FORVALTNINGSDATABASEN

STOKKE, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STOKKE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26 14 40 26 9 35 5 5
1981 27 20 47 26 12 38 1 8 9
1982 30 21 51 29 12 41 1 9 10
1983 31 25 56 30 13 43 1 12 13
1984 30 28 58 29 15 44 1 13 14
1985 29 26 55 29 13 42 13 13
1986 23 27 50 23 17 40 10 10
1987 26 25 51 25 13 38 1 12 13
1988 24 31 55 22 10 32 2 21 23
1989 25 33 58 23 10 33 2 23 25
1990 21 30 51 20 11 31 1 19 20
1991 20 32 52 19 10 29 1 22 23
1992 21 36 57 19 11 30 2 25 27
1993 19 40 59 17 14 31 2 26 28
1994 17 41 58 16 14 30 1 27 28
1995 15 43 58 14 14 28 1 29 30
1996 18 34 52 17 11 28 1 23 24
1997 19 40 59 17 10 27 2 30 32
1998 17 42 59 15 13 28 2 29 31
1999 20 39 59 18 17 35 2 22 24
2000 13 18 31 13 11 24 7 7
2001 13 22 35 11 14 25 2 8 10
2002 10 21 31 9 11 20 1 10 11
2003 10 18 28 10 11 21 7 7
2004 12 32 44 12 18 30 14 14
2005 11 38 49 11 21 32 17 17
2006 9 34 43 9 21 30 13 13
2007 8 29 37 6 17 23 2 12 14
2008 12 38 50 9 22 31 3 16 19
2009 39 75 114 33 53 86 6 22 28
2010 38 80 118 34 50 84 4 30 34
2011 42 75 117 37 42 79 5 33 38
2012 32 68 100 30 42 72 2 26 28
2013 31 89 120 31 49 80 40 40
2014 30 70 100 29 41 70 1 29 30
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STOKKE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 26.0 11.9 37.9 26.0 9.0 35.0 2.9 2.9
1981 26.8 16.8 43.5 26.0 12.0 38.0 0.8 4.8 5.5
1982 29.8 16.9 46.7 29.0 12.0 41.0 0.8 4.9 5.7
1983 30.8 19.1 49.8 30.0 13.0 43.0 0.8 6.1 6.8
1984 29.8 21.3 51.1 29.0 15.0 44.0 0.8 6.3 7.1
1985 29.0 19.3 48.3 29.0 13.0 42.0 6.3 6.3
1986 23.0 21.9 44.8 23.0 17.0 40.0 4.8 4.8
1987 25.6 19.0 44.7 25.0 13.0 38.0 0.6 6.0 6.7
1988 23.3 19.4 42.7 22.0 10.0 32.0 1.3 9.4 10.7
1989 23.9 20.6 44.5 23.0 10.0 33.0 0.9 10.6 11.5
1990 20.8 19.5 40.3 20.0 11.0 31.0 0.8 8.6 9.3
1991 19.8 21.0 40.8 19.0 10.0 29.0 0.8 11.0 11.8
1992 20.2 23.2 43.5 19.0 11.0 30.0 1.2 12.2 13.5
1993 18.2 24.8 43.0 17.0 14.0 31.0 1.2 10.8 12.1
1994 16.8 27.1 43.9 16.0 14.0 30.0 0.8 13.1 13.9
1995 14.8 27.4 42.2 14.0 14.0 28.0 0.8 13.4 14.2
1996 17.8 22.9 40.7 17.0 11.0 28.0 0.8 11.9 12.7
1997 18.1 24.6 42.7 17.0 10.0 27.0 1.1 14.6 15.7
1998 16.7 28.6 45.3 15.0 13.0 28.0 1.7 15.6 17.3
1999 19.2 27.9 47.1 18.0 17.0 35.0 1.2 10.9 12.1
2000 13.0 15.1 28.1 13.0 11.0 24.0 4.1 4.1
2001 12.6 17.6 30.3 11.0 14.0 25.0 1.6 3.6 5.3
2002 9.5 16.2 25.7 9.0 11.0 20.0 0.5 5.2 5.7
2003 10.0 16.1 26.1 10.0 11.0 21.0 5.1 5.1
2004 12.0 26.5 38.5 12.0 18.0 30.0 8.5 8.5
2005 11.0 31.8 42.8 11.0 21.0 32.0 10.8 10.8
2006 9.0 28.8 37.8 9.0 21.0 30.0 7.8 7.8
2007 7.0 24.8 31.8 6.0 17.0 23.0 1.0 7.8 8.8
2008 10.8 32.5 43.3 9.0 22.0 31.0 1.8 10.6 12.4
2009 36.4 67.8 104.2 33.0 53.0 86.0 3.4 14.9 18.2
2010 36.0 69.3 105.3 34.0 50.0 84.0 2.0 19.3 21.3
2011 39.8 61.7 101.5 37.0 42.0 79.0 2.8 19.7 22.5
2012 31.4 59.0 90.4 30.0 42.0 72.0 1.4 17.0 18.4
2013 31.0 75.8 106.8 31.0 49.0 80.0 26.9 26.9
2014 29.5 61.5 91.0 29.0 41.0 70.0 0.5 20.5 21.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STOKKE (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 40 0.0 37.9 0.0
1981 47 0.0 43.5 0.0
1982 51 0.0 46.7 0.0
1983 56 0.0 49.8 0.0
1984 58 0.0 51.1 0.0
1985 55 0.0 48.3 0.0
1986 50 0.0 44.8 0.0
1987 51 0.0 44.7 0.0
1988 55 0.0 42.7 0.0
1989 58 0.0 44.5 0.0
1990 51 0.0 40.3 0.0
1991 52 0.0 40.8 0.0
1992 57 0.0 43.5 0.0
1993 59 0.0 43.0 0.0
1994 58 0.0 43.9 0.0
1995 58 0.0 42.2 0.0
1996 52 0.0 40.7 0.0
1997 59 0.0 42.7 0.0
1998 59 0.0 45.3 0.0
1999 59 0.0 47.1 0.0
2000 31 0.0 0.9 28.1 0.0
2001 35 0.0 1.0 30.3 0.0
2002 31 0.0 0.8 25.7 0.0
2003 28 0.0 0.7 26.1 0.0
2004 44 0.0 1.1 38.5 0.0
2005 49 0.0 1.2 42.8 0.0
2006 43 0.0 0.9 37.8 0.0
2007 37 0.0 0.7 31.8 0.0
2008 50 0.0 1.0 43.3 0.0
2009 114 0.1 2.2 104.2 0.1
2010 118 0.1 2.1 105.3 0.1
2011 117 0.1 2.1 101.5 0.1
2012 100 0.1 1.8 90.4 0.1
2013 120 0.1 2.1 106.8 0.1
2014 100 0.1 1.8 91.0 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STOKKE (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 68 62.5
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 24.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STOKKE (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 56.6
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.9
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 24.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STOKKE (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:6:17 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 56.6
90:2:2:7:15 NAV VESTFOLD NAV STOKKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.9
89:51:4:41 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I STOKKE KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
4:7:15:11:11 VESTFOLD POLITIDISTRIKT STOKKE LENSMANNSKONTOR OG FELLES FORVALTNINGSENHET(FFE) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 24.5