FORVALTNINGSDATABASEN

TINN, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TINN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 98 47 145 95 28 123 3 19 22
1981 100 57 157 95 35 130 5 22 27
1982 100 54 154 95 33 128 5 21 26
1983 96 60 156 93 36 129 3 24 27
1984 94 57 151 92 32 124 2 25 27
1985 93 62 155 92 31 123 1 31 32
1986 91 68 159 87 35 122 4 33 37
1987 87 75 162 82 42 124 5 33 38
1988 96 75 171 88 41 129 8 34 42
1989 94 71 165 88 34 122 6 37 43
1990 90 71 161 86 32 118 4 39 43
1991 87 70 157 79 34 113 8 36 44
1992 56 67 123 49 34 83 7 33 40
1993 56 63 119 48 29 77 8 34 42
1994 37 64 101 31 34 65 6 30 36
1995 44 62 106 37 29 66 7 33 40
1996 48 62 110 41 28 69 7 34 41
1997 45 59 104 38 26 64 7 33 40
1998 45 65 110 37 30 67 8 35 43
1999 44 46 90 38 29 67 6 17 23
2000 36 23 59 34 16 50 2 7 9
2001 32 23 55 30 14 44 2 9 11
2002 26 17 43 24 11 35 2 6 8
2003 24 17 41 22 12 34 2 5 7
2004 21 21 42 19 15 34 2 6 8
2005 20 20 40 18 16 34 2 4 6
2006 19 23 42 17 18 35 2 5 7
2007 17 21 38 15 18 33 2 3 5
2008 18 17 35 16 15 31 2 2 4
2009 18 18 36 15 12 27 3 6 9
2010 12 15 27 11 12 23 1 3 4
2011 12 15 27 11 12 23 1 3 4
2012 8 17 25 7 14 21 1 3 4
2013 6 17 23 6 15 21 2 2
2014 6 18 24 6 18 24
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TINN (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 97.4 36.9 134.3 95.0 28.0 123.0 2.4 8.9 11.3
1981 98.6 45.1 143.7 95.0 35.0 130.0 3.5 10.1 13.7
1982 98.6 41.8 140.4 95.0 33.0 128.0 3.5 8.8 12.4
1983 95.0 46.1 141.1 93.0 36.0 129.0 2.0 10.1 12.1
1984 93.2 42.3 135.5 92.0 32.0 124.0 1.2 10.4 11.5
1985 92.7 43.6 136.2 92.0 31.0 123.0 0.7 12.6 13.2
1986 89.0 50.2 139.2 87.0 35.0 122.0 2.0 15.2 17.2
1987 84.3 57.0 141.3 82.0 42.0 124.0 2.3 15.0 17.3
1988 91.4 55.0 146.4 88.0 41.0 129.0 3.4 14.0 17.4
1989 90.6 49.7 140.4 88.0 34.0 122.0 2.6 15.7 18.4
1990 88.3 48.2 136.4 86.0 32.0 118.0 2.3 16.2 18.4
1991 82.5 49.4 131.9 79.0 34.0 113.0 3.5 15.4 18.9
1992 51.1 47.8 98.8 49.0 34.0 83.0 2.1 13.8 15.8
1993 51.6 43.6 95.2 48.0 29.0 77.0 3.6 14.6 18.2
1994 34.2 48.2 82.4 31.0 34.0 65.0 3.2 14.2 17.4
1995 41.2 45.1 86.3 37.0 29.0 66.0 4.2 16.1 20.3
1996 43.9 43.8 87.7 41.0 28.0 69.0 2.9 15.8 18.7
1997 40.4 41.7 82.2 38.0 26.0 64.0 2.4 15.7 18.1
1998 41.1 45.5 86.6 37.0 30.0 67.0 4.1 15.5 19.6
1999 40.5 39.7 80.3 38.0 29.0 67.0 2.5 10.7 13.3
2000 35.0 19.8 54.8 34.0 16.0 50.0 1.0 3.8 4.8
2001 31.0 19.9 50.9 30.0 14.0 44.0 1.0 5.9 6.9
2002 25.0 14.9 39.9 24.0 11.0 35.0 1.0 3.9 4.9
2003 23.0 15.4 38.4 22.0 12.0 34.0 1.0 3.4 4.4
2004 19.9 19.3 39.2 19.0 15.0 34.0 0.9 4.3 5.2
2005 18.9 18.6 37.5 18.0 16.0 34.0 0.9 2.6 3.5
2006 17.9 21.4 39.3 17.0 18.0 35.0 0.9 3.4 4.3
2007 15.9 19.4 35.3 15.0 18.0 33.0 0.9 1.4 2.3
2008 16.9 16.3 33.2 16.0 15.0 31.0 0.9 1.3 2.2
2009 16.7 15.7 32.4 15.0 12.0 27.0 1.7 3.7 5.4
2010 11.5 14.1 25.6 11.0 12.0 23.0 0.5 2.1 2.6
2011 11.5 14.1 25.6 11.0 12.0 23.0 0.5 2.1 2.6
2012 7.5 15.8 23.3 7.0 14.0 21.0 0.5 1.8 2.3
2013 6.0 16.0 22.0 6.0 15.0 21.0 1.0 1.0
2014 6.0 18.0 24.0 6.0 18.0 24.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TINN (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 145 0.1 134.3 0.1
1981 157 0.1 143.7 0.1
1982 154 0.1 140.4 0.1
1983 156 0.1 141.1 0.1
1984 151 0.1 135.5 0.1
1985 155 0.1 136.2 0.1
1986 159 0.1 139.2 0.1
1987 162 0.1 141.3 0.1
1988 171 0.1 146.4 0.1
1989 165 0.1 140.4 0.1
1990 161 0.1 136.4 0.1
1991 157 0.1 131.9 0.1
1992 123 0.1 98.8 0.1
1993 119 0.1 95.2 0.1
1994 101 0.1 82.4 0.1
1995 106 0.1 86.3 0.1
1996 110 0.1 87.7 0.1
1997 104 0.1 82.2 0.1
1998 110 0.1 86.6 0.1
1999 90 0.1 80.3 0.1
2000 59 0.0 1.9 54.8 0.0
2001 55 0.0 1.8 50.9 0.0
2002 43 0.0 1.5 39.9 0.0
2003 41 0.0 1.4 38.4 0.0
2004 42 0.0 1.5 39.2 0.0
2005 40 0.0 1.4 37.5 0.0
2006 42 0.0 1.4 39.3 0.0
2007 38 0.0 1.3 35.3 0.0
2008 35 0.0 1.2 33.2 0.0
2009 36 0.0 1.2 32.4 0.0
2010 27 0.0 0.9 25.6 0.0
2011 27 0.0 0.9 25.6 0.0
2012 25 0.0 0.9 23.3 0.0
2013 23 0.0 0.8 22.0 0.0
2014 24 0.0 0.8 24.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TINN (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TINN (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TINN (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:45 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I RJUKAN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:56 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I TINN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:21 NAV TELEMARK NAV TINN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
4:7:15:12:12 TELEMARK POLITIDISTRIKT RJUKAN POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0