 67 123 52 33 85 4 34 38
1988 54 69 123 50 32 82 4 37 41
1989 54 77 131 49 34 83 5 43 48
1990 51 76 127 47 26 73 4 50 54
1991 60 78 138 54 22 76 6 56 62
1992 59 74 133 54 26 80 5 48 53
1993 56 76 132 49 29 78 7 47 54
1994 52 66 118 44 24 68 8 42 50
1995 49 67 116 43 23 66 6 44 50
1996 46 75 121 42 25 67 4 50 54
1997 48 74 122 39 27 66 9 47 56
1998 45 73 118 37 31 68 8 42 50
1999 43 70 113 37 30 67 6 40 46
2000 33 50 83 26 22 48 7 28 35
2001 30 52 82 24 22 46 6 30 36
2002 21 15 36 18 7 25 3 8 11
2003 18 8 26 17 4 21 1 4 5
2004 17 8 25 17 5 22 3 3
2005 13 9 22 13 6 19 3 3
2006 10 8 18 10 5 15 3 3
2007 12 8 20 12 5 17 3 3
2008 10 10 20 10 8 18 2 2
2009 10 11 21 10 9 19 2 2
2010 10 8 18 10 6 16 2 2
2011 11 8 19 11 6 17 2 2
2012 13 9 22 12 8 20 1 1 2
2013 12 9 21 12 8 20 1 1
2014 11 7 18 11 6 17 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HOL (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 82.4 37.5 119.9 82.0 26.0 108.0 0.4 11.5 11.9
1981 86.4 41.2 127.6 86.0 29.0 115.0 0.4 12.2 12.5
1982 79.0 43.6 122.6 78.0 30.0 108.0 1.0 13.6 14.6
1983 78.0 48.3 126.3 77.0 33.0 110.0 1.0 15.3 16.3
1984 64.0 45.3 109.2 63.0 31.0 94.0 1.0 14.3 15.2
1985 60.0 46.3 106.2 59.0 31.0 90.0 1.0 15.3 16.2
1986 56.0 48.3 104.3 55.0 33.0 88.0 1.0 15.3 16.3
1987 53.0 50.6 103.5 52.0 33.0 85.0 1.0 17.6 18.5
1988 50.6 51.6 102.2 50.0 32.0 82.0 0.6 19.6 20.2
1989 50.4 55.5 105.9 49.0 34.0 83.0 1.4 21.5 22.9
1990 47.6 52.0 99.6 47.0 26.0 73.0 0.6 26.0 26.6
1991 55.7 50.7 106.4 54.0 22.0 76.0 1.7 28.7 30.4
1992 55.2 52.3 107.5 54.0 26.0 80.0 1.2 26.3 27.5
1993 50.5 52.7 103.2 49.0 29.0 78.0 1.5 23.7 25.2
1994 46.6 45.3 91.9 44.0 24.0 68.0 2.6 21.3 23.9
1995 45.0 46.4 91.4 43.0 23.0 66.0 2.0 23.4 25.4
1996 43.0 50.5 93.5 42.0 25.0 67.0 1.0 25.5 26.5
1997 43.4 51.7 95.1 39.0 27.0 66.0 4.4 24.7 29.1
1998 40.4 54.0 94.4 37.0 31.0 68.0 3.4 23.0 26.4
1999 39.7 51.8 91.5 37.0 30.0 67.0 2.7 21.8 24.5
2000 29.5 39.9 69.4 26.0 22.0 48.0 3.5 17.9 21.4
2001 26.7 40.6 67.2 24.0 22.0 46.0 2.7 18.6 21.2
2002 20.0 11.6 31.5 18.0 7.0 25.0 2.0 4.6 6.5
2003 17.5 7.4 24.9 17.0 4.0 21.0 0.5 3.4 3.9
2004 17.0 7.2 24.2 17.0 5.0 22.0 2.2 2.2
2005 13.0 8.0 21.0 13.0 6.0 19.0 2.0 2.0
2006 10.0 6.9 16.9 10.0 5.0 15.0 1.9 1.9
2007 12.0 7.0 19.0 12.0 5.0 17.0 2.0 2.0
2008 10.0 9.6 19.6 10.0 8.0 18.0 1.6 1.6
2009 10.0 10.6 20.6 10.0 9.0 19.0 1.6 1.6
2010 10.0 7.6 17.6 10.0 6.0 16.0 1.6 1.6
2011 11.0 7.6 18.6 11.0 6.0 17.0 1.6 1.6
2012 12.9 8.5 21.5 12.0 8.0 20.0 0.9 0.5 1.5
2013 12.0 8.5 20.5 12.0 8.0 20.0 0.5 0.5
2014 11.0 6.5 17.5 11.0 6.0 17.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HOL (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 131 0.1 119.9 0.1
1981 141 0.1 127.6 0.1
1982 138 0.1 122.6 0.1
1983 145 0.1 126.3 0.1
1984 126 0.1 109.2 0.1
1985 123 0.1 106.2 0.1
1986 125 0.1 104.3 0.1
1987 123 0.1 103.5 0.1
1988 123 0.1 102.2 0.1
1989 131 0.1 105.9 0.1
1990 127 0.1 99.6 0.1
1991 138 0.1 106.4 0.1
1992 133 0.1 107.5 0.1
1993 132 0.1 103.2 0.1
1994 118 0.1 91.9 0.1
1995 116 0.1 91.4 0.1
1996 121 0.1 93.5 0.1
1997 122 0.1 95.1 0.1
1998 118 0.1 94.4 0.1
1999 113 0.1 91.5 0.1
2000 83 0.1 3.6 69.4 0.1
2001 82 0.1 3.5 67.2 0.1
2002 36 0.0 1.6 31.5 0.0
2003 26 0.0 1.2 24.9 0.0
2004 25 0.0 1.1 24.2 0.0
2005 22 0.0 1.0 21.0 0.0
2006 18 0.0 0.8 16.9 0.0
2007 20 0.0 0.9 19.0 0.0
2008 20 0.0 0.8 19.6 0.0
2009 21 0.0 0.9 20.6 0.0
2010 18 0.0 0.8 17.6 0.0
2011 19 0.0 0.8 18.6 0.0
2012 22 0.0 1.0 21.5 0.0
2013 21 0.0 0.9 20.5 0.0
2014 18 0.0 0.8 17.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HOL (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.5
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HOL (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.5
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HOL (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
13:8:48 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GEILO SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:6:12 NAV BUSKERUD NAV HOL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:6:3 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT HOL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.5
89:51:4:13 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HOL KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0