FORVALTNINGSDATABASEN

Nærings- og energidepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Ny via sammenslåing

Navn: Nærings- og energidepartementet
Kort navn: NÆD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettelse av Nærings- og energidepartementet

Det opprettes et nytt departementet med betegnelsen Nærings- og energidepartementet.

Departementet overtar arbeidsområdene til Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet med tilhørende stillinger og underliggende etater. Videre får det nye departementet overført visse tilgrensede saksområder som gjelder næringspolitikk fra Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Fra Utenriksdepartementet overføres det statlige ansvaret for NORTRA. Nærings- og energidepartementet vil etter dette ha det samordnede ansvar for reiselivsnæringen. Fra Finansdepartementet overføres ansvaret for de statlige støtteordninger for finansiering av skipsbygging slik at disse samordnes med annen næringslivsfinansiering.

Det nye departementets hovedoppgave vil være å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energi- og næringspolitikk gjennom en samlet bruk av flere virkemidler for å øke mulighetene for større slagkraft og treffsikkerhet i næringspolitikken. Viktige ansvarsområder for det nye departementet vil være å bidra til:
- høy effektivitet og verdiskapning i olje- og gassvirksomheten med best mulig resultat for staten
- integrering av petroleumsbasert virksomhet med øvrig næringsvirksomhet
- effektivisering av kraftmarkedet
- samordning av behandlingen av større næringsprosjekter
- styrking av den næringsrettede forskningen
- økt internasjonalisering gjennom samordnet offentlig støtte og innkjøp m.v.
- styrket innsats overfor små og mellomstore bedrifter samt reiselivsnæringen nasjonalt og internasjonalt
- omstilling og utvikling av næringsvirksomhet og distriktspolitikk/-utbygging.

Nærings- og energidepartementet organiseres i følgende fem avdelinger:
- Administrativ og juridisk avdeling
- Energi- og vassdragsavdelingen
- Forskningsavdelingen
- Næringsavdelingen
- Olje- og gassavdelingen.
- - - -

Nedleggelse av Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet
Som følge av opprettelsen av et nytt Nærings- og energidepartement nedlegges Næringsdepartementet samt Olje- og energidepartementet.

Kilde: Forskrift FOR-1992-12-18-1074 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1993 - endringer i oppgaver, ansvarsområder og ressursfordeling. (https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1992-12-18-1074)

31.12.1996* Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)


Nærings- og handelsdepartementet er registrert nyopprettet 1. Januar 1997. Regjeringen hevdet at den økende internasjonaliseringen av næringslivet setter store krav til en helhetlig politikk på dette området. Regjeringen ønsket å samle ansvaret for næringssakene fra Nærings- og energi-departementet sammen med handels-, internasjonallisering og skipsfartssakene fra Utenriksdepartementet i det nye Næringsdepartement (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, 1996/97, s. 42).

Det gamle Nærings- og energidepartementet betraktes nå for nedlagt (310), pr. 31.12.1996, og det nye Nærings- og handelsdepartementet for nyopprettet (101) pr. 01.01.1997.

Nedleggelsen av Nærings- og energidepartementet medførte også opprettelse (101) av nytt Olje- og energidepartement, også denne opprettelsen er registrert 1. Januar 1997.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Nytt Nærings- og handelsdepartement (NHD)

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) overtar de arbeidsområdene fra det nåværende Nærings- og energidepartementet som gjelder næringsvirksomhet. Videre overføres visse deler av ansvarsområdene til den tidligere statsråden for handel og skipsfart, dvs handels-, internasjonaliserings- og skipsfartssakene i Utenriksdepartementet, til Nærings- og handelsdepartementet.

Kilde: Kilde: Bl.a. Forskrift FOR-1996-12-20-1156 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997.
(https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1996-12-20-1156)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.