FORVALTNINGSDATABASEN

NISSEDAL, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NISSEDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 15 12 27 13 4 17 2 8 10
1981 18 13 31 15 2 17 3 11 14
1982 15 14 29 14 2 16 1 12 13
1983 18 12 30 17 2 19 1 10 11
1984 13 13 26 13 4 17 9 9
1985 13 14 27 13 4 17 10 10
1986 14 14 28 14 4 18 10 10
1987 10 11 21 9 3 12 1 8 9
1988 9 11 20 8 3 11 1 8 9
1989 21 14 35 16 3 19 5 11 16
1990 16 17 33 14 3 17 2 14 16
1991 16 18 34 12 3 15 4 15 19
1992 16 19 35 12 7 19 4 12 16
1993 16 18 34 13 4 17 3 14 17
1994 10 21 31 6 5 11 4 16 20
1995 10 15 25 9 3 12 1 12 13
1996 10 16 26 9 3 12 1 13 14
1997 7 13 20 7 4 11 9 9
1998 10 14 24 10 4 14 10 10
1999 9 13 22 9 3 12 10 10
2000 8 4 12 8 1 9 3 3
2001 6 3 9 6 1 7 2 2
2002 4 3 7 4 1 5 2 2
2003 4 3 7 4 1 5 2 2
2004 4 3 7 4 1 5 2 2
2005 4 4 8 4 2 6 2 2
2006 3 4 7 3 2 5 2 2
2007 3 5 8 3 3 6 2 2
2008 2 4 6 2 2 4 2 2
2009 2 5 7 2 2 4 3 3
2010 2 7 9 1 4 5 1 3 4
2011 1 7 8 1 6 7 1 1
2012 2 5 7 2 4 6 1 1
2013 2 4 6 2 4 6
2014 3 5 8 3 3 6 2 2
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NISSEDAL (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 14.4 7.7 22.1 13.0 4.0 17.0 1.4 3.7 5.1
1981 16.9 7.8 24.7 15.0 2.0 17.0 1.9 5.8 7.7
1982 14.5 8.0 22.5 14.0 2.0 16.0 0.5 6.0 6.5
1983 17.5 7.0 24.5 17.0 2.0 19.0 0.5 5.0 5.5
1984 13.0 8.2 21.2 13.0 4.0 17.0 4.2 4.2
1985 13.0 8.5 21.5 13.0 4.0 17.0 4.5 4.5
1986 14.0 8.5 22.5 14.0 4.0 18.0 4.5 4.5
1987 9.9 6.7 16.6 9.0 3.0 12.0 0.9 3.7 4.6
1988 8.9 6.2 15.1 8.0 3.0 11.0 0.9 3.2 4.1
1989 17.9 7.0 24.9 16.0 3.0 19.0 1.9 4.0 5.9
1990 15.2 9.5 24.8 14.0 3.0 17.0 1.2 6.5 7.8
1991 13.6 9.5 23.1 12.0 3.0 15.0 1.6 6.5 8.1
1992 12.8 11.9 24.7 12.0 7.0 19.0 0.8 4.9 5.7
1993 13.6 9.0 22.6 13.0 4.0 17.0 0.6 5.0 5.6
1994 7.6 12.7 20.3 6.0 5.0 11.0 1.6 7.7 9.3
1995 9.9 8.2 18.1 9.0 3.0 12.0 0.9 5.2 6.1
1996 9.9 8.4 18.4 9.0 3.0 12.0 0.9 5.4 6.4
1997 7.0 8.4 15.4 7.0 4.0 11.0 4.4 4.4
1998 10.0 8.6 18.6 10.0 4.0 14.0 4.7 4.7
1999 9.0 7.4 16.4 9.0 3.0 12.0 4.4 4.4
2000 8.0 2.5 10.5 8.0 1.0 9.0 1.5 1.5
2001 6.0 2.2 8.1 6.0 1.0 7.0 1.1 1.1
2002 4.0 2.2 6.2 4.0 1.0 5.0 1.1 1.1
2003 4.0 2.2 6.2 4.0 1.0 5.0 1.1 1.1
2004 4.0 2.2 6.2 4.0 1.0 5.0 1.2 1.2
2005 4.0 3.3 7.3 4.0 2.0 6.0 1.3 1.3
2006 3.0 2.7 5.7 3.0 2.0 5.0 0.7 0.7
2007 3.0 3.7 6.7 3.0 3.0 6.0 0.7 0.7
2008 2.0 2.7 4.7 2.0 2.0 4.0 0.7 0.7
2009 2.0 3.5 5.5 2.0 2.0 4.0 1.5 1.5
2010 1.4 5.8 7.2 1.0 4.0 5.0 0.4 1.8 2.2
2011 1.0 6.5 7.5 1.0 6.0 7.0 0.5 0.5
2012 2.0 4.7 6.7 2.0 4.0 6.0 0.7 0.7
2013 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2014 3.0 4.1 7.1 3.0 3.0 6.0 1.1 1.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NISSEDAL (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 27 0.0 22.1 0.0
1981 31 0.0 24.7 0.0
1982 29 0.0 22.5 0.0
1983 30 0.0 24.5 0.0
1984 26 0.0 21.2 0.0
1985 27 0.0 21.5 0.0
1986 28 0.0 22.5 0.0
1987 21 0.0 16.6 0.0
1988 20 0.0 15.1 0.0
1989 35 0.0 24.9 0.0
1990 33 0.0 24.8 0.0
1991 34 0.0 23.1 0.0
1992 35 0.0 24.7 0.0
1993 34 0.0 22.6 0.0
1994 31 0.0 20.3 0.0
1995 25 0.0 18.1 0.0
1996 26 0.0 18.4 0.0
1997 20 0.0 15.4 0.0
1998 24 0.0 18.6 0.0
1999 22 0.0 16.4 0.0
2000 12 0.0 2.2 10.5 0.0
2001 9 0.0 1.8 8.1 0.0
2002 7 0.0 1.4 6.2 0.0
2003 7 0.0 1.3 6.2 0.0
2004 7 0.0 1.3 6.2 0.0
2005 8 0.0 1.4 7.3 0.0
2006 7 0.0 1.2 5.7 0.0
2007 8 0.0 1.4 6.7 0.0
2008 6 0.0 1.0 4.7 0.0
2009 7 0.0 1.1 5.5 0.0
2010 9 0.0 1.5 7.2 0.0
2011 8 0.0 1.3 7.5 0.0
2012 7 0.0 1.1 6.7 0.0
2013 6 0.0 0.9 6.0 0.0
2014 8 0.0 1.2 7.1 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NISSEDAL (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NISSEDAL (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NISSEDAL (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:39 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I NISSEDAL KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:8:11 NAV TELEMARK NAV NISSEDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.4
4:7:15:12:9 TELEMARK POLITIDISTRIKT NISSEDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.7