FORVALTNINGSDATABASEN

TOKKE, TELEMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TOKKE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 70 24 94 67 13 80 3 11 14
1981 67 25 92 64 13 77 3 12 15
1982 64 36 100 61 27 88 3 9 12
1983 70 39 109 67 18 85 3 21 24
1984 62 25 87 60 10 70 2 15 17
1985 67 28 95 66 11 77 1 17 18
1986 70 28 98 67 12 79 3 16 19
1987 77 30 107 75 12 87 2 18 20
1988 69 35 104 67 14 81 2 21 23
1989 64 38 102 61 15 76 3 23 26
1990 78 42 120 77 18 95 1 24 25
1991 76 42 118 76 17 93 25 25
1992 20 33 53 20 14 34 19 19
1993 19 38 57 19 18 37 20 20
1994 17 36 53 17 16 33 20 20
1995 18 37 55 16 15 31 2 22 24
1996 15 36 51 14 16 30 1 20 21
1997 16 34 50 15 14 29 1 20 21
1998 16 37 53 15 13 28 1 24 25
1999 13 27 40 12 12 24 1 15 16
2000 6 18 24 6 9 15 9 9
2001 8 16 24 8 8 16 8 8
2002 9 13 22 9 6 15 7 7
2003 7 16 23 7 7 14 9 9
2004 6 15 21 6 8 14 7 7
2005 9 13 22 9 5 14 8 8
2006 8 12 20 8 5 13 7 7
2007 6 13 19 6 9 15 4 4
2008 6 15 21 4 6 10 2 9 11
2009 6 12 18 4 5 9 2 7 9
2010 5 10 15 3 5 8 2 5 7
2011 7 9 16 3 3 6 4 6 10
2012 5 8 13 4 3 7 1 5 6
2013 5 7 12 4 3 7 1 4 5
2014 6 8 14 4 3 7 2 5 7
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TOKKE (TELEMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 69.0 18.6 87.6 67.0 13.0 80.0 2.0 5.6 7.6
1981 66.1 19.1 85.2 64.0 13.0 77.0 2.1 6.1 8.2
1982 63.1 31.3 94.4 61.0 27.0 88.0 2.1 4.3 6.4
1983 69.1 27.7 96.8 67.0 18.0 85.0 2.1 9.7 11.8
1984 61.6 15.8 77.4 60.0 10.0 70.0 1.6 5.8 7.4
1985 66.7 17.5 84.1 66.0 11.0 77.0 0.7 6.4 7.1
1986 68.9 17.9 86.9 67.0 12.0 79.0 1.9 5.9 7.9
1987 76.2 19.5 95.7 75.0 12.0 87.0 1.2 7.5 8.7
1988 68.2 22.6 90.8 67.0 14.0 81.0 1.2 8.6 9.8
1989 62.7 25.1 87.8 61.0 15.0 76.0 1.7 10.1 11.8
1990 77.7 26.9 104.6 77.0 18.0 95.0 0.7 8.9 9.6
1991 76.0 26.0 102.1 76.0 17.0 93.0 9.1 9.1
1992 20.0 20.8 40.8 20.0 14.0 34.0 6.8 6.8
1993 19.0 24.1 43.2 19.0 18.0 37.0 6.2 6.2
1994 17.0 25.4 42.4 17.0 16.0 33.0 9.4 9.4
1995 16.9 25.5 42.5 16.0 15.0 31.0 0.9 10.5 11.4
1996 14.6 24.7 39.2 14.0 16.0 30.0 0.6 8.7 9.2
1997 15.4 22.2 37.6 15.0 14.0 29.0 0.4 8.2 8.6
1998 15.4 22.6 38.0 15.0 13.0 28.0 0.4 9.6 10.0
1999 12.2 19.5 31.7 12.0 12.0 24.0 0.2 7.5 7.7
2000 6.0 13.9 19.9 6.0 9.0 15.0 4.9 4.9
2001 8.0 11.5 19.5 8.0 8.0 16.0 3.5 3.5
2002 9.0 9.4 18.4 9.0 6.0 15.0 3.3 3.3
2003 7.0 11.4 18.4 7.0 7.0 14.0 4.4 4.4
2004 6.0 11.7 17.7 6.0 8.0 14.0 3.7 3.7
2005 9.0 9.5 18.5 9.0 5.0 14.0 4.5 4.5
2006 8.0 9.0 17.0 8.0 5.0 13.0 4.0 4.0
2007 6.0 11.2 17.2 6.0 9.0 15.0 2.2 2.2
2008 5.0 10.6 15.6 4.0 6.0 10.0 1.0 4.6 5.6
2009 5.0 8.6 13.6 4.0 5.0 9.0 1.0 3.6 4.6
2010 4.2 7.6 11.8 3.0 5.0 8.0 1.2 2.6 3.8
2011 5.2 6.0 11.2 3.0 3.0 6.0 2.2 3.0 5.2
2012 4.6 5.4 10.0 4.0 3.0 7.0 0.6 2.4 3.0
2013 4.6 5.2 9.8 4.0 3.0 7.0 0.6 2.2 2.8
2014 5.0 6.0 11.0 4.0 3.0 7.0 1.0 3.0 4.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TOKKE (TELEMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 94 0.1 87.6 0.1
1981 92 0.1 85.2 0.0
1982 100 0.1 94.4 0.1
1983 109 0.1 96.8 0.1
1984 87 0.0 77.4 0.0
1985 95 0.1 84.1 0.0
1986 98 0.1 86.9 0.1
1987 107 0.1 95.7 0.1
1988 104 0.1 90.8 0.1
1989 102 0.1 87.8 0.1
1990 120 0.1 104.6 0.1
1991 118 0.1 102.1 0.1
1992 53 0.0 40.8 0.0
1993 57 0.0 43.2 0.0
1994 53 0.0 42.4 0.0
1995 55 0.0 42.5 0.0
1996 51 0.0 39.2 0.0
1997 50 0.0 37.6 0.0
1998 53 0.0 38.0 0.0
1999 40 0.0 31.7 0.0
2000 24 0.0 2.2 19.9 0.0
2001 24 0.0 2.3 19.5 0.0
2002 22 0.0 2.2 18.4 0.0
2003 23 0.0 2.2 18.4 0.0
2004 21 0.0 2.0 17.7 0.0
2005 22 0.0 2.2 18.5 0.0
2006 20 0.0 1.9 17.0 0.0
2007 19 0.0 1.8 17.2 0.0
2008 21 0.0 2.0 15.6 0.0
2009 18 0.0 1.7 13.6 0.0
2010 15 0.0 1.4 11.8 0.0
2011 16 0.0 1.5 11.2 0.0
2012 13 0.0 1.2 10.0 0.0
2013 12 0.0 1.1 9.8 0.0
2014 14 0.0 1.4 11.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TOKKE (TELEMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TOKKE (TELEMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
NAV TELEMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.0
TELEMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TOKKE (TELEMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:57 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I TOKKE KULTURDEPARTEMENTET 3 2.4
90:2:2:8:22 NAV TELEMARK NAV TOKKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 5.0
4:7:15:12:15 TELEMARK POLITIDISTRIKT TOKKE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6