FORVALTNINGSDATABASEN

DRANGEDAL, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i DRANGEDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 71 20 91 71 8 79 12 12
1981 78 23 101 78 8 86 15 15
1982 81 21 102 80 8 88 1 13 14
1983 80 20 100 79 8 87 1 12 13
1984 73 22 95 71 9 80 2 13 15
1985 68 23 91 67 10 77 1 13 14
1986 71 21 92 71 7 78 14 14
1987 68 26 94 67 11 78 1 15 16
1988 66 31 97 64 8 72 2 23 25
1989 62 32 94 59 9 68 3 23 26
1990 62 31 93 59 10 69 3 21 24
1991 56 30 86 54 10 64 2 20 22
1992 55 28 83 53 11 64 2 17 19
1993 52 30 82 49 12 61 3 18 21
1994 37 25 62 35 8 43 2 17 19
1995 47 27 74 45 10 55 2 17 19
1996 48 27 75 46 10 56 2 17 19
1997 43 25 68 41 9 50 2 16 18
1998 42 25 67 40 8 48 2 17 19
1999 42 26 68 42 9 51 17 17
2000 38 6 44 38 4 42 2 2
2001 43 6 49 42 4 46 1 2 3
2002 36 6 42 36 3 39 3 3
2003 31 7 38 31 4 35 3 3
2004 28 8 36 28 5 33 3 3
2005 20 9 29 20 5 25 4 4
2006 16 8 24 16 5 21 3 3
2007 14 6 20 14 5 19 1 1
2008 13 8 21 13 6 19 2 2
2009 13 7 20 13 6 19 1 1
2010 14 9 23 14 5 19 4 4
2011 14 8 22 14 4 18 4 4
2012 13 6 19 13 5 18 1 1
2013 16 9 25 13 7 20 3 2 5
2014 16 10 26 13 8 21 3 2 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i DRANGEDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 71.0 14.0 85.0 71.0 8.0 79.0 6.0 6.0
1981 78.0 15.1 93.1 78.0 8.0 86.0 7.1 7.1
1982 80.1 14.1 94.2 80.0 8.0 88.0 0.1 6.1 6.2
1983 79.1 13.9 93.0 79.0 8.0 87.0 0.1 5.9 6.0
1984 72.2 14.5 86.7 71.0 9.0 80.0 1.2 5.5 6.7
1985 67.2 15.5 82.7 67.0 10.0 77.0 0.2 5.5 5.7
1986 71.0 12.6 83.6 71.0 7.0 78.0 5.6 5.6
1987 67.5 15.5 83.0 67.0 11.0 78.0 0.5 4.5 5.0
1988 65.0 16.2 81.2 64.0 8.0 72.0 1.0 8.2 9.2
1989 60.5 17.2 77.7 59.0 9.0 68.0 1.5 8.2 9.7
1990 60.5 16.8 77.3 59.0 10.0 69.0 1.5 6.8 8.3
1991 55.0 16.8 71.8 54.0 10.0 64.0 1.0 6.8 7.8
1992 54.0 16.5 70.5 53.0 11.0 64.0 1.0 5.5 6.5
1993 50.2 18.4 68.6 49.0 12.0 61.0 1.2 6.4 7.5
1994 35.7 14.7 50.4 35.0 8.0 43.0 0.7 6.7 7.4
1995 45.7 16.0 61.7 45.0 10.0 55.0 0.7 6.0 6.7
1996 46.7 16.2 62.9 46.0 10.0 56.0 0.7 6.2 6.9
1997 41.5 16.5 58.0 41.0 9.0 50.0 0.5 7.5 7.9
1998 40.4 15.8 56.2 40.0 8.0 48.0 0.4 7.8 8.2
1999 42.0 15.9 57.9 42.0 9.0 51.0 6.9 6.9
2000 38.0 5.0 43.0 38.0 4.0 42.0 1.0 1.0
2001 42.5 5.0 47.5 42.0 4.0 46.0 0.5 1.0 1.5
2002 36.0 4.5 40.5 36.0 3.0 39.0 1.5 1.5
2003 31.0 5.5 36.5 31.0 4.0 35.0 1.5 1.5
2004 28.0 6.5 34.5 28.0 5.0 33.0 1.5 1.5
2005 20.0 6.6 26.6 20.0 5.0 25.0 1.6 1.6
2006 16.0 6.6 22.6 16.0 5.0 21.0 1.6 1.6
2007 14.0 5.5 19.5 14.0 5.0 19.0 0.5 0.5
2008 13.0 7.0 20.0 13.0 6.0 19.0 1.0 1.0
2009 13.0 6.5 19.5 13.0 6.0 19.0 0.5 0.5
2010 14.0 7.7 21.7 14.0 5.0 19.0 2.7 2.7
2011 14.0 6.0 20.0 14.0 4.0 18.0 2.0 2.0
2012 13.0 5.5 18.5 13.0 5.0 18.0 0.5 0.5
2013 15.0 8.4 23.5 13.0 7.0 20.0 2.0 1.5 3.5
2014 14.8 9.0 23.8 13.0 8.0 21.0 1.8 1.0 2.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i DRANGEDAL (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 91 0.1 85.0 0.1
1981 101 0.1 93.1 0.1
1982 102 0.1 94.2 0.1
1983 100 0.1 93.0 0.1
1984 95 0.1 86.7 0.1
1985 91 0.0 82.7 0.0
1986 92 0.0 83.6 0.0
1987 94 0.1 83.0 0.0
1988 97 0.1 81.2 0.0
1989 94 0.1 77.7 0.0
1990 93 0.1 77.3 0.0
1991 86 0.0 71.8 0.0
1992 83 0.0 70.5 0.0
1993 82 0.0 68.6 0.0
1994 62 0.0 50.4 0.0
1995 74 0.0 61.7 0.0
1996 75 0.0 62.9 0.0
1997 68 0.0 58.0 0.0
1998 67 0.0 56.2 0.0
1999 68 0.0 57.9 0.0
2000 44 0.0 3.8 43.0 0.0
2001 49 0.0 4.3 47.5 0.0
2002 42 0.0 3.5 40.5 0.0
2003 38 0.0 3.2 36.5 0.0
2004 36 0.0 3.2 34.5 0.0
2005 29 0.0 2.6 26.6 0.0
2006 24 0.0 2.1 22.6 0.0
2007 20 0.0 1.6 19.5 0.0
2008 21 0.0 1.7 20.0 0.0
2009 20 0.0 1.6 19.5 0.0
2010 23 0.0 1.9 21.7 0.0
2011 22 0.0 1.8 20.0 0.0
2012 19 0.0 1.6 18.5 0.0
2013 25 0.0 2.0 23.5 0.0
2014 26 0.0 2.1 23.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i DRANGEDAL (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 1.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i DRANGEDAL (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 1.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.2
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i DRANGEDAL (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:11 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I DRANGEDAL KULTURDEPARTEMENTET 2 1.6
13:8:33 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DRANGEDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
13:8:98 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NESLANDSVATN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.2
90:2:2:8:4 NAV TELEMARK NAV DRANGEDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
4:7:15:12:3 TELEMARK POLITIDISTRIKT DRANGEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.0