FORVALTNINGSDATABASEN

BAMBLE, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BAMBLE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 46 33 79 42 24 66 4 9 13
1981 59 42 101 55 30 85 4 12 16
1982 59 40 99 57 27 84 2 13 15
1983 65 47 112 63 26 89 2 21 23
1984 60 38 98 56 17 73 4 21 25
1985 64 53 117 60 24 84 4 29 33
1986 42 50 92 39 22 61 3 28 31
1987 51 52 103 47 21 68 4 31 35
1988 46 62 108 43 23 66 3 39 42
1989 68 63 131 64 21 85 4 42 46
1990 66 69 135 60 25 85 6 44 50
1991 32 61 93 26 17 43 6 44 50
1992 32 65 97 27 23 50 5 42 47
1993 35 81 116 28 28 56 7 53 60
1994 44 79 123 38 32 70 6 47 53
1995 45 76 121 40 34 74 5 42 47
1996 43 81 124 38 32 70 5 49 54
1997 42 74 116 38 32 70 4 42 46
1998 46 67 113 42 31 73 4 36 40
1999 38 62 100 35 33 68 3 29 32
2000 16 28 44 16 19 35 9 9
2001 31 30 61 30 20 50 1 10 11
2002 16 28 44 16 19 35 9 9
2003 16 21 37 15 11 26 1 10 11
2004 24 28 52 24 21 45 7 7
2005 24 19 43 24 14 38 5 5
2006 24 28 52 23 19 42 1 9 10
2007 25 26 51 24 20 44 1 6 7
2008 25 28 53 24 19 43 1 9 10
2009 28 31 59 28 24 52 7 7
2010 30 22 52 30 18 48 4 4
2011 26 21 47 25 17 42 1 4 5
2012 14 19 33 12 13 25 2 6 8
2013 14 20 34 13 15 28 1 5 6
2014 13 26 39 13 22 35 4 4
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BAMBLE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 43.9 28.9 72.8 42.0 24.0 66.0 1.9 4.8 6.8
1981 57.0 35.3 92.3 55.0 30.0 85.0 2.0 5.3 7.3
1982 58.1 32.4 90.5 57.0 27.0 84.0 1.1 5.4 6.5
1983 64.1 34.9 98.9 63.0 26.0 89.0 1.1 8.9 9.9
1984 57.3 26.3 83.6 56.0 17.0 73.0 1.3 9.3 10.6
1985 61.7 35.1 96.7 60.0 24.0 84.0 1.7 11.1 12.7
1986 40.4 32.2 72.5 39.0 22.0 61.0 1.4 10.2 11.5
1987 48.6 32.5 81.1 47.0 21.0 68.0 1.6 11.5 13.1
1988 44.2 36.6 80.8 43.0 23.0 66.0 1.2 13.6 14.8
1989 65.1 35.7 100.8 64.0 21.0 85.0 1.1 14.7 15.8
1990 61.5 41.3 102.8 60.0 25.0 85.0 1.5 16.3 17.8
1991 27.7 34.8 62.5 26.0 17.0 43.0 1.7 17.8 19.5
1992 28.8 39.8 68.6 27.0 23.0 50.0 1.8 16.8 18.6
1993 30.3 49.0 79.3 28.0 28.0 56.0 2.3 21.0 23.4
1994 40.6 54.2 94.8 38.0 32.0 70.0 2.6 22.2 24.8
1995 42.0 53.7 95.7 40.0 34.0 74.0 2.0 19.7 21.7
1996 39.8 53.8 93.6 38.0 32.0 70.0 1.8 21.8 23.6
1997 38.6 51.3 89.9 38.0 32.0 70.0 0.6 19.3 19.9
1998 42.9 48.2 91.1 42.0 31.0 73.0 0.9 17.2 18.1
1999 35.4 45.9 81.3 35.0 33.0 68.0 0.4 12.9 13.3
2000 16.0 23.8 39.8 16.0 19.0 35.0 4.8 4.8
2001 30.3 25.1 55.4 30.0 20.0 50.0 0.3 5.1 5.4
2002 16.0 24.0 40.0 16.0 19.0 35.0 5.0 5.0
2003 15.8 17.4 33.2 15.0 11.0 26.0 0.8 6.4 7.2
2004 24.0 25.0 49.0 24.0 21.0 45.0 4.0 4.0
2005 24.0 16.6 40.6 24.0 14.0 38.0 2.6 2.6
2006 23.6 24.0 47.6 23.0 19.0 42.0 0.6 5.0 5.6
2007 24.5 23.2 47.7 24.0 20.0 44.0 0.5 3.2 3.7
2008 24.5 25.7 50.2 24.0 19.0 43.0 0.5 6.7 7.2
2009 28.0 28.8 56.8 28.0 24.0 52.0 4.8 4.8
2010 30.0 20.7 50.7 30.0 18.0 48.0 2.7 2.7
2011 25.8 19.5 45.3 25.0 17.0 42.0 0.8 2.5 3.3
2012 13.3 16.9 30.2 12.0 13.0 25.0 1.3 3.9 5.2
2013 13.5 18.1 31.6 13.0 15.0 28.0 0.5 3.1 3.6
2014 13.0 24.2 37.2 13.0 22.0 35.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BAMBLE (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 79 0.0 72.8 0.0
1981 101 0.1 92.3 0.1
1982 99 0.1 90.5 0.1
1983 112 0.1 98.9 0.1
1984 98 0.1 83.6 0.0
1985 117 0.1 96.7 0.1
1986 92 0.0 72.5 0.0
1987 103 0.1 81.1 0.0
1988 108 0.1 80.8 0.0
1989 131 0.1 100.8 0.1
1990 135 0.1 102.8 0.1
1991 93 0.1 62.5 0.0
1992 97 0.1 68.6 0.0
1993 116 0.1 79.3 0.0
1994 123 0.1 94.8 0.1
1995 121 0.1 95.7 0.1
1996 124 0.1 93.6 0.1
1997 116 0.1 89.9 0.1
1998 113 0.1 91.1 0.1
1999 100 0.1 81.3 0.1
2000 44 0.0 0.8 39.8 0.0
2001 61 0.0 1.1 55.4 0.0
2002 44 0.0 0.8 40.0 0.0
2003 37 0.0 0.7 33.2 0.0
2004 52 0.0 1.0 49.0 0.0
2005 43 0.0 0.8 40.6 0.0
2006 52 0.0 1.0 47.6 0.0
2007 51 0.0 0.9 47.7 0.0
2008 53 0.0 1.0 50.2 0.0
2009 59 0.0 1.2 56.8 0.0
2010 52 0.0 1.1 50.7 0.0
2011 47 0.0 1.0 45.3 0.0
2012 33 0.0 0.6 30.2 0.0
2013 34 0.0 0.7 31.6 0.0
2014 39 0.0 0.8 37.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BAMBLE (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BAMBLE (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.3
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BAMBLE (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:5 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I BAMBLE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:5:32 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LANGESUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:2 NAV TELEMARK NAV BAMBLE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.3
4:7:15:12:1 TELEMARK POLITIDISTRIKT BAMBLE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.9