FORVALTNINGSDATABASEN

SAUHERAD, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SAUHERAD (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 80 15 95 78 9 87 2 6 8
1981 88 18 106 86 7 93 2 11 13
1982 87 22 109 84 10 94 3 12 15
1983 89 21 110 86 9 95 3 12 15
1984 71 23 94 68 10 78 3 13 16
1985 66 22 88 63 7 70 3 15 18
1986 66 25 91 63 7 70 3 18 21
1987 70 25 95 67 8 75 3 17 20
1988 69 28 97 66 8 74 3 20 23
1989 64 31 95 62 11 73 2 20 22
1990 47 28 75 46 9 55 1 19 20
1991 46 28 74 45 8 53 1 20 21
1992 60 30 90 59 13 72 1 17 18
1993 60 37 97 58 12 70 2 25 27
1994 56 32 88 53 9 62 3 23 26
1995 54 37 91 51 11 62 3 26 29
1996 53 35 88 51 11 62 2 24 26
1997 56 29 85 52 11 63 4 18 22
1998 51 27 78 48 9 57 3 18 21
1999 47 11 58 43 7 50 4 4 8
2000 48 8 56 45 3 48 3 5 8
2001 70 10 80 70 4 74 6 6
2002 48 10 58 47 6 53 1 4 5
2003 39 9 48 37 6 43 2 3 5
2004 36 10 46 32 7 39 4 3 7
2005 31 11 42 27 7 34 4 4 8
2006 21 10 31 19 6 25 2 4 6
2007 23 7 30 22 3 25 1 4 5
2008 21 8 29 21 7 28 1 1
2009 23 11 34 23 10 33 1 1
2010 17 9 26 17 7 24 2 2
2011 19 11 30 19 6 25 5 5
2012 19 7 26 19 5 24 2 2
2013 19 9 28 19 6 25 3 3
2014 19 6 25 19 5 24 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SAUHERAD (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 78.9 12.0 90.8 78.0 9.0 87.0 0.9 3.0 3.8
1981 86.9 13.0 99.9 86.0 7.0 93.0 0.9 6.0 6.9
1982 85.4 16.5 101.9 84.0 10.0 94.0 1.4 6.5 7.9
1983 87.5 15.4 102.8 86.0 9.0 95.0 1.5 6.4 7.8
1984 69.5 16.0 85.5 68.0 10.0 78.0 1.5 6.0 7.5
1985 64.5 13.7 78.1 63.0 7.0 70.0 1.5 6.7 8.1
1986 64.5 14.7 79.2 63.0 7.0 70.0 1.5 7.7 9.2
1987 68.5 16.4 84.9 67.0 8.0 75.0 1.5 8.4 9.9
1988 67.5 18.4 85.9 66.0 8.0 74.0 1.5 10.4 11.9
1989 62.9 20.6 83.5 62.0 11.0 73.0 0.9 9.6 10.5
1990 46.5 16.9 63.4 46.0 9.0 55.0 0.5 7.9 8.4
1991 45.5 17.6 63.1 45.0 8.0 53.0 0.5 9.6 10.1
1992 59.5 20.5 80.0 59.0 13.0 72.0 0.5 7.5 8.0
1993 59.0 22.7 81.7 58.0 12.0 70.0 1.0 10.7 11.7
1994 54.2 21.0 75.2 53.0 9.0 62.0 1.2 12.0 13.2
1995 52.3 24.3 76.6 51.0 11.0 62.0 1.3 13.3 14.6
1996 51.7 23.3 75.0 51.0 11.0 62.0 0.7 12.3 13.0
1997 54.0 20.7 74.7 52.0 11.0 63.0 2.0 9.7 11.7
1998 49.9 18.3 68.2 48.0 9.0 57.0 1.9 9.3 11.2
1999 45.3 9.6 55.0 43.0 7.0 50.0 2.3 2.6 5.0
2000 47.1 5.6 52.7 45.0 3.0 48.0 2.1 2.6 4.7
2001 70.0 6.6 76.6 70.0 4.0 74.0 2.6 2.6
2002 47.5 7.6 55.1 47.0 6.0 53.0 0.5 1.6 2.1
2003 37.9 7.3 45.2 37.0 6.0 43.0 0.9 1.3 2.2
2004 34.2 8.3 42.5 32.0 7.0 39.0 2.2 1.3 3.5
2005 29.6 8.7 38.3 27.0 7.0 34.0 2.6 1.7 4.3
2006 20.3 8.1 28.4 19.0 6.0 25.0 1.3 2.1 3.4
2007 22.8 5.0 27.8 22.0 3.0 25.0 0.8 2.0 2.8
2008 21.0 7.7 28.7 21.0 7.0 28.0 0.7 0.7
2009 23.0 10.5 33.5 23.0 10.0 33.0 0.5 0.5
2010 17.0 8.1 25.1 17.0 7.0 24.0 1.1 1.1
2011 19.0 8.8 27.8 19.0 6.0 25.0 2.8 2.8
2012 19.0 6.2 25.2 19.0 5.0 24.0 1.2 1.2
2013 19.0 7.6 26.6 19.0 6.0 25.0 1.6 1.6
2014 19.0 5.5 24.5 19.0 5.0 24.0 0.5 0.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SAUHERAD (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 95 0.1 90.8 0.1
1981 106 0.1 99.9 0.1
1982 109 0.1 101.9 0.1
1983 110 0.1 102.8 0.1
1984 94 0.1 85.5 0.1
1985 88 0.0 78.1 0.0
1986 91 0.0 79.2 0.0
1987 95 0.1 84.9 0.0
1988 97 0.1 85.9 0.1
1989 95 0.1 83.5 0.0
1990 75 0.0 63.4 0.0
1991 74 0.0 63.1 0.0
1992 90 0.0 80.0 0.0
1993 97 0.1 81.7 0.0
1994 88 0.1 75.2 0.0
1995 91 0.1 76.6 0.0
1996 88 0.1 75.0 0.0
1997 85 0.1 74.7 0.0
1998 78 0.0 68.2 0.0
1999 58 0.0 55.0 0.0
2000 56 0.0 4.1 52.7 0.0
2001 80 0.1 5.7 76.6 0.1
2002 58 0.0 4.4 55.1 0.0
2003 48 0.0 3.7 45.2 0.0
2004 46 0.0 3.5 42.5 0.0
2005 42 0.0 3.0 38.3 0.0
2006 31 0.0 2.1 28.4 0.0
2007 30 0.0 2.0 27.8 0.0
2008 29 0.0 1.9 28.7 0.0
2009 34 0.0 2.4 33.5 0.0
2010 26 0.0 1.9 25.1 0.0
2011 30 0.0 2.2 27.8 0.0
2012 26 0.0 1.8 25.2 0.0
2013 28 0.0 2.0 26.6 0.0
2014 25 0.0 1.8 24.5 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SAUHERAD (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SAUHERAD (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SAUHERAD (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:47 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SAUHERAD OG NES KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:99 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NORDAGUTU INFRASTRUKTUR/PROSJEKT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
13:8:100 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NORDAGUTU TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
90:2:2:8:15 NAV TELEMARK NAV SAUHERAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.5